Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden Gemeenteraad

Bevoegdheden

​​De gemeenteraad is bevoegd voor zaken van gemeentelijk belang en aan de gemeente toevertrouwde medebewindstaken. De raad bepaalt het beleid van de gemeente en stelt algemene regels en reglementen vast.​

Bijeenroeping van de vergadering

​De raad regelt alles waarvoor de gemeente bevoegd is, tenzij die bevoegdheid toekomt aan een ander orgaan van de gemeente.

​De gemeenteraad kan beraadslagen en beslissen over alle zaken die:

  • ​het van gemeentelijk belang acht

  • ​niet zijn toevertrouwd aan een ander orgaan.

​De gemeenteraad is onder meer bevoegd voor:

  • ​het organogram en de rechtspositieregeling van het personeel

  • ​het meerjarenplan, de aanpassingen ervan en de jaarrekening

  • ​de instelling van adviesraden en overlegstructuren

  • ​de beslissing over gemeentegoederen.

​De federale overheid, de gemeenschappen of de gewesten kunnen de lokale besturen belasten met de uitvoering van wetten, decreten of reglementen. Het zijn medebewindstaken die het lokale belang overschrijden.

​Vaststellen van gemeentelijke reglementen

​De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast, zoals:

  • ​reglementen van inwendig bestuur (interne organisatie van de gemeentelijke diensten)

  • ​gemeentelijke politieverordeningen

  • ​huishoudelijke reglementen

  • ​reglementen over gemeentelijke belastingen en retributies.

Delegatie

​De gemeenteraad kan bij reglement taken delegeren aan het college van burgemeester en schepenen tenzij een wet of decreet dat verbiedt.

​Het Decreet over het lokaal bestuur bevat een lijst van bevoegdheden die de gemeenteraad niet kan toevertrouwen aan het college. Die lijst vind je in artikel 41, tweede lid van het decreet.​