Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Klimaatfonds Energie- en klimaatbeleid

Vlaams Klimaatfonds

Het Vlaams Klimaatfonds is een organiek begrotingsfonds dat sinds haar oprichting in 2012 een belangrijke rol speelt bij de financiering van het Vlaams klimaatbeleid. Het fonds wordt voornamelijk gevoed met de veilingopbrengsten uit het EU ETS die naar Vlaanderen vloeien.

Oprichting

In 2012 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatfonds (VKF) op te richten in de vorm van een organiek begrotingsfonds (met decretale basis in artikel 14 van het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012).

Het VKF wordt gevoed met de veilingopbrengsten uit het Europees systeem voor emissiehandel (EU ETS) die naar Vlaanderen vloeien.

Deze middelen kunnen worden aangewend voor:

 • het voeren van Vlaams klimaatbeleid;
 • het betalen van compensaties voor indirecte emissiekosten;
 • bijdragen aan internationale klimaatfinanciering;
 • de aankoop van flexibiliteit voor het realiseren van de broeikasgasreductiedoelstellingen;
 • de uitvoering van het Vlaamse flankerend beleid voor het terugdringen van bijkomende ruimte-inname voor wonen en werken.

Bestedingskader bedoeld voor Vlaams klimaatbeleid

Op 29 oktober 2021 heeft de Vlaamse Regering het bestedingskader afgesproken voor het gedeelte van het Vlaams Klimaatfonds bedoeld voor Vlaamse klimaatbeleid. Dit kader vervangt een vorige versie van 18 september 2020.

Het bestedingskader gaat uit van het principe dat de bevoegde ministers hun maatregelen gedeeltelijk vanuit andere overheidsbudgetten moeten financieren, en dat de cofinanciering vanuit het Klimaatfonds afhankelijk is van de kostenefficiëntie van de maatregel, waarbij de meest kostenefficiënte het grootste percentage cofinanciering zullen ontvangen. Het bestedingskader gaat hierbij uit van de overheidskostenefficiëntie, die sterk de nadruk legt op het kostenefficiënt omgaan met Vlaamse en lokale overheidsmiddelen.

Enkel maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen in de niet-ETS en LULUCF-sectoren kunnen worden gecofinancierd door het Klimaatfonds.

De Vlaamse Regering keurde volgende visienota’s goed over cofinanciering in functie van de kostenefficiëntie voor allocatie van VKF-middelen voor mitigatiemiddelen:

Klimaatmaatregelen 2023

Op de Vlaamse Regering van 5 mei 2023 werden de maatregelen aangekondigd die in 2023 bijkomende middelen krijgen vanuit het VKF. De maatregelen werden voorgesteld door verschillende ministers uit de Vlaamse regering. In lijn met het bestedingskader dat werd goedgekeurd op 29 oktober 2021 zullen deze klimaatmaatregelen niet integraal uit het VKF gefinancierd worden. Conform het bestedingskader van het VKF moeten de bevoegde ministers de maatregelen ook gedeeltelijk vanuit andere overheidsbudgetten financieren. Voor elk van deze maatregelen zal berekend worden hoeveel ton broeikasgassen ze reduceren per euro overheidsmiddelen; de meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het VKF ontvangen. Hierdoor bekomen we een hefboomeffect met het VKF: elke euro uit het Klimaatfonds zal bijkomende middelen voor klimaatbeleid aantrekken.

Een aantal maatregelen die eerder waren aangekondigd in de Mededelingen van 17 december 2020 en 25 februari 2022, zullen op dezelfde manier worden beoordeeld en in de loop van 2023 door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.

Verplichte rapportering over compensaties indirecte emissiekosten ETS

In uitvoering van artikel 67, §2 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030, publiceert het VEKA hieronder jaarlijks het totaalbedrag dat ter compensatie van de indirecte emissiekosten is verstrekt. Vanaf 2022 wordt er gerapporteerd op het niveau van de NACE-code, in de praktijk dus sectie “C – industrie”. Deze gegevens worden verzameld door VLAIO. Meer informatie over compensatie voor indirecte emissiekosten(opent in nieuw venster) is ook beschikbaar op de website van VLAIO.

Emissiejaar / aanvraagjaarBedrag per categorie (in EUR)

Totaal bedrag
(in EUR)

Emissiejaar 2021 / aanvraagjaar 2022
 • Industrie
75.237.791,78
Emissiejaar 2020 / aanvraagjaar 2021
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 19.948.425
 • Chemie – metaal: 116.201.612
 • Bouw – handel – vervoer: 940.507
137.090.544
Emissiejaar 2019 / aanvraagjaar 2020
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 13.923.331,05
 • Chemie – metaal: 75.420.913,43
 • Bouw – handel – vervoer: 600.861,99
89.945.006,47
Emissiejaar 2018 / aanvraagjaar 2019
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 5.903.573,43
 • Chemie – metaal: 29.876.211,87
 • Bouw – handel – vervoer: 157.880,31
35.937.665,61
Emissiejaar 2017 / aanvraagjaar 2018
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 5.359.203,84
 • Chemie – metaal: 26.159.322,79
 • Bouw – handel – vervoer: 205.976,18
31.724.502,81
Emissiejaar 2016 / aanvraagjaar 2017
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 7.971.973,21
 • Chemie – metaal: 37.690.893,01
 • Bouw – handel – vervoer: 1.087.506,29
46.750.372,51
Emissiejaar 2015 / aanvraagjaar 2016
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 6.574.888,15
 • Chemie – metaal: 31.769.477,99
 • Bouw – handel – vervoer: 1.039.250,29
39.383.616,43
Emissiejaar 2014 / aanvraagjaar 2015
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 4.881.489,42
 • Chemie – metaal: 24.237.067,04
 • Bouw – handel – vervoer: 842.380,57
29.960.937,03
Emissiejaar 2013 / aanvraagjaar 2014
 • Voeding – textiel – hout – papier – drukkerij: 8.287.600,86
 • Chemie – metaal: 39.583.105,41
 • Bouw – handel – vervoer: 1.429.961,30
49.300.667,57