Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Jobratio Jobratio

Metadata: Jobratio

Bron

HERMREG-databank: samenwerkingsproject tussen het Federaal Planbureau (FPB), Statistiek Vlaanderen, het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statbel en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR): voor de gegevens van de Belgische gewesten.

AMECO: voor de gegevens van de landen, waaronder België.

Definities

Jobratio: het aantal ingevulde arbeidsplaatsen (loontrekkend of zelfstandig) in een land of regio, ongeacht waar de arbeidskrachten vandaan komen, in verhouding tot de woonachtige bevolking van 15-64 jaar. Het gaat om werknemers en zelfstandigen zoals gedefinieerd volgens het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 2010. Werknemers zijn personen die op grond van een arbeidsovereenkomst (al dan niet formeel) werk verrichten voor een andere ingezeten institutionele eenheid en daarvoor loon ontvangen. Personen in loondienst worden alleen bij de werknemers ingedeeld indien ze niet in hoofdzaak als zelfstandige werkzaam zijn. Zelfstandigen zijn personen die als eigenaar of mede-eigenaar werkzaam zijn in een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die niet als quasi-vennootschap wordt beschouwd. Tot de zelfstandigen behoren ook de niet-betaalde meewerkende gezinsleden, de thuiswerkers van wie het inkomen afhangt van de output van het productieproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de werkenden die enkel voor eigen consumptie of eigen investeringen produceren.

De bevolking 15-64 jaar in jaar T is het gemiddelde van de telling op 1 januari T en 1 januari T+1.

De jobratio is een belangrijke factor die de samenstelling van het bruto binnenlands product per inwoner bepaalt en wordt vooral in economische analyses gebruikt.

De reeks maakt een onderscheid tussen waarnemingen, ramingen en prognoses. Waarnemingen zijn gebaseerd op gegevens tot en met het voorlaatste beschikbare jaar van de officiële regionale rekeningen. Het gaat om cijfers die als definitief beschouwd mogen worden. De raming maakt gebruik van het laatste beschikbare jaar van de officiële regionale rekeningen. Dat laatste jaar is gebaseerd op voorlopig bronnenmateriaal en kan dus in de toekomst nog gewijzigd worden. De prognoses zijn gebaseerd op de econometrische uitkomsten van het middellange termijnmodel HERMREG waarin ook de data van de regionale rekeningen zijn opgenomen.

In oudere versies van deze statistiek werd de term ‘werkgelegenheidsgraad’ gebruikt. Om verwarring met de term ‘werkzaamheidsgraad’ te vermijden verving Statistiek Vlaanderen vanaf het najaar van 2022 de term ‘werkgelegenheidsgraad’ door de term ‘jobratio’.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het ESR 2010 garandeert een vergelijkbare opmaak van het aggregaat over de landen heen. De data voor de laatste jaren kunnen herzien worden omwille van de beschikbaarheid van nieuwe statistische informatie (uit jaarrapporten en info van betrokken actoren) en de afstemming op de nationale rekeningen, welke ook herzien kunnen worden.

De output van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vormt de bron voor de middellange termijnvooruitzichten van het model HERMREG. Dit gebeurt via econometrische schattingen door het Federaal Planbureau en de 3 regionale instellingen. De HERMREG-output wordt steeds voorgelegd aan een Begeleidingscomité waarin het Federaal Planbureau en de gewesten zetelen.

Referenties

HERMREG-databank: Regionale economische vooruitzichten

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen(opent in nieuw venster)

Europese Commissie: Ameco(opent in nieuw venster)

Naar de statistiek