Gedaan met laden. U bevindt zich op: Partners Vlaamse Rand

Partners

Vzw ‘de Rand’

Vzw ‘de Rand’(opent in nieuw venster) is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid dat werd opgericht om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. De vzw zet in op taalpromotie Nederlands en op gemeenschapsvorming. Dat doet ze via de 7 gemeenschapscentra die ze beheert, via oefenkansen Nederlands, via gemeenschapsvormende publicaties en via gerichte evenementen zoals de Gordel.

Vzw ‘de Rand’ ontwikkelt heel wat projecten, materialen en methodieken om oefenkansen Nederlands te stimuleren. Een greep uit de vele vragen waarvoor je bij vzw ‘de Rand’ terechtkan:

Interesse in een overzicht met het volledige aanbod van vzw ‘de Rand’ rond taalpromotie? Ontdek het hier.(opent in nieuw venster)

Als uitgever van RandKrant en van de 6 gemeenschapskranten in de faciliteitengemeenten(opent in nieuw venster) speelt vzw ‘de Rand’ bovendien een belangrijke rol in het medialandschap van de Vlaamse Rand.

RINGtv

RINGtv(opent in nieuw venster) is de jongste van de 10 regionale televisieomroepen in Vlaanderen en ging van start op 1 maart 1995. Met zijn programma-aanbod wil de zender een bindteken zijn in de zeer brede Vlaamse en groene Rand rond Brussel: een regio waarin de verscheidenheid zeer groot is. RINGtv ondersteunt ook het Vlaams karakter van zijn zendgebied, zonder afbreuk te doen aan de journalistieke en deontologische principes.

Enkele voorbeelden van programma’s waarvoor RINGtv een impulssubsidie Vlaamse Rand ontving:

BRIO – Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Bij BRIO(opent in nieuw venster) kan je terecht voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken over Brussel en de Vlaamse Rand. BRIO ondersteunt de kennis over de regio via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. In de BRIO-databank kan je allerhande wetenschappelijke informatie over Brussel en de Vlaamse Rand raadplegen: gepubliceerde onderzoeken en analyses, maar ook interne onderzoeksrapporten en eindverhandelingen, primaire bronnen en statistieken.

BRIO is onder meer trekker van het Taalbarometeronderzoek in de Vlaamse Rand(opent in nieuw venster) en beheert ook mee het Documentatiecentrum Vlaamse Rand(opent in nieuw venster).

FeliXart Museum

FeliXart Museum(opent in nieuw venster) ligt in de gemeente Drogenbos, in een groene site die ooit toebehoorde aan schilder-boer Felix De Boeck (1898-1995). Hij was een van de pioniers van de Belgische abstracte kunst. Het museum opende in 1996 en focust op historische en hedendaagse avant-gardekunst. Naast het artistieke luik FeliXart zit er met FeliXeco ook een belangrijke ecologische component aan het museum.

FeliXart Museum biedt een unieke combinatie van kunst, natuur en erfgoed die vele vormen van (cultuur)beleving mogelijk maakt. Het museum vormt daarom een van de strategische ankerpunten voor het beleid in de Vlaamse Rand.

Vlabinvest

Het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest(opent in nieuw venster) heeft een tweeledige opdracht. Enerzijds biedt Vlabinvest Wonen betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aan in de Vlaamse Rand rond Brussel. Zo wordt het voor mensen met een klein tot middelgroot inkomen makkelijker om in hun buurt te blijven wonen.

Anderzijds draagt Vlabinvest Zorg bij aan het wegwerken van de zorgachterstand in de hele provincie. Dat gebeurt door subsidies uit te keren aan zorgactoren die investeren in infrastructuur. Jaarlijks wordt er zo een totaalbedrag van 2.350.000 euro ter beschikking gesteld.

Provincie Vlaams Brabant - cel Vlaams karakter

De cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant(opent in nieuw venster) neemt en ondersteunt initiatieven die meer en betere oefenkansen Nederlands creëren. Zo werkt de cel aan een betere Nederlandse taalbeheersing en een betere integratie van anderstaligen in de Vlaamse Rand en de hele provincie. Het aanbod bestaat onder meer uit begeleidingstrajecten in kinderopvang(opent in nieuw venster), lesmaterialen voor muzische vorming(opent in nieuw venster) en de ondersteuning van bibliotheken, OKAN-scholen(opent in nieuw venster) en taalstimulerende vrijetijdsinitiatieven(opent in nieuw venster).

Ook biedt de provincie ondersteuning aan de trekkers van verschillende projecten, zoals Boekenstoet, Leeshelden(opent in nieuw venster), Fietsvrienden(opent in nieuw venster) en de ‘Krant voor en door anderstaligen’(opent in nieuw venster). Voor meer informatie kan je contact opnemen met de cel Vlaams karakter(opent in uw e-mail applicatie).

Daarnaast kan de deputatie subsidies toekennen aan twee soorten initiatieven:

Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling gelijke kansen, integratie en inburgering

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid ondersteunt het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Dat doet het ABB onder meer door kennis te verzamelen en vernieuwende projecten te financieren.

Ontdek :

Taalwetwijzer

Het taalgebruik in België is in principe vrij, maar in een beperkt aantal domeinen is die taalvrijheid ingeperkt. Zo bijvoorbeeld in bestuurszaken, gerechtszaken en in het onderwijs. De Taalwetwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt je wegwijs in de regelgeving. Op de website vind je per thema de belangrijkste principes en een overzicht van veelgestelde vragen.

