Bron

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Definities

De reeks ‘import en export van afvalstoffen’ geeft de afvalexport uit het Vlaamse Gewest en de afvalimport naar het Vlaamse Gewest weer op basis van de kennisgevingen over afvaltransporten die OVAM goedgekeurd heeft.

Voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen gelden Europese regels vastgelegd in de Europese Verordening 1013/2006/EG (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen of kortweg EVOA) (zie ook OVAM: Grensoverschrijvende overbrenging van afvalstoffen ((opent in nieuw venster))).

Het grensoverschrijdend transport van afval in kaart brengen is belangrijk omwille van verschillende redenen. Niet alleen bestaat er een wettelijke verplichting (vanuit EU- en Bazel-wetgeving) in het kader van het milieuverantwoord verwerken van afval overal ter wereld, het biedt ook opportuniteiten in onze transitie naar een circulaire economie.

Toch worden nog niet alle afvalstromen goed in kaart gebracht: data over de zogenaamde ‘groene-lijst afvalstoffen’ zijn niet voldoende voorhanden. Deze analyse baseert zich op de overbrenging van ‘oranje-lijst afvalstoffen’ via de kennisgevingsprocedure. EVOA legt namelijk 2 procedures op om afval over de grens te brengen (als er geen verbod voor is):

  • De groene-lijstprocedure: voorafgaand aan het transport is geen toestemming van de autoriteiten nodig. Deze procedure mag alleen gevolgd worden voor afvalstoffen die op de groene afvalstoffenlijst van EVOA staan, naar bepaalde landen gaan en als doel nuttige toepassing hebben.
  • De kennisgevingsprocedure: voorafgaand aan de transporten is toestemming nodig van alle betrokken autoriteiten (van de landen van verzending, doorvoer en ontvangst). De kennisgevingsprocedure geldt in elk geval voor de afvalstoffen die op de oranje afvalstoffenlijst van EVOA staan (onder andere gevaarlijk afval) of op geen van de afvalstoffenlijsten vermeld staan. Voor export naar sommige landen buiten de EU moet deze procedure ook gevolgd worden voor groene lijst afvalstoffen.

Deze indicator geeft dus niet alle afvalimport en -export naar en vanuit het Vlaamse Gewest weer, maar enkel die waarvoor een kennisgeving verleend werd.

De Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) is een geharmoniseerde lijst om afvalstoffen te coderen in de Europese Unie. In deze reeks betreft het volgende Eural codes:

Export gevaarlijk afval

Eural codeBeschrijving code
170301* Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
170503* Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
130205* Niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie
190208* Vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat
60101* Zwavelzuur en zwaveligzuur

Export niet-gevaarlijk afval

Eural codeBeschrijving code
170504 Niet onder 170503 vallende grond en stenen
191207 Niet onder 191206 vallend hout
170506 Niet onder 170505 vallende bagger- en ruimingsspecie
190112 Niet onder 190111 vallende bodemas en slakken
191210 Brandbaar afval (RDF)

Import gevaarlijk afval

Eural code Beschrijving code
170503* Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
130401* Bilgeolie van de binnenvaart
160601* Loodaccu’s
191211* Overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
070501* Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

Import niet-gevaarlijk afval

Eural codeBeschrijving code
191207 Niet onder 19 12 06 vallend hout
191209Minerale stoffen (bv. zand, steen)
170504Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
030310Onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezelvulstof en coatingslib
190805 Slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

Opmerkingen bij de kwaliteit

Niet alle afvaltransporten kunnen mee in rekening gebracht worden. Het aandeel groene-lijst afvaltransporten is allicht veel groter dan het aandeel kennisgevingstransporten. De EU en haar lidstaten werken aan een oplossing om ook de groene-lijst afvalstoffen beter in beeld te krijgen.

Referenties

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen ((opent in nieuw venster))