Gedaan met laden. U bevindt zich op: Adviesraden Verkiezingen, democratie en participatie

Adviesraden

De gemeenteraad kan raden en overlegstructuren organiseren. Zij adviseren het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze.​​​​​​

Oprichting

De gemeenteraad is bevoegd om adviesraden op te richten.

De oprichting van adviesraden is facultatief. Dat is anders wanneer een wet of decreet de oprichting van een adviesraad oplegt, zoals onder meer:

  • de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
  • de jeugdraad.

Voorwaarden

De gemeenteraden hebben veel vrijheid bij de oprichting van adviesraden. Het Decreet over het Lokaal Bestuur bevat een kaderregeling. Het bepaalt 2 voorwaarden:

  • maximum 2/3 van de leden van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn om op rechtsgeldige wijze advies te kunnen geven
  • gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden.

Werking

De gemeenteraden kunnen bij reglement bepalingen opnemen over:

  • de samenstelling van de raden
  • de representativiteit in de raden
  • de werking van de raden.

De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak. Zij kunnen nooit beslissen over het voor advies voorgelegde probleem.

Het Provinciedecreet bevat een gelijkaardige regeling voor de provinciale besturen.