Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeel Lokaal bestuur

Personeel

De informatie en regelgeving over het personeel van de lokale besturen en de provincies is afgesloten in sectorale akkoorden. Hun rechten en plichten worden bepaald door een rechtspositieregeling. Er bestaan ook tuchtprocedures en procedures voor de toekenning van eretekens en onderscheidingen.

Sectorale akkoorden

De sociale partners sluiten in het Vlaamse onderhandelingscomité Comité C1 sectorale akkoorden af. Die leggen de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor het personeel van de lokale sector. Die sectorale akkoorden moeten, in tegenstelling tot de CAO’s in de privésector, in wetgeving worden gegoten. Voor de besprekingen in het Comité C1 geldt, naast de syndicale wetgeving, een samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners

Rechtspositieregeling en HR-beleid

De rechtspositieregeling bevat de rechten en plichten van alle personeelsleden van lokale en provinciale besturen. De rechtspositieregeling geeft meer informatie over de in-, door- en uitstroom van personeelsleden, salaris, vergoedingen en toelagen, verloven en afwezigheden, en de functieclassificatie.

Eretekens en onderscheidingen

Statutaire personeelsleden en mandatarissen van een lokaal of provinciaal bestuur (uitgezonderd onderwijzend personeel of personeel van politiediensten en hulpverleningszones) of uitvoerende leden van eredienstinstellingen kunnen een eretitel of ereteken ontvangen als beloning voor geleverde prestaties.​​​​​​

Tucht

Elk statutair personeelslid die de beroepsplichten tekortkomt, de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt of de rechtspositieregeling overtreedt, kan betrokken worden in een tuchtprocedure met een tuchtstraf als uitkomst. In zo’n tuchtprocedure treedt de aanstellende overheid op als tuchtoverheid. Het personeelslid kan ook preventief geschorst worden.​​​​​

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement, beschermt personen die informatie uit hun werkomgeving over feitelijke of mogelijke inbreuken op de geldende wet- en regelgeving melden via de daarvoor bestemde veilige meldkanalen. Alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn, kunnen gemeld worden. Het gaat om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnen. De aangescherpte regeling is in werking sinds 11 december 2022.​​​​​