Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stavingsstukken voor bouwknopen Bouwknopen

Stavingsstukken voor bouwknopen

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2011

Alleen voor EPB-aanvaarde bouwknopen

Er zijn geen stavingsstukken nodig om aan te tonen dat een niet EPB-aanvaard is. Als men zeker wil zijn of een bouwknoop EPB-aanvaard is, zal het vaak nodig zijn om over het detail van de bouwknoop te beschikken dat de gebruikte materialen en afmetingen aantoont.

Een goede staving van een EPB-aanvaarde bouwknoop moet de juiste as-builtafmetingen en materialen van de betrokken bouwknoop bevatten.

De regelgeving legt niet vast met welke stavingsdocumenten of onder welke vorm het EPB-aanvaard zijn van een bouwknoop moet worden aangetoond. De heeft dus vrijheid om te bepalen op welke manier hij zijn rapportering onderbouwt.

Beoordelingswijze van de bouwknoop

De architect en de kunnen vooraf overlopen welke bouwknopen EPB-aanvaard zijn. Per bouwknoop kan in onderling overleg bepaald worden of het wenselijk is om de beoordeling van de bouwknoop te maken aan de hand van:

  • de basisregels met behulp van een as-builtdetail
  • een gevalideerde numerieke berekening
  • de gegevens van een bouwknoopatlas

As-builtdetails

De architect is niet verplicht om details aan te leveren van alle bouwknopen.

Een verslaggever moet kunnen inschatten welke bouwknopen wel of niet EPB-aanvaard zijn. Gedetailleerde oplossingen van bouwknopen behoren weliswaar tot de intellectuele eigendom van de ontwerper, waardoor die niet zomaar vrij ter beschikking gesteld worden voor derden, maar zonder een detail is het vaak niet mogelijk voor een verslaggever om te oordelen of de bouwknoop EPB-aanvaard is.

De architect kan u doorgeven voor welke bouwknopen hij geen EPB-aanvaarde oplossing heeft. Voor deze bouwknopen is de waarde bij ontstentenis van toepassing. De lengte, het aantal of het type bouwknopen is vast te stellen aan de hand van de plannen (bijvoorbeeld: een geveldrager boven een venster, een deurdorpel, een garagepoortomlijsting, een dorpel … ).

Het aftoetsen van het EPB-aanvaard zijn aan de hand van de basisregels, kan enkel op basis van de uitvoeringsdetails (eventueel in combinatie met gevalideerde numerieke berekening).

Numerieke berekeningen

Numerieke berekeningen kunnen enkel gemaakt worden op basis van uitvoeringsdetails die de nodige gegevens verstrekken. Bouwtechnische details behoren in de sfeer van het copyright, maar zijn onontbeerlijk voor numerieke berekeningen.

Foto’s

Een foto kan verhelderend werken om inzicht te geven in de as-builtsituatie. Foto’s zijn echter geen stavingsstukken die sluitend aantonen dat het om een EPB-aanvaarde bouwknoop gaat (afmetingen, aard van de materialen … zijn vaak niet goed zichtbaar).

Bouwknoopatlas

Bouwknoopatlassen vermelden steeds de voorwaarden waaronder de details als EPB-aanvaard mogen beschouwd worden. De berekende psi- of chi-waarden die bij de atlasdetails horen, moeten steeds afgedekt zijn door een gevalideerde numerieke berekening. Hiervoor kan navraag gedaan worden bij de verantwoordelijke van de bouwknoopatlas, om aan te tonen dat de gebruikte software aan de voorwaarden voldoet van artikel 5 van het document ‘gevalideerde numerieke berekeningen’.

De uitvoeringsdetails op de werf moeten overeenstemmen met de randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de bouwknoopatlasdetails (afmetingen, lambdawaarden … ).

Contractueel

De verslaggever, de architect en de aangifteplichtige spreken in onderling af welke optie het meest aangewezen is voor het project en welke gegevens nodig zijn om volgens de gekozen optie te kunnen rekenen. Voor het aanleveren van bewijsmaterialen moeten er duidelijke onderlinge afspraken gemaakt worden, ook wat betreft de bouwknopen.

De samenwerking tussen architect, aangifteplichtige en verslaggever is een vertrouwensrelatie. Als een architect aangeeft dat een bouwknoop EPB-aanvaard is, heeft hij die waarschijnlijk zelf al afgetoetst: hetzij door een numerieke berekening, hetzij door het gebruik van de basisregels of referentie naar een bouwknopenatlas.

Details kunnen deel uitmaken van het verslaggeverdossier mits hierover onderling duidelijke afspraken worden gemaakt. Een verslaggever is in de eerste plaats rapporteur van de as-builtsituatie. Technische details hebben een belangrijke invloed op het gebouwconcept van de architect. Alternatieve technische oplossingen kunnen enkel in samenspraak met het bouwteam uitgewerkt worden.

Voor foutief verstrekte informatie en de wijze waarop de correctheid van bronnen gegarandeerd is, zijn verschillende juridische mogelijkheden. Die vallen buiten de energieprestatieregelgeving. U bevraagt zich hiervoor best bij een jurist.