Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenstelling Organisatie bestuursorganen van de eredienst

Samenstelling

Een bestuur van de eredienst heeft 5 verkozen of aangestelde leden (6 bij de Israëlitische eredienst) en 1 lid van rechtswege. Bij de rooms-katholieke eredienst is dat de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie (meestal de pastoor, maar dat kan ook een leek zijn). Bij de andere erediensten is dat de bedienaar van de eredienst of diens vervanger. Elk bestuur van de eredienst heeft ook een voorzitter, secretaris en penningmeester.​​​​​

Voorwaarden bestuursleden

Leden van het bestuur van de eredienst moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • rooms-katholiek zijn (of ingeschreven zijn in het register van de lokale geloofsgemeenschap voor de niet-rooms-katholieke erediensten)
  • minimum 18 jaar zijn op het ogenblik van de aanstelling/verkiezing
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente (of van 1 van de gemeenten die behoren tot de gebiedsomschrijving van het bestuur) van de eredienst. Dat toont immers de band van het bestuurslid aan met de lokale geloofsgemeenschap.

Het is mogelijk om lid te zijn van verschillende besturen van eredienst.

Bloed- en aanverwanten tot en met de 2e graad of echtgenoten kunnen niet samen zetelen in het bestuur van de eredienst. Wettelijk samenwonen wordt met aanverwantschap gelijkgesteld.

De regelgeving voorziet geen onverenigbaarheid tussen lid zijn van een bestuur van de eredienst en lid zijn van een lokaal bestuur. Een gemeenteraadslid, provincieraadslid, schepen, deputé, burgemeester mag dus zetelen in een bestuur van de eredienst van diens gemeente.

Lid van rechtswege

De bedienaar van de eredienst of de vervanger is van rechtswege lid van het bestuursorgaan, uitgezonderd bij de rooms-katholieke eredienst. Daar stelt het representatief orgaan een verantwoordelijke aan die van rechtswege lid is. De aangestelde persoon door de bisschop bij de rooms-katholieke eredienst hoeft geen gewijde persoon (pastoor, priester, of diaken) te zijn. Het kan dus ook een leek zijn.

De burgerlijke overheid beschouwt de invulling van deze functie als een zuiver interne aangelegenheid van de erkende eredienst. Het erkend representatief orgaan moet de interne regels van de eredienst respecteren. De burgerlijke overheid kan geen voorwaarden opleggen.

Grensoverschrijdende besturen van de eredienst

Als de gebiedsomschrijving van een bestuur van de eredienst op het grondgebied van 2 gemeenten/provincies ligt, mag iedereen die in het bevolkingsregister ingeschreven is van de gemeenten van de gebiedsomschrijving lid zijn van het bestuur van de eredienst (mits te voldoen aan de andere voorwaarden). De plaats van het eredienstgebouw heeft hierop geen invloed.

Voor de bestaande interfederale erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen (= het grondgebied van het bestuur van de eredienst valt over meerdere deelstaten) zijn de regels van de deelstaat waar het gebouw van de eredienst van de geloofsgemeenschap zich bevindt, van toepassing. Sinds 2017 kunnen geen nieuwe interfederale plaatselijke geloofsgemeenschappen meer erkend worden.