Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: VDAB-werkloosheid VDAB-werkloosheid

Metadata: VDAB-werkloosheid

Bron

Arvastat, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Definities

Werkzoekenden zonder werk (WZW): personen zonder job die zich bij de VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. De VDAB toont op de website Arvastat standaard het totaal aantal werkzoekenden zonder werk die bij hen zijn ingeschreven (ongeacht woonplaats). Op de website van Statistiek Vlaanderen beperken we ons tot de werkzoekenden met een verblijfplaats in het Vlaamse Gewest.

De groep van WZW bestaat uit volgende categorieën:

 • werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag
 • jongeren in beroepsinschakelingstijd
 • vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden
 • werkzoekenden ten laste van het OCMW
 • jongeren met een arbeidshandicap
 • werkzoekenden die zijn uitgesloten van het recht op uitkering
 • werkzoekenden ten laste van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • arbeidszorgmedewerkers.

De gepresenteerde gegevens zijn jaargemiddelden. Het gaat telkens om een gemiddelde van de 12 maanden van het betrokken jaar.

De werkloosheidsduur wordt berekend op basis van een begindatum (meestal de inschrijvingsdatum) die wordt bepaald en gewijzigd overeenkomstig de richtlijnen van het Europese statistiekbureau Eurostat. Kortdurig werkzoekenden zijn minder dan 1 jaar werkzoekend, langdurig werkzoekenden tussen 1 en 2 jaar werkzoekend en zeer langdurig werkzoekenden zijn meer dan 2 jaar werkzoekend.

Bij de indeling naar onderwijsniveau worden de werkzoekenden onderverdeeld op basis van het hoogst behaalde diploma. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • laaggeschoolden (lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs, 2de graad secundair onderwijs)
 • middengeschoolden (studiegetuigschrift van de 3de graad beroepssecundair onderwijs (BSO), diploma 3de graad secundair onderwijs, diploma van het secundair na secundair (Se-N-Se), diploma van de 4de graad beroepssecundair onderwijs)
 • hooggeschoolden (graduaat of hoger beroepsonderwijs, professionele bachelor, academische bachelor, master, doctoraat).

De origine van de werkzoekenden zonder werk wordt bepaald op basis van de huidige nationaliteit en de vorige nationaliteit (voor een eventuele nationaliteitswijziging) van de persoon. De VDAB gebruikt daarvoor de gegevens uit het Rijksregister.

Ten slotte kan er een onderscheid gemaakt worden naar arbeidsbeperking. Werkzoekenden zonder werk met een arbeidsbeperking hebben een indicatie van arbeidshandicap en/of een multipele problematiek (PMP). De indicatie PMP is ingevoerd in 2014. In de periode voorafgaand aan juli 2014 omvat de variabele arbeidsbeperking enkel burgers met een arbeidshandicap.

Personen met een arbeidshandicap hebben een psychische of lichamelijke aandoening van langdurige aard (bijvoorbeeld autisme, slechthorendheid, rugklachten) waardoor ze het moeilijker hebben om werk te vinden of om een job uit te voeren. Een persoon kan deze indicatie automatisch krijgen wanneer hij/zij over de nodige bewijzen beschikt (bijvoorbeeld medische attesten, bewijs van studie, recht op integratie-uitkering), of na onderzoek door de VDAB of een partner. De indicatie kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn.

Personen met een multipele problematiek (PMP) hebben een psychosociale problematiek (bijvoorbeeld verslavingsverleden, zware financiële problemen) of zijn uiterst kwetsbaar omwille van een werkloosheidsduur van 2 jaar of langer en een begeleidingsnood. Deze problematieken maken het voor de persoon moeilijk om werk te vinden of een job goed uit te voeren. Personen kunnen deze indicatie krijgen na onderzoek door de VDAB of een partner op basis van een ICF-verslag (International Classification of Functioning, Disability and Health). De indicatie PMP heeft altijd een geldigheidsperiode van 5 jaar, na 5 jaar moet er een herevaluatie gebeuren.

Voor meer informatie: zie Arvastat(opent in nieuw venster).

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het dossier van de werkzoekende, ingeschreven bij VDAB, wordt als basis genomen van de statistiek. Het betreft de toestand van de dossiers op het einde van de maand en is dus telkens een momentopname (geen dynamische gegevens).

De VDAB hanteert sinds juni 2021 een nieuwe werkzoekendenindeling waardoor we nu rapporteren over werkzoekenden zonder werk (WZW) in het Vlaamse Gewest in plaats van niet-werkende werkzoekenden (NWWZ).

Voor meer informatie over de nieuwe werkzoekendenindeling: zie brochure in Arvastat(PDF bestand opent in nieuw venster).

Naar de statistiek