Speerpunten van het Vlaamse Randbeleid

De Vlaamse minister bevoegd voor de Vlaamse Rand

Ben Weyts is viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Regeerakkoord

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast.

Beleidsnota

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het beleid voor de Vlaamse Rand voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de minister weer.

Beleids- en begrotingstoelichting (BBT)

Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota. In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende jaar toegelicht.