Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezing College van burgemeester en schepenen

Verkiezing

De gemeenteraad kiest tijdens de installatievergadering de schepenen onder de gemeenteraadsleden. Dat gebeurt op basis van een akte van voordracht van kandidaat-schepenen.​​​​​

Verkiezingsprocedure

 • Stap 1

  Verkiezing van schepenen tijdens installatievergadering

  De gemeenteraad kiest op de installatievergadering de schepenen via een gezamenlijke akte van voordracht. De raadsleden kunnen hiervoor gebruik maken van het model GEM 5. Bij een gezamenlijke akte van voordracht is er geen stemming.

 • Stap 2

  Ontvankelijkheidscontrole door voorzitter

  De voorzitter van de vergadering onderzoekt de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht.

  Een akte van voordracht is ontvankelijk als ze:

  • een raadslid voordraagt
  • ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen
  • ondertekend is door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaten. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt, maar twee verkozenen telt volstaat de handtekening van een van hen
  • tijdig is ingediend.

  Niemand kan meer dan 1 akte van voordracht ondertekenen. Als er toch een dubbele handtekening is, wordt deze handtekening in alle akten buiten beschouwing gelaten. Het raadslid dat 2 ingediende akten ondertekent, kan voor de resterende duurtijd geen uitvoerend mandaat meer opnemen.

 • Stap 3

  Eedaflegging van de schepenen

  Als de akte ontvankelijk is, zijn de voorgedragen schepenen verkozen verklaard en leggen zij hun eed af. Het aantal schepenen ligt vanaf deze verkiezing vast tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad, tenzij de gemeenteraad gedurende de bestuursperiode zou beslissen om een opengevallen schepenmandaat niet meer in te vullen.

  De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de schepenen vermelden. In dat geval eindigt het mandaat van rechtswege en is de in de akte vermelde opvolger van rechtswege verkozen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur legt het aantal schepenen per gemeente niet vast. Er is enkel een minimum en een maximum. Het geeft de lokale besturen de keuze om met minder schepenen te besturen. Het aantal schepenen geldt in principe tot de eerstvolgende verkiezing, maar kan in de loop van de bestuursperiode wijzigen.

De Vlaamse Regering legt bij besluit het maximumaantal schepenen voor de legislatuur vast. Het is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen bestaat minstens uit de burgemeester en 2 schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen moet bestaan uit personen van verschillend geslacht. Als het college van burgemeester en schepenen na de verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst niet rechtsgeldig is samengesteld, vindt een vervanging van de laatst verkozen schepen in rang van rechtswege plaats.

Als de voorzitter van de installatievergadering geen (ontvankelijke) gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen ontvangt , volgt de gemeenteraad onderstaande procedure.

 • Stap 1

  Beslissing aantal schepenen

  De gemeenteraad beslist op de installatievergadering over het aantal te verkiezen schepenen.

 • Stap 2

  Individuele verkiezing schepenen

  Binnen de 14 dagen vindt een afzonderlijke verkiezing van de schepenen plaats onder de gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden kunnen voor elk mandaat kandidaat-schepenen voordragen via een akte van voordracht (model GEM 6).

 • Stap 3

  Ontvankelijkheidscontrole

  De akte is ontvankelijk als ze:

  • raadsleden voordraagt als kandidaat-schepen
  • is ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen als de voorgedragen kandidaten. Als de lijst waarop een kandidaat-schepen voorkomt, maar twee verkozenen telt volstaat de handtekening van een van hen.
  • tijdig is ingediend.
 • Stap 4

  Eedaflegging van de schepenen

Openvallen van een schepenmandaat

Als een mandaat openvalt, kan de gemeenteraad in bepaalde gevallen beslissen het mandaat niet in te vullen. Dat is het geval als er geen of geen batige opvolger meer vermeld is in de initiële akte van voordracht. Als er in de akte een opvolger is vermeld, dan neemt die het mandaat van rechtswege op. Als de raad het mandaat wenst in te vullen, moet de gemeenteraad binnen de twee maanden een nieuwe schepen verkiezen met een akte van voordracht. Je kan hiervoor gebruik maken van model GEM 7.

Als binnen de 2 maanden na het openvallen van een schepenmandaat en voor de overhandiging van de akte van voordracht, een bijkomend schepenmandaat openvalt, kan de gemeenteraad overgaan tot een verkiezing van al die mandaten. Dit kan de gemeenteraad doen met een akte van voordracht als voorzien in model GEM 8.