Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden Organisatie centrale besturen van de eredienst

Bevoegdheden

De bevoegdheden van het centraal bestuur situeren zich voornamelijk op het financiële vlak. Het centraal bestuur heeft een coördinerende rol voor de besturen van de eredienst die het vertegenwoordigt.​​​​​​

Overzicht van bevoegdheden

Het centraal bestuur is bevoegd voor de volgende aangelegenheden:

 • de gecoördineerde indiening van een meerjarenplan en wijzigingen van de besturen van de eredienst bij de financierende overheid
 • de gecoördineerde indiening van het budget en budgetwijzigingen van de besturen van de eredienst bij de financierende overheid
 • de gezamenlijke indiening van de jaarrekeningen van de besturen van de eredienst bij de financierende overheid
 • de vaststelling van de bijdrage in de werkingskosten van het centraal bestuur ten laste van de besturen van de eredienst
 • de aanwerving en ter beschikkingstelling van personeel van het centraal bestuur aan de besturen van de eredienst
 • administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de besturen van de eredienst
 • de indeplaatsstelling van een in gebreke blijvend bestuur van de eredienst voor de indiening van het meerjarenplan, het budget en de budgetwijzigingen
 • de coördinatie van het beleid van de onderliggende besturen van de eredienst, in het bijzonder het van het roerend en onroerend patrimonium van de onderliggende besturen van de eredienst, inclusief van de bepaling van prioritaire investeringen
 • de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten die volgens een overeenkomst gedelegeerd zijn door de bestuursorganen van de eredienst.

Overleg

Het centraal bestuur is belast met het overleg met de financierende overheid. Het overleg vindt minstens 2 keer per jaar plaats op verzoek van 1 van de partijen. Het overleg vormt de basis voor een goede verstandhouding tussen de besturen onderling.

Er is geen regeling voor de samenstelling van de delegaties van de financierende overheid en het centraal bestuur. Er is ook geen minimumaantal of exact aantal leden. Zowel de afvaardiging van de financierende overheid, als de afvaardiging van het centraal bestuur kunnen autonoom beslissen. Het centraal bestuur moet een verslag van het overleg aan de onderliggende besturen van de eredienst bezorgen.

Het centraal bestuur kan bindende afspraken maken met de financierende overheid die eveneens gelden voor alle onderliggende besturen van de eredienst. Het centraal bestuur betrekt op voorhand de verschillende besturen van de eredienst bij de geplande afspraken.

Het centraal bestuur bezorgt de afspraken aan alle betrokken besturen van de eredienst. Een bestuur van de eredienst dat niet akkoord gaat met de afspraken, kan een beroep instellen volgens een bepaalde procedure:

 1. Het bestuur van de eredienst stelt binnen een termijn van 30 dagen een beroep in bij de provinciegouverneur
 2. De provinciegouverneur spreekt zich uit over het beroep binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroep.
 3. De provinciegouverneur verstuurt zijn beslissing uiterlijk de laatste dag van die termijn aan het bestuur van de eredienst, het centraal bestuur, de financierende overheid en het erkend representatief orgaan.

Als binnen de termijn van 30 geen beslissing aan het bestuur van de eredienst, het centraal bestuur, de financierende overheid en het erkend representatief orgaan is verstuurd, wordt de provinciegouverneur geacht het beroep te hebben ingewilligd.