Procedure

Om een beroep in te dienen, maakt u uw tegenargumenten binnen de dertig dagen na ontvangst van de beslissingsbrief per aangetekende zending kenbaar aan het .

Na het verstrijken van die termijn is de beslissing definitief. Beroepen die niet aangetekend of laattijdig worden ingediend, zijn onontvankelijk en worden niet behandeld door het .

Als u een ontvankelijk administratief beroep indient, behandelt het VEKA uw tegenargumenten. Daarna neemt zij een nieuwe definitieve beslissing over uw dossier.

Het definitief zijn van de beslissing betekent dat het VEKA deze beslissing niet meer kan herbekijken.

Na het administratieve beroep zijn de beroepsmogelijkheden bij het VEKA uitgeput. U kunt wel nog binnen de 60 dagen beroep aantekenen bij de Raad van State(opent in nieuw venster). Zij zullen geen uitspraak meer doen over de inhoud van het dossier, maar wel over de gevolgde procedures.