Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Lonen en toeslagen

Toelating tot arbeid - Lonen en toeslagen

Het loon is een vergoeding voor de arbeidsprestaties. Alleen de bedragen die met zekerheid bekend zijn van bij de start van de tewerkstelling in België, komen in aanmerking.

Wat is het minimumloon voor elke categorie?

Volgende categorieën met een specifiek looncriterium hebben een eigen minimumloon:

Voor alle andere categorieën is het minimumloon het loon dat voorgeschreven wordt door het betrokken Paritair Comité. De minimumlonen per Paritair Comité(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de FOD WASO.

Sowieso mag het loon nooit lager zijn dan het ‘gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen’ (GGMMI). Het actuele GGMMI(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Door recent overschrijden van de spilindex alsook het Sociaal Akkoord 2021 is dat GGMMI regelmatig achtereenvolgens gestegen:

  • 1 december 2022: €1.954,99

Conform BVR 7/12/2018, artikel 18, §2 worden de knelpuntberoepen ingeschaald als middengeschoolde functies. Dat betekent dat een werknemer tewerkgesteld in een knelpuntberoep, in een minimaal ‘geschoolde’ categorie betaald moet worden volgens het bevoegde Paritair Comité. Vóór 2022 kwam het voor dat middengeschoolde functies opgenomen op de knelpuntberoepenlijst soms verloond werden volgens een lagere categorie of lagere functieclassificatie uit het Paritair Comité en dus mogelijk als ongeschoolde arbeider. Dit is niet langer mogelijk sinds begin 2022 - daar de concrete lonen uit de Paritair Comités strikter geëvalueerd worden bij de aanvragen.

Voor maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques, ... en voor hospitalisatie- en/of groepsverzekeringen wordt de werkgever-bijdrage als bruto loon aanschouwd.

Om het maandloon te berekenen vanaf het bruto jaarloon bij een lokale tewerkstelling (met Belgische arbeidsovereenkomst) deel je het bruto jaarloon door 13,92. Zo vang je voordelen op zoals de dertiende maand en vakantiegeld.
Bijvoorbeeld: hooggeschoolde €45.984 / 13,92 = bruto maandloon €3.303,45.

Om het maandloon te berekenen vanaf het bruto jaarloon bij een detachering (met buitenlandse arbeidsovereenkomst) deel je het bruto jaarloon door 12, aangezien de Belgische regeling van dertiende maand en vakantiegeld niet van toepassing is op buitenlandse loonsamenstelling.
Bijvoorbeeld: hooggeschoolde €45.984 / 12 = bruto maandloon €3.832,00.

Toeslagen verbonden aan detachering

De toeslagen die aan de detachering verbonden zijn, beschouwt de overheid als een deel van de loonvoorwaarden. Dat is niet het geval als de werknemer ze uitgekeerd krijgt om onkosten tijdens de detachering te vergoeden. Bijvoorbeeld: reiskosten, verblijfskosten en voedingskosten.

Gevolgen loonindexering

Bij Belgische lokale tewerkstelling kunnen lonen geïndexeerd worden en dat betekent na verloop van tijd een hoger bruto maandloon dan hetgeen vermeld staat in de arbeidsovereenkomst. Indien deze automatische verhoging (anciënniteit) echter niet voldoende is om aan het nieuwe (geïndexeerde) jaarloon te geraken dat nodig is voor de toelating tot arbeid, dan dient u een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum aan de Dienst Economische Migratie over te maken. Dit om aan te tonen dat de werknemer aan de nieuwe (hogere) loonnorm voldoet.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: