Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebiedswijziging Wijzigingen erkenningen

Gebiedswijziging

De Vlaamse Regering kan beslissen om het werkingsgebied van een erkende lokale geloofsgemeenschap uit te breiden of kleiner te maken. Dat gebeurt via een aanvraag tot gebiedswijziging ingediend door het representatief orgaan van de lokale geloofsgemeenschap. Het nieuwe werkingsgebied wordt duidelijk omschreven in een ministerieel besluit.

 • Stap 1

  Indiening aanvraag tot gebiedswijziging

  Het representatief orgaan bezorgt een aanvraag tot gebiedswijziging aan het Agentschap Binnenlands Bestuur(ABB) via het Loket voor Lokale Besturen. Aanvragen die niet van dat orgaan uitgaan, komen niet in aanmerking voor behandeling.

  Het representatief orgaan vult het aanvraagformulier volledig in. Het gaat daarbij om een ontvankelijkheidsvoorwaarde. De procedure tot gebiedswijziging wordt niet opgestart als één van de volgende gegevens of documenten in de aanvraag ontbreekt:

  • de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan waarbij de gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap wordt gewijzigd
  • een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving en de voorgestelde wijziging van de gebiedsomschrijving
  • het advies van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de bestuursorganen
  • de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. Als die verdeelsleutel wijzigt na de gebiedswijziging, wordt ook een voorstel van de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden opgegeven
  • de nieuwe naam van het bestuur van de eredienst als de gebiedswijziging gepaard gaat met een naamswijziging.
 • Stap 2

  Beoordeling van de ontvankelijkheid

  ABB beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

 • Stap 3

  Kennisgeving aan betrokken actoren

  Als de aanvraag ontvankelijk is, brengt ABB volgende actoren binnen 30 dagen op de hoogte van de ontvangst van de aanvraag tot gebiedswijziging:

  • het representatief orgaan
  • het betrokken bestuur van de eredienst of besturen van de eredienst
  • de financierende overheid (overheden)
  • de federale overheid Justitie
  • in voorkomend geval de adviserende gemeente
 • Stap 4

  Adviesprocedure

  De huidige en toekomstige financierende overheid (overheden) en in voorkomend geval de adviserende gemeente bezorgen ten laatste 4 maanden na de kennisgeving een advies over de gebiedswijziging aan ABB via het Loket voor Lokale Besturen.

  De federale overheid Justitie geeft binnen 4 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek een advies.

 • Stap 5

  Beslissing omtrent de gebiedswijziging

  De minister beslist over de gebiedswijziging ten laatste 6 maanden nadat de adviestermijn voor de adviserende actoren is verstreken. Binnen dezelfde termijn brengt ABB de betrokken besturen van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid Justitie, de huidige en toekomstige financierende overheid (overheden) en in voorkomend geval de adviserende gemeente op de hoogte van die beslissing. De minister kan volgende beslissingen nemen:

  • Erkennen van de gebiedswijziging: het ministerieel erkenningsbesluit bepaalt de naam van het betrokken bestuur van de eredienst, de gebiedswijziging en in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. Het ministerieel besluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Vanaf de 10de dag na die bekendmaking is het ministerieel besluit verbindend voor iedereen. Het besluit verbindt de betrokken actoren vanaf de kennisgeving.
  • Niet erkennen van de gebiedswijziging: de huidige gebiedsomschrijving blijft behouden.