Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
 • Je functie bevat misschien bepaalde aspecten waardoor je kwetsbaar wordt voor integriteitsrisico’s.

Wat?

Kwetsbare functies (zie ‘Hoe achterhalen?) zijn functies waarin je rechtstreeks voordelen toekent of kunt ontnemen aan burgers en organisaties. Voorbeelden van kwetsbare functies zijn functies die:

 • een rol spelen bij de gunning van overheidsopdrachten
 • betrokken zijn bij publiek-private samenwerking
 • als opdracht hebben om burgers of organisaties te controleren
 • betrokken zijn bij de toekenning van subsidies, toelagen, premies of vergunningen

Richtlijnen

Hoe achterhalen?

Wil je weten of je een kwetsbare functie hebt? Achterhaal of 1 van de 6 onderstaande werkgebieden terug te vinden is in de functie die jij uitoefent.

Vind je minstens 1 werkgebied terug en heb je vanuit je functie rechtstreeks invloed op het toekennen of ontnemen van voordelen? Wees dan extra waakzaam en bespreek de risico’s (zie richtlijnen).

 • Mag je innen?

  Bijvoorbeeld: innen van belastingen, innen van boetes, …

 • Mag je uitkeren?

  Bijvoorbeeld: betaling van facturen, uitkeren van subsidies, …

 • Mag je verlenen?

  Bijvoorbeeld: toekennen van milieu- of exploitatievergunningen, verlenen van bouwvergunningen, toekennen van toelagen en subsidies, …

 • Mag je handhaven?

  Bijvoorbeeld: controle verkeersbelastingen, opsporen van leegstaande panden, inspecties doen, …

 • Mag je uitbesteden?

  Bijvoorbeeld: aanbesteden van een bouwwerk, afsluiten van een raamcontract, …

 • Mag je beoordelen?

  Bijvoorbeeld: beroepsprocedure tegen een administratieve boete, behandeling van een klacht, …

Hoe melden?

Wil je iets melden over mogelijke integriteitsschendingen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.