Gedaan met laden. U bevindt zich op: Supercap-regeling voor ondernemingen Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen

Supercap-regeling voor ondernemingen

Energie-intensieve ondernemingen gevestigd in Vlaanderen worden geconfronteerd met hoge energiekosten, vooral wat elektriciteit betreft. Deze hogere prijzen zijn voornamelijk te verklaren door de heffingen en toeslagen die doorgerekend worden in de elektriciteitsfactuur. Daarom werd de Supercap-regeling uitgewerkt. 

Voorwaarden

Om de competitiviteit van de elektriciteitsprijzen te bewaken, kunnen de meest elektro-intensieve ondernemingen beroep doen op een steunregeling waarbij hun toegangshouder vrijgesteld wordt van de kosten ten gevolge van de quotumplicht voor groenestroomcertificaten en quotumplicht voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling. In ruil hiervoor storten de steunaanvragende ondernemingen 0,5 of 4 procent (afhankelijk van bepaalde voorwaarden) van hun bruto toegevoegde waarde in het Energiefonds. In die zin wordt de kost van de quotumplicht geplafonneerd tot een percentage van de bruto toegevoegde waarde.

Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden in titel VI, hoofdstuk VI van het Energiebesluit(opent in nieuw venster) en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 van het Energiebesluit(opent in nieuw venster), komen in aanmerking voor deze steunmaatregel (verder supercap-regeling genoemd).

Volgende 2 regelingen zijn mogelijk:

 1. Ondernemingen die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en behoren tot sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering komen in aanmerking tot een beperking van 4% van de bruto toegevoegde waarde
 2. Ondernemingen die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, behoren tot sectoren vermeld in bijlage IV/1 (deel 1 en deel 2) en bijkomend een elektriciteitsintensiteit hebben van ten minste 20%, komen in aanmerking tot een beperking van 0,5% van hun bruto toegevoegde waarde.

Ondernemingen die onder één van bovenstaande regelingen vallen en bovendien geen onderneming in moeilijkheden zijn kunnen steun aanvragen indien zij zich tevens bevinden in één van de volgende situaties:

 • ofwel toegetreden zijn tot een EBO;
 • ofwel beschikken over een geldend energieplan
 • ofwel beschikken over een lijst van energie-efficiëntie maatregelen genomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag

Sinds 2018 kunnen energie-intensieve ondernemingen gebruik maken van de steunregeling. Download hier een overzicht van de supercapsteun van 2018 tot 2022(PDF bestand opent in nieuw venster).

Verloop van de procedure

De supercapsteun moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden tegen uiterlijk 15 juli.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) coördineert de aanvragen, en doet hierbij beroep op het Verificatiebureau en de VREG voor een verificatieadvies. Hiervoor werd een nieuwe non-disclosure agreement afgesloten tussen het VEKA en het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen.

Indien een aanvraag onvolledig is, wordt de onderneming daarvan ten laatste een maand na ontvangst via mail op de hoogte gebracht. Daarbij worden de redenen vermeld waarom het aanvraagdossier niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de onderneming het dossier kan vervolledigen. Deze termijn bedraagt minstens 15 dagen.

Indien de aanvraag volledig is, de aanvrager aan de opgelegde voorwaarden voldoet én het VEKA een positief advies heeft ontvangen van het Verificatiebureau en de VREG, neemt het VEKA uiterlijk op 15 oktober 2023 een beslissing over volgende 2 zaken:

 1. of de steunaanvragende onderneming voldoet aan de opgelegde voorwaarden en bijgevolg in aanmerking komt voor de steunregeling
 2. de hoogte van de verschuldigde bijdrage in het Energiefonds om te kunnen genieten van de supercapregeling en de betalingsmodaliteiten.

De onderneming moet vervolgens het verschuldigde bedrag vóór 15 november 2023 in het Energiefonds storten.

Hoe aanvragen?

De indieningstermijn voor aanvragen 2023 is verstreken.

  Berekeningsmethodologie

  Regeling op federaal niveau

  Art. 6.6.2. §1. lid 1, art. 6.6.2. §3 en art. 6.6.3. van Titel VI, Hoofdstuk VI van het Energiebesluit van 19 november 2010 zijn bepalingen die gelden in het geval dat er door de federale overheid een gelijkaardige steunregeling ontwikkeld wordt.

  Aangezien er nog geen dergelijke federale regeling bestaat, zijn deze artikels voorlopig niet van toepassing en hoeft de onderneming in haar aanvraag hier geen gegevens over op te nemen, in tegenstelling tot de bepalingen in Art. 6.6.2. § 1.