Een greep uit de vele vragen waarop de Taalwetwijzer je een antwoord geeft:

Heb je zelf een andere vraag die verband houdt met de taalwetgeving? Neem dan rechtstreeks contact op met de Taalwetwijzer.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Op initiatief van de 35 burgemeesters van Halle-Vilvoorde werd in 2015 het ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde(opent in nieuw venster)’ opgericht: een samenwerkingsplatform dat bovenlokale problematieken wil aanpakken en zo de levenskwaliteit van de 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde wil verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. Tegelijk wil het Toekomstforum de belangen van de gemeenten van Halle-Vilvoorde behartigen ten aanzien van andere instanties. Centraal in de werking staan het burgemeestersoverleg en verschillende thematische werkgroepen rond thema’s als integratie, onderwijs, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Een stuurgroep van burgemeesters en provinciaal gedeputeerden neemt de leiding van het Toekomstforum op zich.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

De VVSG(opent in nieuw venster) is belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen. Ze ondersteunt en versterkt lokale besturen met onder meer advies, vormingen, publicaties en communicatie. Ze brengt lokale besturen en hun partners samen en zorgt voor een kruisbestuiving van kennis en goede praktijken. Bovendien vertegenwoordigt en verdedigt de VVSG de belangen van lokale besturen in tal van strategische beleidsdossiers.

Startende mandatarissen vinden via de website ‘Aan de slag als mandataris’(opent in nieuw venster) een schat aan informatie terug. Verder heeft de VVSG een ruim ondersteuningsaanbod rond tal van thema’s, zoals diversiteit(opent in nieuw venster) en wonen(opent in nieuw venster).

Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO)

Het Centrum voor Taal en Onderwijs(opent in nieuw venster) van de KU Leuven is een multidisciplinair expertisecentrum rond taal, onderwijs en samenleving. Het voert maatschappelijk relevant onderzoek uit, ontwikkelt didactische materialen en biedt professionaliseringstrajecten aan rond vier kernthema’s: taalbeleid, taalverwerving, geletterdheid en evaluatie. Scholen en organisaties die een taalbeleid(opent in nieuw venster) willen uitwerken, zijn dus bij het CTO aan het juiste adres.

PIN vzw

PIN(opent in nieuw venster) staat voor Partners in Integratie. Het is een vzw die gaat voor een volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond. PIN gaat partnerschappen aan met lokale besturen om een inclusief beleid uit te bouwen. Daarbij schakelen ze ervaringsdeskundige toeleiders in: brugfiguren die nieuwe inwoners ontvangen en betrekken en zo het samenleven in de gemeente bevorderen.

Lokale besturen kunnen onder meer bij PIN terecht voor ondersteuning van:

In de Vlaamse Rand doen verschillende lokale besturen een beroep op PIN om onthaalgesprekken te voeren met nieuwe inwoners. In 2020 kreeg de vzw een impulssubsidie Vlaamse Rand om in het kader van onthaalbeleid te experimenteren met opvolggesprekken. Ook het project Navigate You(th)(opent in nieuw venster) – dat kinderen en jongeren de weg wijst naar het lokale vrijetijdsaanbod – kreeg in de Vlaamse Rand veel bijval.

Groep Intro

Groep INTRO(opent in nieuw venster) is een vzw die werk maakt van persoonlijke groei en zo de samenleving inclusiever wil maken. Ze is actief binnen 6 domeinen: maatwerk, werk, school, vrije tijd, buurt en justitie. Wie binnen die domeinen een afstand ervaart, kan bij Groep INTRO terecht voor opleiding, begeleiding en coaching. Ook bedrijven, onderwijsprofessionals, jeugdwerkers en openbare besturen kunnen een beroep doen op de expertise van Groep INTRO.

In de Vlaamse Rand werkt onder meer de gemeente Zaventem samen met Groep Intro om meer oefenkansen Nederlands aan te bieden voor kinderen en jongeren. De vzw kreeg in 2020 ook een impulssubsidie Vlaamse Rand voor het project ‘Kletskar’(opent in nieuw venster) in Sint-Pieters-Leeuw: een fietskar reed er rond met drankjes en versnaperingen en bracht zo buurtbewoners samen voor een gezellige babbel.

Avansa Halle-Vilvoorde

Avansa(opent in nieuw venster) creëert een breed gamma aan leerrijke praktijken voor volwassenen en streeft zo naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij. De vzw bundelt haar krachten waar mogelijk met die van organisaties, burgerinitiatieven, steden en gemeenten, …

In Halle-Vilvoorde trekt Avansa onder meer het project WijKeuken(opent in nieuw venster), dat mensen bij elkaar brengt om samen te koken en te eten. Voor dat project kreeg Avansa een impulssubsidie Vlaamse Rand. Onder de noemer Café Combinne(opent in nieuw venster) organiseert Avansa ook praatgroepen Nederlands.

SAAMO Vlaams-Brabant

SAAMO(opent in nieuw venster) doet aan maatschappelijk opbouwwerk: een vorm van sociaal werk die met innovatieve projecten en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om concrete en duurzame oplossingen te zoeken voor ongelijkheid. Cruciaal daarbij is dat mensen in een kwetsbare positie samen nadenken over de knelpunten die ze ervaren. Uiteraard zijn ook overheden, andere middenveldorganisaties en private spelers onmisbaar om te strijden voor een meer solidaire samenleving.

Enkele thema’s waarrond SAAMO actief is:

  • Wonen
  • Werk
  • Onderwijs
  • Krachtige buurten en steden