Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bestemmingen (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2014) Bestemmingen (huidig)

Bestemmingen (voor bouwaanvragen van 01-01-2006 t.e.m. 31-12-2014)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2006 tot 31.12.2014 Bekijk tijdslijn

De bestemmingen bepalen, samen met de aard van de werken, welke EPB-eisen gelden.

  Wonen

  Een gebouw of gebouwdeel bestemd voor individuele of collectieve huisvesting. Ze bestaan uit één of meerdere wooneenheden. Een wooneenheid (ook een genoemd) is een eenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren, meer bepaald:

  • een verblijfsruimte
  • een toilet
  • een douche of bad
  • een keuken of kitchenette

  Voorbeelden zijn:

  • ééngezinswoning
  • appartementsgebouw
  • serviceflats voor bejaarden
  • vakantiewoningen
  • woningen in vakantieparken (chalet, bungalow)
  • internaatdeel bij een school
  • studentenhome
  • verblijfsdeel van een kazerne
  • klooster
  • nachtopvang daklozen
  • tehuis voor kortverblijf, gezinsvervangend tehuis of observatiecentrum voor personen met een handicap
  • autonoom centrum voor algemeen welzijnswerk: residentieel
  • residentiële voorziening voor bijzondere jeugdbijstand: begeleidingstehuis, gezinstehuis, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum
  • studio in studentenhome, woonzorgcentrum, … die over alle woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren
  • zorgwoning die over alle woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren
  • aparthotel

  Kantoor

  Een gebouw of gebouwdeel bestemd voor een dienstverleningsfunctie waarin voornamelijk administratief werk wordt verricht. Daaronder vallen ook de gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen. Voorbeelden zijn:

  • kantoor van een dokter, advocaat, notaris, architect, kinesist, logopedist …
  • gemeentehuis
  • overheidsgebouw
  • hoofdzetel van een bank, van een verzekeringsmaatschappij …
  • administratieve zetel van een bedrijf
  • politiekantoor
  • gerechtsgebouw
  • gebouwen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg (gezondheidscentrum, centrum voor medisch schooltoezicht, consultatiebureau, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, wijkgezondheidscentrum, aanloopadres beschut wonen … )
  • centrum voor teleonthaal
  • dienst voor begeleid of zelfstandig wonen, oriënteringscentrum en thuisbegeleidingsdienst voor personen met een handicap
  • autonoom centrum voor algemeen welzijnswerk: niet-residentieel
  • ambulante voorziening voor bijzondere jeugdbijstand: dienst thuisbegeleiding, pleegzorg, begeleid zelfstandig wonen

  School

  Een gebouw of gebouwdeel bestemd voor een onderwijsfunctie, zoals:

  • kleuterschool
  • lagere school
  • middelbare school
  • hogeschool
  • universiteit
  • gebouw voor volwassenenonderwijs
  • gebouw voor aanvullend onderwijs
  • academie voor muziek, woord en dans
  • academie voor beeldende kunsten

  Andere specifieke bestemming (ASB)

  Een gebouw

  of gebouwdeel dat niet onder één van bovenstaande categorieën valt. Hieronder vallen ondermeer gebouwen met een gezondheids-, sport-, handels-, horeca- of bijeenkomstfunctie of andere typen energieverbruikende gebouwen.

  • algemeen of universitair ziekenhuisgebouwen voor opname, behandeling en verzorging van patiënten
  • rust- en verzorgingstehuis
  • psychiatrisch ziekenhuis
  • gebouwen voor gezondheidszorgfunctie met enkel dagverblijf van mensen
  • revalidatiecentrum
  • (semi-)internaat voor minderjarige personen met een handicap
  • bezigheidstehuis (voor niet werkenden) of dagcentrum voor personen met een handicap
  • lokaal of regionaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en centrum voor kortverblijf voor bejaarden
  • zwembad
  • sporthal
  • fitnesscentrum
  • dansclub
  • bowling
  • winkelcentrum
  • supermarkt
  • slagerswinkel
  • bakkerswinkel
  • kapsalon
  • apotheek
  • toonzaal
  • bankkantoor, postkantoor
  • verzekeringskantoor, immobiliënkantoor
  • reisbureau
  • gebouw voor verkoop bij tankstation
  • praktijk dierenarts
  • dagopvang voor kinderen (crèche), voor bejaarden, voor gehandicapten, voor bijzondere jeugdzorg (semi-ambulante voorziening : dagcentrum) …
  • congrescentrum
  • polyvalent wijklokaal
  • indoor speeltuin, indoor pretpark …
  • hotel, motel
  • restaurant, café, discotheek
  • bioscoop, theater
  • museum, kunstgalerij
  • bibliotheek
  • kerk, synagoge, moskee, …
  • lokale jeugdbeweging
  • stationsgebouw
  • luchthavengebouw
  • labo’s
  • gevangenis

  Industrie

  Een gebouw of gebouwdeel bestemd voor de productie, de bewerking, de opslag of manipulatie van goederen. Voorbeelden zijn:

  • werkatelier schrijnwerker
  • industriële bakkerij, slachterij
  • herstelplaats voor voertuigen, zoals auto, tram, trein …
  • brouwerij
  • maalderij
  • meubelbedrijf
  • textielfabriek
  • drukkerij
  • postsorteercentrum
  • beschutte werkplaats
  • centrum voor beroepsopleiding

  Gemeenschappelijke delen

  De gemeenschappelijke delen van een gebouw vormen een aparte EPB-eenheid. Binnen de energieprestatieregelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële en niet-residentiële gemeenschappelijke delen.

  Residentiële gemeenschappelijke delen

  Residentiële gemeenschappelijke delen omvatten elk fysiek aaneensluitend deel van een gebouw dat

  • gemeenschappelijk wordt gebruikt
  • grenst aan minstens twee EPB-eenheden met een residentiële bestemming
  • behoort tot het beschermde volume van het gebouw

  Gemeenschappelijke delen, zoals traphallen, grenzen nagenoeg altijd aan meerdere EPB-eenheden. Alle gemeenschappelijke delen die fysiek aan elkaar grenzen, worden altijd samengenomen in een EPB-eenheid. Ook twee gemeenschappelijke delen van elkaar gescheiden door een deur worden samengenomen, want ze grenzen aan elkaar.

  Merk op: Als de gemeenschappelijke delen niet tot het beschermde volume van het gebouw behoren en dus niet verwarmd zijn, beschouwt u ze als aangrenzende onverwarmde ruimten.

  Niet-residentiële gemeenschappelijke delen

  Niet-residentiële gemeenschappelijke delen omvatten elk fysiek aaneensluitend deel van een gebouw dat

  • gemeenschappelijk wordt gebruikt
  • grenst aan minstens twee EPB-eenheden met een andere bestemming dan ‘residentieel’
  • behoort tot het beschermde volume van het gebouw

  Merk op: Als een gemeenschappelijk deel zowel aan een EPB-eenheid ‘residentieel’ grenst als aan een EPB-eenheid met een andere bestemming dan ‘residentieel’, beschouwt u het als een residentieel gemeenschappelijk deel beschouwd.

  Merk op: De wijze waarop u gemeenschappelijke delen in de software invoert, verschilt afhankelijk van het softwarepakket. In de EPB-software Vlaanderen moet men bij de aanmaak van een EPB-eenheid specificeren of het om residentieel of niet-residentieel gemeenschappelijk deel gaat. In de EPB-software 3G moet u aanduiden met welke bestemming het gemeenschappelijk deel in verbinding staat. Als een gemeenschappelijk deel zowel aan een EPB-eenheid ‘wonen’ grenst als aan een EPB-eenheid met een andere bestemming dan ‘wonen’, wordt het als een residentieel gemeenschappelijk deel beschouwd en moet u dus op de vraag “gemeenschappelijk deel staat in verbinding met” antwoorden dat het hier om ‘wonen’ gaat.