Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden Vast bureau

Bevoegdheden

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert die besluiten ook uit. Het is verantwoordelijk voor de bevoegdheden die door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en oefent alle bevoegdheden uit die bij wet of decreet zijn toegewezen.

Het vast bureau is onder meer bevoegd voor:

 • de daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, in voorkomend geval binnen de door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde algemene regels
 • het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
 • de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip `dagelijks bestuur’
 • de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn dat nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd
 • de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het vast bureau voorbehoudt
 • de daden van beschikking:
  • over roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen
  • over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd blijft
 • de vertegenwoordiging van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en de beslissingen over het in rechte optreden namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • de afsluiting van een afsprakennota over de wijze waarop de algemeen directeur en de overige leden van het managementteam met het vast bureau samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

Het vast bureau is verantwoordelijk voor de zorg voor de archiefdocumenten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het vast bureau houdt ook een volledig en geactualiseerd overzicht bij van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelneemt.