Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uren beroepsarbeid per week Arbeid

Uren beroepsarbeid per week

Gepubliceerd op 3 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Werkenden gemiddeld 37 uur per week aan de slag

In 2023 lag het gemiddeld aantal of werkuren van de van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest op 37,0 uur per week. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de hoofdactiviteit van de werkenden, niet met eventuele nevenactiviteiten. Het gaat om het laagste aantal werkuren per week in de periode 1999-2023.

Minder werkuren bij vrouwen en bij personen met hinder door handicap of langdurig gezondheidsprobleem

Het aantal werkuren van werkende mannen bedroeg in 2023 gemiddeld 40,0 uur per week, wat lager is dan in 2013 (42,2 uur). Bij werkende vrouwen bleef het aantal werkuren nagenoeg stabiel tussen 2013 en 2023 (respectievelijk 33,6 uur en 33,7 uur). Het verschil tussen mannen en vrouwen daalde van gemiddeld 8,6 uur per week in 2013 tot gemiddeld 6,3 uur in 2023.

Het aantal werkuren lag in 2023 bij 20- tot 34-jarigen gemiddeld op 36,3 uur per week en bij 35- tot 54- op 37,9 uur. De 55-plussers werkten gemiddeld 35,4 uur per week. In vergelijking met 2013 werkten alle leeftijdsgroepen minder.

Het aantal gewerkte uren stijgt naarmate het onderwijsniveau toeneemt. In 2023 bedroeg het aantal gewerkte uren bij hooggeschoolde werkenden gemiddeld 37,8 uur per week, bij middengeschoolden was dat 37,1 uur en bij kortgeschoolden 35,3 uur. Voor alle onderwijsniveaus is het aantal gewerkte uren per week gedaald vergeleken met 2013.

Voltijds werkenden (werkenden met meer dan 35 werkuren per week) werkten in 2023 gemiddeld 41,9 uur per week. Dat is minder dan in 2013 (43,4 uur). Het gemiddeld aantal werkuren van deeltijds werkenden (35 of minder uren per week) bleef vrij stabiel in de betrokken periode en kwam op 24,6 uur in 2023.

Zelfstandigen werkten in 2023 gemiddeld 46,4 uur per week, terwijl werknemers gemiddeld 35,4 uur per week actief waren. Werknemers met een voltijdse baan presteerden in 2023 gemiddeld 40,1 uur per week. Bij zelfstandigen daalde het aantal werkuren aanzienlijk tussen 2013 en 2023, bij (voltijds) werknemers is dat niet het geval.

In 2023 waren er ook verschillen in aantal werkuren naar huishoudpositie. Alleenstaanden werkten gemiddeld 37,9 uren per week terwijl alleenstaande ouders gemiddeld 35,3 uur werkten. Het aantal werkuren per week daalde voor alle huishoudposities tussen 2013 en 2023.

In 2023 presteerden werkende personen met hinder tijdens hun dagelijkse activiteiten wegens een handicap of langdurig gezondheidsprobleem gemiddeld 33,7 uur per week, tegenover 37,4 uur per week door personen zonder hinder. Het verschil in gewerkte uren tussen beide groepen bleef nagenoeg even groot in 2023 als in 2013.

Tot slot varieert het aantal gewerkte werkuren per week ook licht naar geboorteland. Werkende personen geboren in België werkten in 2023 gemiddeld 37,2 uur per week en personen geboren in een ander land van de Europese Unie (EU27) 36,1 uur. Werkende personen geboren buiten de Europese Unie presteerden in 2023 35,6 uur per week. In de periode 2013-2023 daalde het aantal gewerkte uren per week voor de 3 groepen.

Gemiddeld aantal werkuren in Vlaams Gewest bijna even hoog als EU-gemiddelde

In 2023 lag het aantal gewerkte uren per week in het Vlaamse Gewest (37,0 uur) iets hoger dan in het Waalse Gewest (36,1 uur), het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (36,3 uur) en België in zijn geheel (36,6 uur).

In de Europese Unie (EU27) bedroeg het gemiddeld aantal werkuren in 2023 37,4 uur per week. In het Vlaamse Gewest lag het aantal werkuren dus bijna even hoog als het EU-gemiddelde.
In Griekenland (40,9 uur) lag het gemiddeld aantal werkuren het hoogst, gevolgd door Polen (40,2 uur), Roemenië en Bulgarije (beiden 40,1 uur). Nederland (33,1 uur), Denemarken (34,9 uur) en Duitsland (35,1 uur) kenden het laagste gemiddeld aantal werkuren per week.