Hoe passen de VLAM-campagnes in het Vlaamse beleid?

VLAM werkt in opdracht van het bedrijfsleven én de Vlaamse overheid en heeft eerst en vooral een economische opdracht: het wil de Vlaamse agrovoedingsproducten promoten en zo bijdragen tot de leefbaarheid van de Vlaamse landbouw. Daarbij worden andere doelstellingen van de Vlaamse overheid niet uit het oog verloren. We denken daarbij aan de voedingsrichtlijnen, doelstellingen op gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. VLAM heeft een eigen duurzaamheidscharter.

Wie financiert de VLAM-campagnes?

Het bedrijfsleven (landbouw-, tuinbouw- en visserijsectoren en agrovoeding) financiert de promotiecampagnes van VLAM. De Vlaamse overheid ondersteunt de werking van VLAM (infrastructuur, personeel en de sectoroverkoepelende werking (marktonderzoek, communicatie, boekhouding,…) en voorziet een specifieke subsidie voor sectoren zoals bio, streekproducten en korte keten. Voor een aantal campagnes kan VLAM rekenen op EU-middelen. De sectoren dragen ook bij voor specifieke personeels- en werkingskosten van VLAM.

Waarom zijn overheidsmiddelen nodig?

De landbouwsector krijgt ondersteuning van de overheid omwille van zijn specifieke karakter. Belangrijk daarbij is dat landbouwers prijsnemers zijn en vaak te klein zijn om hun eigen marketing te verzorgen. Vandaar o.a. de oprichting van een promotieorgaan als VLAM, dat een samenwerkingsverband is tussen het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid. Hierbij financiert het bedrijfsleven de gevoerde promotieacties en de overheid de werking van de organisatie VLAM. De inbreng van de overheid maakt het mogelijk dat de middelen van de boeren, handelaars, verwerkers, enz. quasi integraal kunnen besteed worden aan de promotie van hun producten en diensten.

Hoe is het promotiebudget verdeeld tussen binnenlandse en buitenlandse acties?

VLAM besteedt een gelijkaardig budget aan promotieactiviteiten op de binnen- en buitenlandse markt.

Hoe komen campagnes tot stand?

Om de 3 jaar worden de marketing- en communicatiedoelstellingen van elke sector bepaald. (VLAM telt 11 sectoren: akkerbouw; groenten en fruit; sierteelt; varkens; runderen, paarden en schapen; zuivel, pluimvee, eieren en konijn, visserij, bio, streekproducten en bier).
Elk jaarprogramma is een invulling op jaarbasis van dit driejarenplan.
Elke communicatiecampagne is een projectmatige uitvoering van het jaarprogramma.
Voor elke campagne wordt een doelgroep, boodschap, timing en mediaplan gemaakt. Vaak wordt hiervoor samengewerkt met een gespecialiseerd reclamebureau.
Elke campagne wordt geëvalueerd op het behalen van de doelstellingen. Indien nodig wordt er bijgestuurd.
De sector legt samen met VLAM-experten de marketing- en communicatiedoelstellingen vast voor 3 jaar en wordt betrokken bij het opstellen van de jaarprogramma’s en campagnes. Dat gebeurt via de zogenaamde ‘sectorgroepen’; in deze groepen zijn de verschillende geledingen van een sector vertegenwoordigd. VLAM telt 11 sectorgroepen.

Hoe worden sectorgroepen samengesteld?

De verschillende productsectoren worden bij VLAM vertegenwoordigd door hun representatieve beroepsorganisaties. Deze vormen samen de algemene vergadering van de vzw VLAM en elk voor hun sector een sectorgroep. In elke sectorgroep zit op die manier een zo groot mogelijk deel van de keten samen rond de promotie van hun producten en diensten. De samenstelling van elke sectorgroep gebeurt a rato van de financiële inbreng van de verschillende (deel)sectoren en de vertegenwoordigingsgraad van de betrokken beroepsorganisaties.

Waarom zien we niet meer promotie voor…?

VLAM werkt specifieke campagnes uit naar een welomlijnde doelgroep. Behoor je zelf niet tot die doelgroep, dan zal je weinig merken van die campagne.
Ongeveer de helft van het promotiebudget wordt gespendeerd aan binnenlandse campagnes. TV, radio en online zijn de belangrijkste kanalen maar niet de enige. Ze dienen vooral om een breed publiek te bereiken. VLAM voert ook acties naar kleinhandel, supermarkten, horeca en foodservices. Er is ook aandacht voor educatie via schoolprojecten.
Elke sector legt zelf zijn doelstellingen, klemtonen en budgetten vast. Zo wenst de sector groenten en fruit bijvoorbeeld vooral in te zetten op afzetbevordering in het buitenland terwijl de zuivelsector de nadruk legt op consumentencampagnes in het binnenland.

Passen VLAM-campagnes in een gezonde voeding?

Bij elke consumentencampagne van VLAM wordt er aandachtig gelet om op een correcte manier en in lijn met wetenschappelijke aanbevelingen voor een gezonde levensstijl promotie te voeren voor de producten van bij ons. VLAM beschikt hiervoor over een gespecialiseerd voedingsinformatiecentrum.

Wat is de rol van NICE?

NICE, het Nutrition Information Center, verspreidt informatie over voeding en gezondheid naar voedingsvoorlichters zoals artsen, diëtisten en andere gezondheidswerkers, docenten voeding, socio-culturele organisaties en de pers. Publicaties onder het NICE-logo staan onder toezicht van een wetenschappelijke adviesraad, die erop toeziet dat de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk correct is. NICE is ingebed in het Expertisecentrum Voeding en Educatie binnen VLAM.
Het Expertisecentrum ondersteunt de diverse acties en realisaties van VLAM. Door de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van bij ons op een correcte en effectieve manier onder de aandacht te brengen, wordt bijgedragen tot een positief imago van producten van bij ons en worden consumenten gemotiveerd om een evenwichtig en gevarieerd eetpatroon na te streven waar deze producten deel van uit maken.
Het Expertisecentrum Voeding en Educatie werkt wetenschappelijk gefundeerde informatie, instrumenten en tips uit over de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij die aansluiten bij de algemeen geldende voedingsaanbevelingen voor België en de richtlijnen van de in 2017 vernieuwde voedingsdriehoek. De voedingsdeskundigen van het expertisecentrum werken mee aan een duidelijke, correcte en genuanceerde communicatie over richtlijnen van de voedingsdriehoek om de consumenten correct te informeren. Ze staan hierover in nauw contact met Gezond Leven en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Promoot VLAM alleen eetbare producten van bij ons?

Neen. VLAM voert ook promotie voor sierteeltproducten en voor de diensten van de professionele tuinaannemer.