Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opcentiemen en aanvullende lokale belastingen Financiering

Opcentiemen en aanvullende lokale belastingen

Gemeenten kunnen bepaalde aanvullende belastingen heffen. De aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) zijn de bekendste en leveren de meeste ontvangsten op, namelijk 4/5de van de fiscale opbrengsten van de gemeenten.​​​​​​

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Gemeenten kunnen een aanvullende belasting vestigen op de basispersonenbelasting. Dat is een jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van particulieren.

De gemeente berekent de aanvullende belasting door de bepaling van de aanslagvoet in de vorm van een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting.

De inning gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente.

Het percentage dat de gemeenteraad als aanslagvoet vaststelt in het kader van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting mag maximaal 1 cijfer na de komma bevatten.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting.

Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. De inning gebeurt samen met de basisbelasting door de Vlaamse Belastingdienst, die het bedrag doorstort naar de provincies en de gemeenten.

Sommige onroerende goederen van de federale overheid of van internationale instellingen zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Hierop kunnen de gemeenten dus ook geen opcentiemen vestigen. Daarom krijgen ze een compensatie van de federale overheid uit een krediet dat gekend is als “De dode hand”.

Bij het vaststellen van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing kan de gemeenteraad vrijstellingen en verminderingen of een andere vorm van differentiëring met lagere tarieven bepalen mits naleving van de voorwaarden en procedures vastgelegd in het decreet over het lokaal bestuur en de Vlaamse Codex Fiscaliteit.