Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale customer journey parkeren, GAS4 en GAS5 Goedgekeurde projecten

Digitale customer journey parkeren, GAS4 en GAS5

Innovatief concept • Innovatieve dienstverlening
In uitvoering

Voor parkeerklanten op het maaiveld en gedupeerden GAS4 en GAS5 biedt deze aanpak een volledig digitale customer journey door enkel nog gebruik te maken van digitale registratietechnologieën (app/sms) en in te zetten op een digitaal loket voor vragen en klachtenafhandeling.

Initiatiefnemers
Antwerpen, Genk, Hasselt, Mechelen
Penhouder
Genk
Projectoproep
Oproep 1
Toegekend budget
108.703,69 euro

Met dit innovatieve concept streefden de initiatiefnemers een dubbele doelstelling na. Enerzijds wilden ze onderzoeken hoe ze burgers de kans kunnen bieden alle administratieve stappen met betrekking tot parkeren en GAS-boetes digitaal af te handelen. Anderzijds wilden ze een objectief beslissingsinstrument ontwikkelen dat lokale besturen toelaat gefundeerde keuzes te maken inzake businessmodel en technologie voor parkeerhandhaving, overeenkomstig hun beleidsvisie.

Impact

Impact op de burger

Na implementatie van het gedefinieerde concept zal de burger alle stappen in zijn parkeerjourney digitaal kunnen afhandelen als hij dat wenst. Dat begint met de digitale registratie van een parkeersessie en betaling d.m.v. een parkeerapp of via sms. Daarnaast biedt een nieuw digitaal e-loket de burger een gebruiksvriendelijke, interactieve en persoonlijke dienstverlening voor alle andere parkeerprocessen én voor de GAS4/5-processen.

Het toekomstige digitale loket, uitgetekend via een gedetailleerde mock-up, zal burgers onder meer de kans geven om:

 • vergunningen aan te vragen en te betalen (bewonerskaart, parkeervergunning voor personen met een handicap)
 • parkeerretributies en GAS-boetes te betalen of te betwisten
 • informatie rond parkeren en GAS 4/5 op te zoeken, zoals tarieven/boetes, zones, parkeer- of GAS-reglement
 • een online gesprek te voeren met een lokale medewerker
 • een fysieke afspraak in te boeken.

Impact op de lokale besturen

Lokale besturen kunnen gebruikmaken van de objectieve beslissingsinstrumenten die ontwikkeld werden om gefundeerde beleidskeuzes te maken met betrekking tot het gewenste businessmodel en de meest geschikte technologie.

Deliverables

 1. Blauwdruk businessmodellen
  De initiatiefnemers ontwikkelden een eenvoudige maar realistische beslissingsflow die elk Vlaams lokaal bestuur kan aanwenden bij de keuze van een organisatievorm voor parkeerhandhaving en GAS 4/5 overeenkomstig hun beleidsvisie. De blauwdruk bevat ook de nodige randvoorwaarden om het businessmodel te kunnen installeren.
 2. Blauwdruk technische architectuur
  De initiatiefnemers ontwikkelden een eenvoudig te volgen keuzeflow die lokale besturen helpt bij de beslissing over een technische oplossing, conform hun visie op parkeerhandhaving en handhaving GAS4/5. Verder tekende het partnerschap samen met het Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden een generieke architectuur uit die de volledige keten van parkeerhandhaving en handhaving GAS4/5 digitaliseert.
 3. Uitkomst gebruikersbevraging en mock-up e-loket
  De participatiesessies met bewoners hebben geleid tot flowdiagrammen en mock-ups (op Genks niveau). De beschrijving van de participatiesessies, flowdiagrammen en mock-ups zijn beschikbaar voor andere lokale besturen.

Hergebruik

Het GzG-project ‘Digitalisering van de parkeervergunning voor personen met een handicap’ had als doelstelling dat de fysieke parkeerkaart niet meer voorgelegd moet worden in Vlaamse steden en gemeenten waar digitale parkeerhandhaving bestaat. Dankzij de interactie tussen beide partnerschappen zal de digitale parkeervergunning voor personen met een handicap perfect kunnen inklikken in de oplossing die Genk binnen dit project uitwerkt.

Geleerde lessen

 • Als opdrachtgever heeft het lokale bestuur als geen ander voeling met de lokale en bestuurlijke context. Bij de uitbesteding van een project is het de rol van de stad of gemeente in alle fasen te waken over deze lokale connectie om de gewenste resultaten te garanderen.
 • Het parkeerlandschap in Vlaanderen is erg versnipperd, op diverse aspecten: beleid, businessmodellen en gebruikte technologische oplossingen. Dat is historisch zo gegroeid. Tijdens het project werd duidelijk dat er (althans op vlak van businessmodellen en technologische oplossingen) meer en meer animo ontstaan is om op een uniforme manier te werken. Ook zien we dat samenwerking meer op de radar staat, wat in lijn ligt met de trends in andere domeinen.
 • Om binnen een snel evoluerende context relevant te blijven, moet de samenstelling van projectgroepen kunnen veranderen, zelfs tijdens kortlopende projecten zoals dit vooronderzoek. Zo waren initieel Hasselt, Antwerpen en Mechelen betrokken partijen, maar de context achter dit project evolueerde zo snel naar het Vlaamse niveau dat het belangrijk werd om de stuurgroep te hervormen naar het niveau van het Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden.

Verdere stappen

De stad Genk heeft de diverse resultaten van dit studieconcept geïmplementeerd. Ook verschillende andere Vlaamse steden en gemeenten gebruiken de blauwdrukken bij de uitvoering van hun parkeerhandhavingsbeleid en GAS4/5-aanpak.

Presentaties

22 november 2023 - GzG-themadag ‘De data-uitdaging’: “Hoe pakken we de lokale parkeerhandhaving best aan, in lijn met onze visie op parkeren?” Kris Lemkens legt uit hoe de stad Genk de keuze voor een businessmodel voor parkeren onderbouwt met objectieve data. Aan de hand van een concreet datarapport zie je welke inzichten de analyse van parkeerdata oplevert. Ook schaalbaarheid en data-uitwisseling met leveranciers, partners en andere subsidieprojecten komen aan bod. Geïnteresseerd om dezelfde oefening te maken? Je verneemt hoe de blauwdruk die Genk ontwikkelde je kan helpen! Raadpleeg de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster).

Hieronder de oorspronkelijke impactmap uit het subsidiedossier. De aanpak van het project kan aangepast en verfijnd worden op basis van nieuwe inzichten opgedaan tijdens het projectverloop. Voor de actuele stand van zaken, gelieve contact op te nemen met het projectteam.

Kennisdelingsdocumenten