Gedaan met laden. U bevindt zich op: Europees energie- en klimaatbeleid Europees beleid en financiering

Europees energie- en klimaatbeleid

Het Vlaams energie- en klimaatbeleid wordt vormgegeven door het beleid op Europees niveau. Omgekeerd wil Vlaanderen zich proactief opstellen om zijn standpunten naar voor te brengen tijdens Europese onderhandelingen over energie- en klimaatdossiers.

Klimaatdoelstelling 2040

Conform de Europese Klimaatwet zal de Europese Commissie in de eerste helft van 2024 een initiatief nemen om een klimaatdoelstelling vast te leggen voor de Europese Unie richting 2040. Ter voorbereiding van een Mededeling die de Commissie begin 2024 zal publiceren, werd tussen maart en juni 2023 een publieksconsultatie over de 2040-doelstelling(opent in nieuw venster) georganiseerd. Vlaanderen heeft op 23 juni 2023 een bijdrage ingediend aan deze publieksconsultatie.

Fit for 55-pakket

In het kader van de Europese Green Deal en de Europese Klimaatwet heeft de EU zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Om dit te behalen moeten de Europese broeikasgasemissies in de komende jaren sterk dalen. Als tussenstap legt de Klimaatwet een bindende EU-doelstelling vast om in 2030 een netto reductie van ten minste 55% uitgestoten broeikasgassen te behalen (t.o.v. 1990). De Klimaatwet is een wet die rechtstreeks geldig is in het volledige Europese grondgebied, dus inclusief België en Vlaanderen.

Op 14 juli 2021 publiceerde de Europese Commissie het “Fit for 55”-pakket, een reeks wetgevende voorstellen om de EU-wetgeving aan te passen aan de ambitieuzere klimaatdoelstelling voor 2030. Ook in de komende jaren worden bijkomende wetgevende voorstellen in kader van dit “Fit for 55”-pakket verwacht. De meeste van deze voorstellen zijn momenteel nog niet aangenomen, maar zitten nog in de onderhandelingsfase tussen het Europees Parlement en de Europese Raad.

Op 5 november 2021 nam de Vlaamse regering een algemeen standpunt in over deze reeks wetgevende voorstellen. Zo zorgt de Vlaamse regering ervoor dat ze met één stem spreekt en biedt ze de onderhandelaars op politiek en administratief niveau een houvast om binnen de verschillende deeldossiers coherente standpunten in te nemen die in lijn zijn met het regeerakkoord.

Meer informatie: Fit for 55-pakket (Europese Commissie)(opent in nieuw venster)

Europese Green Deal

Het Fit for 55-pakket past binnen het kader van de Europese Green Deal, een breed pakket aan klimaat- en milieumaatregelen waarmee de Europese Commissie van Europa het eerste klimaatneutrale continent wil maken. Ook voor de Europese Green Deal heeft de Vlaamse regering een overkopelend standpunt standpunt ingenomen. Deze visienota werd goedgekeurd op 21 februari 2021.

Meer informatie: Europese Green Deal (Europese Commissie)(opent in nieuw venster)