Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financieel beleid en beheer (BBC) Lokaal bestuur

Financieel beleid en beheer (BBC)

Gemeenten, OCMW’s, provinciebesturen, autonome gemeente- en provinciebedrijven en welzijnsverenigingen gebruiken de beleids-en beheerscyclus (BBC) om hun inhoudelijk en financieel beleid efficiënt te plannen, uit te voeren en te evalueren. De BBC zorgt ook voor meer transparantie aan de toezichthoudende overheid en het brede publiek.​​​

Cijfers over lokale besturen

Uit de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen komt er een schat aan financiële en inhoudelijke informatie vrij voor iedereen. Die gegevens zijn beschikbaar in de vorm van toepassingen, overzichten en publicaties van analyses.

Boekhouding

De lokale besturen voeren een boekhouding die is aangepast aan de aard en de omvang van hun activiteiten. Ze bevat een algemeen en een budgettair luik. Ze gebruiken rekeningstelsels en volgen richtlijnen voor de boeking van hun verrichtingen.​​

Financieel beleid

Lokale besturen bepalen en volgen hun financieel beleid op met beleidsrapporten. Ze kunnen die rapportering consolideren als ze bepaalde taken uitvoeren in samenwerkingsverbanden of met verzelfstandigde agentschappen. Ze moeten aan de hand van bepaalde normen en indicatoren ook aantonen dat ze financieel gezond zijn.​​​​​​

Financieel beheer

Het financieel beheer van een lokaal bestuur is het geheel van procedures en maatregelen die een bestuur neemt om ervoor te zorgen dat het zijn activiteiten en opdrachten efficiënt en effectief kan uitvoeren. De regelgeving legt de lokale besturen weinig specifieke regels op. De Vlaamse overheid biedt wel ondersteunend materiaal aan.

Rapportering door lokale besturen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) moet over de financiën van de Vlaamse lokale besturen rapporteren aan het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR). Die rapportering vloeit voort uit de digitale rapportering over de beleidsrapporten, de kwartaalrapporteringen en aanvullende ad hoc bevragingen van lokale besturen.