Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pijler 2: monitoring PFAS-aanpak regio Zwijndrecht

Pijler 2: monitoring

De vaststelling van PFAS in onze leefomgeving is brandend actueel. Daarom is er veel aandacht voor het onderzoek naar nieuwe meetmethodes en het ontwikkelen van standaarden voor PFAS-metingen en analyses. Constante monitoring en analyse van de lucht en het grondwater in de verontreinigde zone moet de verspreiding van PFAS nauwkeurig bijhouden. Zo kunnen risico’s op blootstelling beter ingeschat worden en kunnen passende maatregelen van kracht gaan wanneer kritieke waarden overschreden worden.

Luchtmonitoring

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet PFAS via luchtmetingen sinds juni 2021, in samenwerking met VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Vanaf 2023 voert VITO ook luchtmetingen uit onder het beheer van 3M die als vervuiler verantwoordelijk is voor de vaststelling van PFAS. Wanneer de PFAS-toetsingswaarden overschreden worden, moet er actie ondernomen worden zoals het stilleggen van werken of productie.

Om de verspreiding van verontreinigd stof tegen te houden, monitoren ze continu de hoeveelheid fijn stof in de lucht of 5 plaatsen rondom de Oosterweelwerf op Linkeroever. Dit maakt snelle en gerichte actie mogelijk.

De resultaten ziet u op de VMM-website.

Lees meer over de luchtmonitoring.

Grondwatermonitoring

3M moet de uitstroom van verontreinigd grondwater van de bedrijfssite naar de Palingbeek en andere natuur aanpakken. Dat doen ze door maatregelen te nemen zoals het plaatsen van fysieke barrières die de uitstroom van water beheersen. Ze moeten deze maatregelen ook controleren en aanpassen indien ze onvoldoende werken. Ook de impact van saneringswerken op de grondwaterpeilen in de natuurgebieden wordt nauwgezet gemonitord.

Het risico op vervuiling wordt groter wanneer er grondwerken plaatsvinden. Daarom gelden er strikte maatregelen om de verdere vervuiling van het grondwater te voorkomen. Voor de Oosterweelverbinding saneert de bouwheer Lantis het opgepompte grondwater. Op basis van deze meting worden de nodige maatregelen, zoals reiniging van het grondwater, genomen. Tijdens de uitvoering van de werken is een frequente monitoring van de grondwaterkwaliteit vereist.