Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs Onderwijs en vorming

Aanwezigheid kleuters in kleuteronderwijs

Gepubliceerd op 19 januari 2023 • Volgende update: januari 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

99% van 5-jarige kleuters ingeschreven in kleuteronderwijs

In het schooljaar 2021-2022 was 99,4% van de 5-jarigen in het Vlaamse Gewest ingeschreven in het kleuteronderwijs.

Het aandeel 5-jarigen dat is ingeschreven in het kleuteronderwijs blijft sinds het schooljaar 2013-2014 stabiel.

Alleen kleuters die wonen in het Vlaamse Gewest komen voor in deze cijfers. Kleuters die wonen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden niet meegeteld.

76% van 5-jarige kleuters voldoende aanwezig om rechtstreeks door te gaan naar gewoon lager onderwijs

76,0% van de ingeschreven 5-jarigen was in het schooljaar 2021-2022 voldoende aanwezig om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs. 96,7% was voldoende aanwezig om recht te hebben op een schooltoeslag. In beide gevallen wordt een aanwezigheid van 290 halve dagen verwacht. Voor het recht op schooltoeslag tellen de aanwezigheden en de door de directie als aanvaardbaar beschouwde afwezigheden mee. Maar voor de rechtstreekse toegang tot het gewoon lager onderwijs komen alleen de daadwerkelijke aanwezigheden in aanmerking. Onder de door de directie als aanvaardbaar beschouwde afwezigheden valt onder andere een afwezigheid van een 5-jarige kleuter omwille van ziekte. 5-jarigen die onvoldoende aanwezig waren voor een rechtstreekse toegang tot het gewoon lager onderwijs kunnen wel nog door de klassenraad toegelaten worden.

In de loop van de jaren is het minimumaantal verwachte halve dagen aanwezigheid toegenomen. Tot en met schooljaar 2016-2017 lag het minimum nog op 220 halve dagen. Dat steeg in 2017-2018 naar 250 en in 2020-2021 naar 290 halve dagen. In 2020-2021 waren 5-jarige kleuters ook voor het eerst leerplichtig. Door de verstrengde normen is het aandeel dat aan de verwachte aanwezigheden voldoet beperkt gedaald tussen 2016-2017 en 2018-2019. In 2020-2021 en 2021-2022 is het aandeel dat voldoende aanwezig is voor de rechtstreekse toegang tot het gewoon lager onderwijs sterk gedaald. Dat is niet alleen het gevolg van de verhoging naar 290 halve dagen aanwezigheid, maar ook van het feit dat door de directie gewettigde afwezigheden niet meer meetellen. In schooljaar 2019-2020 steeg het aandeel voldoende aanwezigheden in vergelijking met voorgaande schooljaren. Door de Covid-19-crisis waren de kleuterscholen van maart tot en met juni 2020 niet of niet volledig geopend. Alle kleuters werden tijdens de extra sluitingsdagen als aanwezig geteld, waardoor het aandeel voldoende aanwezigheden in het schooljaar 2019-2020 steeg. Tijdens het schooljaar 2020-2021 werd de herfstvakantie met een week verlengd. In 2021-2022 werd de kerstvakantie met een week verlengd. Tijdens de 3 schooljaren sloten enkele scholen of klassen tijdelijk de deuren vanwege besmettingen in de klassen of afwezigheden van personeelsleden. De afwezigheden van de kleuters tijdens deze periodes werden steeds meegeteld als aanwezigheden om geen afbreuk te doen aan de rechten van de leerlingen. Toch zette een daling in van de aanwezigheden na 2019-2020, ook ten opzichte van vóór de Covid-19-crisis.

Het gaat in deze cijfers over leerlingen in Nederlandstalige scholen in zowel het Vlaamse als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

99% van 3- en 4-jarigen ingeschreven in kleuteronderwijs

In het schooljaar 2021-2022 was 98,6% van de 3-jarigen en 98,8% van de 4-jarigen ingeschreven in het kleuteronderwijs.

Alleen kleuters die wonen in het Vlaamse Gewest komen voor in deze cijfers. Kleuters die wonen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden niet meegeteld.

97% van 3-jarigen en 98% van 4-jarigen voldoende aanwezig voor schooltoeslag

In 2021-2022 was 97,2% van de ingeschreven 3-jarigen en 97,8% van de 4-jarigen voldoende aanwezig om recht te hebben op een schooltoeslag. Het gaat om minimaal 150 halve dagen bij de 3-jarigen en 185 halve dagen bij de 4-jarigen. Wie 2 schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is, verliest het recht op schooltoeslag voor het 2de jaar.

De 3- en 4-jarigen werden tijdens de verplichte sluitingsdagen door de Covid-19-crisis als aanwezig geteld. De scholen waren door Covid tijdens grote delen van het schooljaar 2019-2020 gesloten. Daardoor steeg het aandeel 3- en 4-jarigen dat voldoende aanwezig was in 2019-2020.

Het gaat in deze cijfers over leerlingen in Nederlandstalige scholen in zowel het Vlaamse als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.