Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sectorfederatieovereenkomsten (SFO's) Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen

Sectorfederatieovereenkomsten (SFO's)

Sectorfederaties kunnen een aanvraag indienen tot deelname aan de sectorfederatieovereenkomsten - kortweg SFO’s - om niet energie-intensieve ondernemingen te ondersteunen bij het uitvoeren van verplichte en niet verplichte energiebesparende maatregelen. Deze SFO’s zijn dus een aanvulling op de versterkte wetgeving en de verplichtingen voor ondernemingen tot het uitvoeren van energie-efficiëntie verbeterende maatregelen. Indien een sectorfederatie deelneemt aan de SFO’s, krijgen zij steun in de vorm van een subsidie. De sectorfederatie moet deze subsidie gebruiken om ontzorging aan te bieden aan haar niet-energie-intensieve leden bij het uitvoeren van verplichte en niet-verplichte energiebesparende maatregelen. 

Doel van de SFO

De SFO’s zijn een ondersteuningsmiddel om niet energie-intensieve ondernemingen te helpen bij het nakomen van de versterkte wetgeving en om hen aan te moedigen een stap verder te gaan door ook niet verplichte energiebesparende maatregelen te nemen. Sectorfederaties die gemotiveerd zijn om hun leden te helpen bij het opkrikken van de energie-efficiëntie van hun vestigingen, kunnen intekenen op zo’n SFO.

De niet energie-intensieve leden zijn vestigingen van ondernemingen met een finaal energiegebruik minder dan 0,1 PJ.

Eens toegelaten tot de SFO, ontvangen de sectorfederaties een subsidie. Het is dan aan de sectorfederatie om deze subsidie aan te wenden voor de nodige ontzorging van hun leden bij het realiseren van zowel de versterkte wetgeving als niet verplichte energiebesparende maatregelen.

  • Met ‘verplichtingen’ wordt verwezen naar het uitvoeren van de rendabele of de no—regretmaatregelen die volgen uit de verplicht op te stellen energieaudit of energiebalans.

Echter zijn er ook ondernemingen die een energiegebruik hebben dat lager ligt dan 0,02 PJ finaal en geen energierapportverplichting hebben. Deze ondernemingen moeten ook ontzorging krijgen en worden bijgevolg ook in de doelgroep opgenomen.

Verder zullen uit de energieaudits en de energiebalansen die ondernemingen moeten opstellen - wanneer hun finaal energiegebruik groter is dan 0,02 PJ of wanneer ze op vestigingsniveau voldoen aan criteria van een grote onderneming - eveneens maatregelen naar boven komen die niet rendabel zijn of een terugverdientijd hebben groter dan drie jaar (niet no-regret). Ook deze maatregelen kunnen een groot besparingspotentieel opleveren. De sectorfederatieovereenkomsten hebben tot doel ook deze maatregelen te realiseren

Voorwaarden tot deelname

  • De oproep tot deelname aan de sectorfederatieovereenkomsten (SFO’s) kan enkel beantwoord worden door een niet-commerciële instelling (lees: een sectorfederatie).

  • Elke niet-commerciële instelling (sectorfederatie) kan maximaal één sectorfederatieovereenkomst afsluiten.

  • De sectorfederatie kan de ontzorging enkel aanbieden aan haar niet energie-intensieve leden. Dit zijn ondernemingen met minder dan 0,1 PJ finaal energiegebruik.

Subsidie

  • Indien wordt besloten om met de sectorfederatie een sectorfederatieovereenkomst af te sluiten, zal de sectorfederatie een subsidie van maximum 100.000 euro op jaarbasis ontvangen en dit voor een maximale duur van vier jaar.

  • De subsidie kan niet voor alle kosten aangewend worden. Enkel personeels-, investerings- en werkingskosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan de sectorfederatieovereenkomst komen in aanmerking. Gelieve het ministerieel besluit(PDF bestand opent in nieuw venster) te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over de aanwending van de subsidie.

Hoe op de oproep reageren?

Interesse om deel te nemen aan de sectorfederatieovereenkomsten? U kunt reageren op onze oproep door dit formulier (Word bestand opent in nieuw venster)volledig en correct in te vullen en tijdig te mailen naar veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Sectorfederaties kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2023 hun aanvraag indienen. Aanvragen die ingediend worden na 15 oktober zijn onontvankelijk.

Sectorfederaties kunnen in het aanvraagformulier hun eigen accenten leggen en zo inspelen op de specifieke noden van hun sector. Deze manier van werken garandeert dat de beschikbare overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Verwachtingen na het afsluiten van een SFO

Indien een subsidie wordt toegekend aan de sectorfederatie in het kader van een SFO, zal de sectorfederatie aan een aantal verplichtingen moeten voldoen inzake ontzorging en rapportering.

  • De sectorfederatie zal een ontzorger(s) moeten aanstellen die de energiebesparende maatregelen zal identificeren. De ontzorger moet onderzoeken welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden bij welke vestiging.
  • Daarnaast zal de sectorfederatie per semester een rapport moeten overmaken aan het VEKA met daarin de huidige stand van zaken van de SFO. Praktische informatie over de invulling van het rapport zal aangeleverd worden aan de sectorfederatie eens een SFO wordt afgesloten.