Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidskader ETS 2 Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen

Beleidskader ETS 2

Als deel van het Fit for 55-pakket voorziet de Europese wetgever in een nieuw Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions Trading System 2’ of EU ETS 2) voor de sectoren gebouwen, wegtransport en aanvullende sectoren. Het gaat om een een cap-and-trade systeem: brandstofhandelaren die leveren aan de sectoren onder het toepassingsgebied moeten voor elke ton CO2 uitstoot één emissierecht indienen. Het totaal aantal beschikbare emissierechten is beperkt (‘cap’), maar brandstofhandelaren mogen deze rechten vrij uitwisselen onder elkaar (‘trade’). Om de ‘cap’ en ‘trade’ vast te leggen, is er heel wat regelgeving en beleid uitgewerkt.

Wetgeving inzake het EU ETS

De regels inzake het EU ETS zijn in de eerste plaats vastgelegd in Europese wetgeving. Voor een aantal zaken zijn de bepalingen ook omgezet en/of verder uitgewerkt in Vlaamse wetgeving.

Veiling en hoeveelheid emissierechten

Onder het EU ETS 2 is het aantal emissierechten beperkt door het emissieplafond (de ‘cap’). Dit plafond neemt jaarlijks af. In tegenstelling tot bij het ETS 1 is er geen kosteloze toewijzing van emissierechten. Alle rechten worden dus publiek geveild op de markt.

De veiling wordt georganiseerd door de lidstaten (uitgezonderd de rechten van het Innovatiefonds en van het Moderniseringsfonds), die ze in de praktijk uitbesteden aan veilingplatformen. De hoeveelheid en timing wordt op EU-niveau vastgelegd in een veilingkalender. De opbrengst van de veiling wordt op basis van een verdeelsleutel verdeeld onder de lidstaten, die deze opbrengsten verplicht moeten gebruiken voor klimaatmaatregelen.