Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichtingen onder ETS 2 Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen

Verplichtingen onder ETS 2

Als een gereglementeerde entiteit onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt moet deze voldoen aan een aantal verplichtingen. Een overzicht van deze verplichtingen vindt u op deze pagina.

Toepassingsgebied

ETS 2 zal van toepassing zijn op de ‘uitslag tot verbruik’ van brandstoffen die worden gebruikt voor de verbranding in de sectoren van gebouwen, wegvervoer en aanvullende sectoren voor activiteiten die onder bijlage III van de ETS-Richtlijn vallen. Met ‘uitslag tot verbruik’ wordt het verhandelen van brandstoffen waar accijnzen op worden geheven, bedoeld. Daaruit volgt dat de verantwoordelijkheid binnen ETS 2 rust op de brandstofleverancier en niet op de eindverbruiker. Zij worden onder het ETS 2 dan ook gezien als gereglementeerde entiteit.

Onder het toepassingsgebied van ETS 2 vallen emissies van koolstofdioxide uit brandstoffen geleverd aan de volgende sectoren:

  • Residentiële en niet-residentiële gebouwen, alsook warmtekrachtkoppelingen en warmtecentrales die warmte produceren voor residentiële en niet-residentiële gebouwen;
  • Wegvervoer, met uitzondering van het gebruik van landbouwvoertuigen op verharde wegen;
  • Energie-industrieën en be- en verwerkende industrie en bouw.

Brandstoffen geleverd aan ETS 1 installaties zijn uitgezonderd, gezien zij reeds emissierechten betalen onder het ETS 1 systeem.

Verplichtingen voor bedrijven

Vergunning van broeikasgasemissies

Vanaf 1 januari 2025 moet elke entiteit die brandstoffen verhandeld aan sectoren onder het toepassingsgebied van ETS 2, over een broeikasgasvergunning beschikken. De gereglementeerde entiteiten zullen hiervoor een aanvraag moeten indienen bij de overheid.

Monitoring, rapportering en verificatie

Vanaf 2025 moeten gereglementeerde entiteiten hun emissies monitoren op basis van een goedgekeurd monitoringplan. Vanaf 2026 dient elke gereglementeerde entiteit de geverifieerde emissies te rapporteren van het voorgaande jaar.

Uiterlijk 30 april 2025 rapporteren de gereglementeerde entiteiten retroactief hun historische emissies voor het jaar 2024.

De regels inzake de monitoring en rapportering van emissies zijn vastgelegd in de monitoring- en rapporteringsverordening(opent in nieuw venster). De Europese Commissie heeft, in samenwerking met de lidstaten, een richtsnoer opgesteld waarin deze monitoring- en rapporteringsverordening verder wordt geïnterpreteerd met betrekking tot de vereisten voor gereglementeerde entiteiten. Het eerste monitoringplan moet tegen 31 augustus 2024 worden ingediend bij het VEKA. Dit zal gebeuren via de Europese IT-tool die begin juli 2024 ter beschikking gesteld zal worden. Hieronder is al een Excel-versie beschikbaar van het sjabloon voor het monitoringplan, dat als voorbeeld kan worden gebruikt om een eerste beeld te krijgen van hoe brandstofstromen in kaart kunnen worden gebracht.

Bovenstaande documenten zijn ook te vinden op de website van het Directoraat-Generaal Klimaatactie (DG CLIMA) van de Europese Commissie(opent in nieuw venster).

Indien handig, heeft het VEKA een niet-officiële Nederlandse vertaling gemaakt van het sjabloon voor het Monitoringplan, dat ook als voorbeeld kan worden gebruikt om een eerste beeld te krijgen van hoe brandstofstromen in kaart kunnen worden gebracht.

Tijdlijn inleveringsplicht emissierechten

Vanaf 2028 en uiterlijk op 31 mei elk jaar moeten gereglementeerde entiteiten emissierechten inleveren die overeenkomen met de totale geverifieerde emissies in het voorgaande kalenderjaar.

Webinars

Om een vlotte informatiedoorstroming naar de gereglementeerde entiteiten onder ETS2 en andere belanghebbenden te garanderen, organiseert het VEKA twee publieke webinars over ETS2.

Op 23 mei 2024 vond de eerste digitale informatiesessie plaats, met als onderwerp een introductie tot emissiehandel en ETS2. Tijdens dit webinar werden de algemene principes van een emissiehandelssysteem besproken, evenals de algemene verplichtingen onder ETS2 en voor wie deze gelden, wat een broeikasgasvergunning inhoudt, en wat de verschillende deadlines zijn. De opname en presentaties van deze sessie kunnen hieronder worden gedownload.

Een tweede webinar vindt plaats op woensdag 5 juni 2024, van 10u tot 12u, en richt zich op de monitoring, rapportering en verificatie onder ETS2. Tijdens dit webinar zullen de volgende onderwerpen worden besproken:

  • op welke manier de brandstofstromen in kaart kunnen worden gebracht;
  • wat de verschillende stappen en de methodologie zijn om de emissies correct te berekenen;
  • welke monitoringsvereisten gelden voor de verschillende soorten gereglementeerde entiteiten.

U kunt zich via deze weblink(opent in nieuw venster) inschrijven voor het webinar op 5 juni 2024 over de monitoring, rapportering en verificatie onder ETS2. De webinar zal worden opgenomen en de presentatie zal via de website van het VEKA beschikbaar worden gesteld. Toch raden wij deelname sterk aan, omdat u de kans krijgt om vragen te stellen. Er kunnen nog aanvullende webinars worden georganiseerd om de verplichtingen meer in detail toe te lichten.