Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontslag door werkgever (statutair) Ontslag

Ontslag door werkgever (statutair)

Er bestaan verschillende ontslagsituaties binnen de diensten van de Vlaamse overheid. De wijze van ontslag en de gevolgen verschillen naargelang het type arbeidsovereenkomst en wie het initiatief neemt. Op deze webpagina lees je wat er gebeurt als je werkgever je als statutair personeelslid ontslaat.

Ontslag na statutaire proeftijd

Je werkgever kan je als ambtenaar op proef ontslaan na een negatieve evaluatie van je statutaire proeftijd. In dit geval ontvang je een contract voor een bepaalde duur van drie maanden als je niet over een statutaire of contractuele terugvalpositie binnen de diensten van de Vlaamse overheid beschikt. Er is geen verbrekingsvergoeding.

Het ontslag zal altijd schriftelijk bevestigd worden.

Ontslag na 2 onvoldoendes

Je werkgever kan je ontslaan na 2 onvoldoendes. In dit geval heeft je werkgever 2 keuzes:

 • Je doorloopt een opzegtermijn die je effectief presteert. Het ontslag gaat pas effectief in na het verstrijken van die termijn. De opzegtermijn wordt niet opgeschort als je afwezig bent tijdens de opzegtermijn.
 • Je werkgever betaalt een verbrekingsvergoeding ter waarde van het salaris dat je zou verdienen tijdens de opzegtermijn. Deze vergoeding vervangt de opzegtermijn. Het ontslag gaat onmiddellijk in.

Het ontslag wordt door je werkgever schriftelijk meegedeeld. Dit kan op 2 manieren:

 • via een aangetekende zending: de opzegging heeft uitwerking op de 3de werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. 
 • via overhandiging met afgiftebewijs: de opzegging heeft uitwerking op de dag die volgt op de afgifte.

Ontslag van ambtswege

Je werkgever kan je ontslaan in onderstaande gevallen. In al deze gevallen heb je geen recht op een opzegtermijn of verbrekingsvergoeding. In sommige situaties wordt er wel een vergoeding uitbetaald (zie onder). Ontslag is mogelijk als:

 • je medisch ongeschikt bent, na uitputting van je ziektecontingent, vastgesteld door de federale medische dienst
 • je meer dan 10 dagen afwezig bent zonder geldige reden
 • je door een gerechtelijke veroordeling uit je burgerlijke en politieke rechten ontzet wordt en dus niet langer in staat bent om je functie uit te oefenen
 • je vaste benoeming onregelmatig bevonden wordt
 • je niet meer voldoet aan de nationaliteitsvereiste of de dienstplichtwetten
 • je ontheven wordt uit je functie
 • je tuchtprocedure negatief afloopt

Het ontslag zal altijd schriftelijk bevestigd worden.

Ontslag afhandelen

Lees meer op de webpagina ‘Ontslag’ over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.