Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Helft van de bevolking vindt meeste mensen te vertrouwen

Bijna 6 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder gaven in het voorjaar van 2022 aan dat volgens hen de meeste mensen eerlijk zijn. De helft van de inwoners stelde dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. 40% vond dat de meeste mensen behulpzaam zijn. Het gaat telkens om het aandeel personen dat een score van 6 of meer geeft op een schaal van 0 tot 10 op 3 stellingen.

In vergelijking met het voorjaar van 2021 nam het aandeel dat vindt dat de meeste mensen te vertrouwen zijn af (van 59% naar 52%). Ook het aandeel dat de meeste mensen behulpzaam vindt nam af (van 45% naar 40%). Het aandeel dat stelt dat de meeste mensen eerlijk zijn bleef gelijk.

Vergelijkbare cijfers over het vertrouwen in de medemens voor de periode vóór 2021 zijn niet beschikbaar.

Hooggeschoolden hebben meer vertrouwen in medemens

De verschillen tussen mannen en vrouwen blijven bij de 3 stellingen beperkt. Naar leeftijd blijken bij de stellingen over vertrouwen en eerlijkheid de middelste leeftijdsgroepen positiever te oordelen dan de jongste en de oudste leeftijdsgroep. Bij de stelling over behulpzaamheid is de oudste leeftijdsgroep het meest positief.

Wat de verschillen naar huishoudpositie betreft, zijn de personen die bij de ouders inwonen en de personen die alleen wonen telkens het minst positief op de 3 stellingen. De personen die samenwonen met een partner (al dan niet met kinderen) en personen die niet samenwonen met een partner maar met kinderen zijn telkens het meest positief.

Er zijn ten slotte ook grote verschillen naar onderwijsniveau: hooggeschoolden staan duidelijk positiever tegenover de 3 stellingen dan laag- en middengeschoolden.

Inwoners van grootsteden vinden medemens het vaakst behulpzaam

De geografische verschillen in het vertrouwen in de medemens blijven beperkt. Er is geen noemenswaardig verschil naar provincie. Naar urbanisatiegraad is er enkel een betekenisvol verschil op de stelling over de behulpzaamheid van mensen. Inwoners van de grootsteden vinden de meeste mensen het vaakst behulpzaam, in de stedelijke rand en de kleinere steden ligt dat aandeel het laagst.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: