Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe coaches Dienstverlening leiderschap

Externe coaches

Heb je nood aan externe begeleiding of coaching binnen je departement of agentschap? Wil je een extern coachingstraject opzetten naargelang de noden van je organisatie?  Dat kan via het raamcontract ‘Externe coaches’.

Voor wie?

 • Je wilt een coachingstraject opzetten in je departement of agentschap.

Wat?

Als HR-verantwoordelijke kun je gebruik maken van het raamcontract ‘Externe coaches’(opent in nieuw venster). Een externe partner ondersteunt je bij bepaalde uitdagingen in je organisatie door het inzetten van externe coaches voor het begeleiden van teams of individuen.

De rol die de externe partner opneemt verschilt naargelang de noden binnen je departement of agentschap. Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de externe partner. Dit raamcontract bevat een uitgebreid aanbod aan coachingstrajecten die gecombineerd kunnen worden.

Goed om te weten

De coachingsopdracht kan ook intern opgenomen worden door een leiderschapscoach, veerkrachtcoach, teamcoach of procesbegeleider. Lees meer op de webpagina ‘Dienstverlening leiderschap’ (punt 3). Deze dienstverlening is, behalve teamcoaching, kostenloos.

Kies of combineer types van coaching

 • Wil een directie in deze context resultaatsgericht opereren, dan zal ze aandacht moeten geven aan haar ontwikkeling. Een teamcoach kan hierbij helpen rond diverse thema’s zoals samenwerking, verbinding en communicatie, strategie, omgaan met veranderingen (fusie, interne reorganisatie), …

 • Het topkader functioneert in een complexe omgeving met verschillende belanghebbenden en moet op diverse terreinen zijn (politiek-ambtelijke samenwerking, de entiteit aansturen, organisatiebeheersing, leiderschap tonen, een voorbeeldfunctie vervullen, …). Via deze dienstverlening kunnen leden van het topkader een beroep doen op een externe coach. Ondersteuning via een individuele coach stimuleert de groei van het topkader, dient als een extern klankbord, en draagt bij tot de persoonlijke effectiviteit en die van de organisatie.

  Goed om te weten

  Leden van het topkader kunnen ook kostenloos een beroep doen op een executive coach via Intercoach van de Nederlandse rijksoverheid. Lees meer op de webpagina ‘Ontwikkeling topkader’.

 • Een teamcoach kan teams helpen om hun ontwikkeling en resultaatsgerichtheid te verbeteren. Via deze dienstverlening kun je een beroep doen op een teamcoach die ervaring heeft in het bevorderen van voortgangs- en resultaatsgerichtheid, vakmanschap en professionaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid in werkafspraken en verbinding op het vlak van communiceren en samenwerken.

  Welke teams kunnen bijvoorbeeld worden begeleid?

  • teams met een leidinggevende die niet op het hoogste niveau van de organisatie opereert
  • tijdelijke projectteams die al dan niet entiteits- of bestuursoverschrijdend samenwerken
  • teams die de omslag maken naar een zelfsturing
  • teams die werken vanuit het principe van gedeeld leiderschap​​​​

  Goed om te weten

  Je kan ook een beroep doen op een interne teamcoach van de Vlaamse overheid. Lees meer op de webpagina ‘Pool teamcoaches’.

 • Via deze dienstverlening kun je een beroep doen op een coach die het ontwikkelproces van leidinggevenden ondersteunt door een begeleiding en coaching aangepast aan de persoon en de omgeving. Deze leidinggevenden behoren doorgaans niet tot een directie. Coachingsvragen kunnen gaan over thema’s zoals organisatievraagstukken, managementvragen, loopbaanvragen en -ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, welzijn, stress en burn-out, …

  Goed om te weten

  • Leidinggevenden kunnen ook kostenloos een beroep doen op een interne leiderschapscoach van de Vlaamse overheid. Lees meer op de webpagina ‘Leiderschapscoaches’.
  • Via het raamcontract leiderschap kan je via de verdiepingsmodule ‘individuele begeleiding’ ook leidinggevenden laten coachen door een externe coach. Lees meer op de webpagina ‘module individuele begeleiding’.
 • Via deze dienstverlening kun je een beroep doen op een coach die het ontwikkelproces van medewerkers in diverse functies (HR, projectleiders, dossierbehandelaars, …) ondersteunt door een begeleiding en coaching aangepast aan de persoon en de omgeving. Coachingsvragen kunnen gaan over werkingsgerelateerde thema’s zoals organisatievraagstukken, loopbaanvragen en -ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, welzijn, stress en burn-out, …

  Goed om te weten

  • Sommige medewerkers (strategische profielen zoals stafmedewerkers, HR, raadgevers, …) kunnen ook kostenloos een beroep doen op een interne leiderschapscoach van de Vlaamse overheid. Lees meer op de webpagina ‘Leiderschapscoaches’.
  • Voor vragen rond veerkracht kunnen alle medewerkers steeds kostenloos een beroep doen op een interne veerkrachtcoach van de Vlaamse overheid. Lees meer op de webpagina ‘Veerkrachtcoaches’.
 • Via deze dienstverlening kun je een beroep doen op een coach die intervisies begeleidt. Dit kan in leertrajecten zijn of losse initiatieven waarmee men leidinggevenden, medewerkers, … wil professionaliseren en het leren van elkaar vergroten.

 • Via deze dienstverlening kun je een beroep doen op een change coach die individuen en/of teams begeleidt die worden geconfronteerd met een verandering in team of organisatie. De change coach ondersteunt mee de verandering zodat deze voor medewerkers en organisatie op een effectieve manier ingang vindt.

  De change coach kan veranderingsprocessen begeleiden en beoordelen welke invloed die zullen hebben op medewerkers en teams in de organisatie. Hierdoor kan de verandering op een bewuste manier doorgemaakt worden, met aandacht voor alle aspecten van een veranderingsproces. De change coach doet dit via een coachende aanpak op maat van het team of de coachee, bijvoorbeeld door te adviseren of reflectie te bieden over de veranderingsfasen, een plan van aanpak op te stellen, begeleiding bij de communicatie, …

Raadpleeg het raamcontract ‘Externe coaches’(opent in nieuw venster) voor alle praktische details zoals: doelgroep, looptijd, externe partner, dienstverlening, kostprijs, annuleringsvoorwaarden, …

Suggesties

Je kiest het type coaching in functie van de HR-uitdagingen binnen je organisatie. Gebruik het onderstaande overzicht met HR-uitdagingen om de bijhorende mogelijkheden voor externe coaching te vinden.

 • Stap 1

  Voor organisaties

  HR-uitdagingenMogelijke wegSuggesties voor versnelde groei of duurzamer resultaat

  Verandering of transitieprojecten

  Elke verandering brengt diverse vormen van ‘weerstand’ mee. In een geslaagde verandering houden we rekening met relaties én resultaat.

  Change coaches staan leidinggevenden bij in de keuzes die ze willen maken, in hun inspirerende en motiverende communicatie. Daarnaast ondersteunen change coaches ook relationele vraagstukken en eventuele conflictsituaties.Change coach
  Leiderschapscoaches of change coaches ondersteunen leiders in de vormgeving van een verantwoord veranderingsproject.Leiderschapscoaches

Hoe externe coachingstrajecten bestellen?

Traject(en) uit het raamcontract ‘Externe coaches’(opent in nieuw venster) inkopen: procedure voor HR-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Probeer eerst een goed inzicht te krijgen in de noden van je organisatie. Breng die in kaart met een behoefteanalyse, gevalideerd door relevante stakeholders. Zo haal je maximaal rendement uit de afstemmingsmomenten met de externe dienstverlener en uit de trajecten die aangeboden worden.

  Ga vervolgens na of de trajecten uit het raamcontract ‘Externe coaches’(opent in nieuw venster) aansluiten bij de noden van je organisatie. Raadpleeg hiervoor bovenstaande informatie over de trajecten. Het Agentschap Overheidspersoneel kan je hierin adviseren.

  Goed om te weten

 • Stap 2

  Je contacteert de externe dienstverlener, Trüvius, rechtstreeks voor een verkennend gesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar coaching.vo@truvius.org(opent in uw e-mail applicatie) met leiderschap@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) in cc. Zet hierbij in je onderwerp ‘raamcontract AgO - externe coaches’. Het verkennend gesprek wordt binnen de 14 werkdagen ingepland. Je kan ook via het aanvraagformulier(opent in nieuw venster) een gesprek inplannen.

  Het aanvragen en invullen van dit formulier is bedoeld voor HR-medewerkers die een rol spelen bij het aanvragen van externe coaching. Ben je geen HR-medewerker en wil je een beroep doen op een coach, neem dan eerst contact op met jouw HR-medewerker.

  Tijdens het verkennend gesprek kun je de noden en combinatie van de types dienstverlening in functie van het gekozen traject verder afstemmen. Dit is inbegrepen in de dienstverlening van de externe partner. Het staat je vrij om nadien af te zien van een bestelling, zonder kosten van het verkennend gesprek.

  Naast het aanbieden van coachingstrajecten, voorziet de aanbestedende overheid ook in de mogelijkheid dat extra coachingsgesprekken of -sessies besteld kunnen worden. Dit kun je zowel als aanvulling op een traject, als los daarvan bestellen.

  Goed om te weten: wanneer het gaat over grotere trajecten is één verkennend gesprek soms niet voldoende. Een bijkomend gesprek is mogelijk tegen betaling, onafhankelijk van een eventuele formele bestelling.

 • Stap 3

  Na het verkennend gesprek ontvang je binnen zeven werkdagen een voorstel van trajecten die de geformuleerde opleidingsnood kunnen afdekken. Keur deze offerte goed als je akkoord gaat en het mandaat hebt van je organisatie. Vanaf het akkoord is de voorgestelde coach binnen de 14 kalenderdagen beschikbaar.

  De offerte bevat:

  • de ingezette coach(es)
  • de doelgroep en het aantal te coachen mensen of teams
  • de trajecten die worden voorzien, inclusief beschrijving van de tijdsinvestering per traject voor de deelnemers, de gekozen thema’s en doelstellingen, soorten interventies, …
  • de prijs van de betreffende trajecten overeenkomstig met de prijzen van het raamcontract
  • de bijkomende dienstverlening en prijzen overeenkomstig met de prijzen van het raamcontract

  Lees meer in het raamcontract ‘Externe coaches’(opent in nieuw venster) over de dienstverlening en de prijzen van de externe partner.

 • Stap 4

  Na de goedkeuring van de offerte maakt de externe dienstverlener in overleg een planningsvoorstel op. Vanaf het akkoord is de voorgestelde coach binnen de 14 kalenderdagen beschikbaar. Er kan, in onderling overleg tussen de dienstverlener en de besteller, van de hierboven vermelde termijnen afgeweken worden.

  Goed om te weten: deze termijnen, behalve die voor het verkennend gesprek, gelden niet voor een opdracht voor coaches die niet-Nederlandstalige coachees of teams begeleiden.

 • Stap 5

  Het traject start met een intakegesprek tussen de coach en de coachee of het team. Vervolgens vinden de sessies plaats. Op het einde volgt een afsluitend gesprek tussen de coach en de coachee of het team. Nadien volgt nog een algemeen evaluatiegesprek tussen de coach, coachee of team en een HR-medewerker van de entiteit.