Gedaan met laden. U bevindt zich op: Import en export van afvalstoffen Milieu en natuur

Import en export van afvalstoffen

Gepubliceerd op 14 maart 2024 • Volgende update: maart 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaams Gewest exporteerde in 2021 2,4 miljoen ton afval

De totale export van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest lag in 2021 op 2,4 miljoen ton. Het betreft enkel afvalexport vanuit het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving nodig is in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Daarnaast wordt er ook afval naar andere landen geëxporteerd waarvoor geen kennisgeving nodig is. De export in het kader van EVOA steeg tussen 2013 en 2017. Vanaf 2018 was er sprake van een daling, terwijl in 2020 en 2021 de export van afval opnieuw toenam.

De export van gevaarlijk afval bleef tussen 2011 en 2021 vrij stabiel en schommelde tussen 500.000 en 600.000 ton per jaar. De export van niet-gevaarlijk afval kende de laatste jaren een grilliger verloop, met een sterke stijging tot 2017 gevolgd door een grote daling in 2019 als gevolg van een scherpe reductie van export van gronden naar Nederland. In 2020 en 2021 was er opnieuw sprake van een stijging, onder meer door een toegenomen export van grond naar Nederland. Het ging hier vooral om niet-verontreinigde gronden die zonder bewerking een toepassing krijgen in infrastructuurwerken.

In 2021 was 98% van het geëxporteerde afval bestemd voor nuttige toepassing, de overige 2% voor verwijdering. De export van niet-gevaarlijk afval ging in 2021 bijna volledig (99,4%) naar nuttige toepassing. Bij gevaarlijk afval lag dat aandeel op 94%.

Afvalexport gaat bijna volledig naar de buurlanden. De top 3 van bestemmingen waren in 2021 Nederland (74%), Duitsland (11%) en Frankrijk (7%).

Vooral export van bouw- en sloopafval en afval van afvalverwerkingsinstallaties

Bij de export van gevaarlijk afval waren in 2021 de grootste stromen bouw- en sloopafval (bitumineuze mengsels; grond en stenen), olieafval (afval van motor-, transmissie- en smeerolie) en afval van installaties voor afvalbeheer (vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat; door afscheiding verkregen oliën en concentraten).

Bij het niet-gevaarlijk afval waren de grootste stromen ook bouw- en sloopafval (grond en stenen; bagger- en ruimingsspecie) en afval van installaties voor afvalbeheer (hout; bodemas en slakken; afval van mechanische afvalverwerking).

Stijgende import van afval

De totale import van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest is in de periode 2011-2021 gestegen van bijna 840.000 ton tot 2,12 miljoen ton. Dat gaat enkel over afvalimport naar het Vlaamse Gewest waarvoor een kennisgeving vereist is. Zowel de import van gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval nam toe. In 2019 en 2020 steeg vooral de import van gevaarlijk afval (verontreinigde gronden), terwijl in 2021 vooral de import van niet-gevaarlijk afval (bagger- en ruimingsspecie alsook hout) sterk toenam.

In 2021 ging 84% van het geïmporteerde afval naar nuttige toepassing, de overige 16% naar verwijdering. Bij de import van niet-gevaarlijk afval ging 92% naar nuttige toepassing, bij gevaarlijk afval was dat 66%.

Afval wordt vooral geïmporteerd vanuit de buurlanden. De top 3 van landen van waaruit afval geïmporteerd wordt, waren in 2021 Nederland (44%), Frankrijk (36%) en Luxemburg (8%).

Vooral import van bouw- en sloopafval en afval van afvalverwerkingsinstallaties

Bij de import van gevaarlijk afval waren in 2021 de grootste stromen bouw- en sloopafval (grond en stenen; glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten), olieafval (bilgeolie van de binnenvaart), loodaccu’s en afval van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke afvalstoffen bevat.

Bij het niet-gevaarlijk afval waren de grootste stromen bouw- en sloopafval (bagger- en ruimingsspecie; grond en stenen), afval van afvalverwerkingsinstallaties (hout; ander afval van mechanische afvalverwerking) en gescheiden ingezamelde fracties van stedelijk afval (hout).