Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Uitgaven Uitgaven

Metadata: Uitgaven

Bron

Vlaamse overheid: Departement Financiën en Begroting

Lokale besturen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

Definities

ESR-uitgaven: de uitgaven die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de regels van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) binnen de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat tussen die entiteiten de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) niet worden meegeteld. ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen.

Lopende of nominale prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

COFOG-indeling: de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een internationaal vergelijkbare functionele classificatie voor overheden ontwikkeld: Classification of the Functions of Government (COFOG). Voor de uitgaven van de Vlaamse overheid en de lokale overheden wordt hier het hoogste niveau (2 digits) met de volgende 10 categorieën gebruikt:

 • Algemeen overheidsbestuur (code 01)
 • Defensie (code 02)
 • Openbare orde en veiligheid (code 03)
 • Economische zaken (code 04)
 • Milieubescherming (code 05)
 • Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen (code 06)
 • Gezondheid (code 07)
 • Recreatie, cultuur en godsdienst (code 08)
 • Onderwijs (code 09)
 • Sociale bescherming (code 10)

VLAAMSE OVERHEID

De data zijn realisatiecijfers. Het gaat dus over de daadwerkelijk gerealiseerde transacties en niet om de vooropgestelde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

ESR-codes: ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen en is daardoor Europees vergelijkbaar. ESR wordt gebruikt door de lidstaten van de Europese Unie en werd het laatst geüpdatet in 2010 (ESR 2010).

De aan het Europees stelsel van rekeningen (ESR) ontleende classificatie deelt de uitgaven op het hoogste niveau als volgt in:

Lopende uitgaven

 • Lopende uitgaven voor goederen en diensten (code 1)
 • Renten (code 2)
 • Inkomensoverdrachten aan andere sectoren (code 3)
 • Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid (code 4)

Kapitaaluitgaven (investeringsuitgaven)

 • Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren (code 5)
 • Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid (code 6)
 • Investeringen (code 7)
 • Kredietverleningen en deelnemingen (code 8)

Overheidsschuld (code 9)

ESR-uitgaven: de uitgaven die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de ESR-regels binnen de perimeter van de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat binnen die perimeter de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) niet worden meegeteld.

De codes 8 (Kredietverleningen en deelnemingen) en 9 (Overheidsschuld) worden niet opgenomen in de ESR-uitgaven (zie hierboven ESR-codes).

De investeringsinspanningen uit de Vlaamse openbare statistiek Investeringsinspanningen komen niet overeen met bovenstaande kapitaaluitgaven. Het belangrijkste verschil is dat de kerninvesteringen uit de investeringsinspanningen het verschil zijn van kapitaaluitgaven en kapitaalontvangsten. In bovenvermelde kapitaaluitgaven gaat het uitsluitend over uitgaven. De overdrachten of subsidies omvatten in beide begrippen wel alleen de uitgaven. Kredietverleningen en deelnemingen (code 8) komen in beide begrippen niet voor.

LOKALE BESTUREN

De cijfers zijn afkomstig van de jaarrekeningen van de lokale overheden. Het betreft hoofdzakelijk vastgestelde jaarrekeningen die door de gemeenteraad besproken zijn. Daarnaast zijn er in beperkte mate ook voorlopige, niet-vastgestelde jaarrekeningen. De jaarrekeningen zijn pas definitief na de goedkeuring door de gouverneur of de bevoegde minister.

De bedragen hebben betrekking op de gerealiseerde transacties, niet op de geraamde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

Het gaat over gegevens die overeenkomstig de normen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse overheid werden opgesteld. In 2019 zijn de eerste gemeenten overgeschakeld naar de vernieuwde versie van BBC (BBC 2020). Vanaf 2020 passen alle gemeenten dit nieuwe systeem toe.

Het inwonersaantal betreft de bevolking op 1 januari van het betrokken jaar.

Voor de lokale besturen worden in deze statistieken de volgende rubrieken gehanteerd (samengesteld uit de BBC-rubrieken):

Exploitatie-uitgaven

 • Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (E.I.A.2)
 • Goederen en diensten (E.I.A.1)
 • Toegestane werkingssubsidies (E.I.A.4)
 • Individuele hulpverlening door het OCMW (E.I.A.3)
 • Overige exploitatie-uitgaven: E.I.A.5 Andere operationele uitgaven; E.I.C Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar; E.I.B.1 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden en E.I.B.2 Andere financiële uitgaven

Investeringsuitgaven (I.I)

Financieringsuitgaven (F.I)

Het gaat zowel bij de Vlaamse overheid als bij de lokale besturen telkens om bedragen in lopende prijzen. Dat zijn prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

LOKALE BESTUREN

De cijfers zijn afkomstig van de jaarrekeningen van de lokale overheden. Het betreft hoofdzakelijk vastgestelde jaarrekeningen die door de gemeenteraad besproken zijn. Daarnaast zijn er in beperkte mate ook voorlopige, niet-vastgestelde jaarrekeningen. De jaarrekeningen zijn pas definitief na de goedkeuring door de gouverneur of de bevoegde minister.

De bedragen hebben betrekking op de gerealiseerde transacties, niet op de geraamde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

Het gaat over gegevens die overeenkomstig de normen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse overheid werden opgesteld. In 2019 zijn de eerste gemeenten overgeschakeld naar de vernieuwde versie van BBC (BBC 2020). Vanaf 2020 passen alle gemeenten dit nieuwe systeem toe.

Het inwonersaantal betreft de bevolking op 1 januari van het betrokken jaar.

Voor de lokale besturen worden in deze statistieken de volgende rubrieken gehanteerd (samengesteld uit de BBC-rubrieken):

Exploitatie-uitgaven

 • Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (E.I.A.2)
 • Goederen en diensten (E.I.A.1)
 • Toegestane werkingssubsidies (E.I.A.4)
 • Individuele hulpverlening door het OCMW (E.I.A.3)
 • Overige exploitatie-uitgaven: E.I.A.5 Andere operationele uitgaven; E.I.C Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar; E.I.B.1 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden en E.I.B.2 Andere financiële uitgaven

Investeringsuitgaven (I.I)

Financieringsuitgaven (F.I)

Het gaat zowel bij de Vlaamse overheid als bij de lokale besturen telkens om bedragen in lopende prijzen. Dat zijn prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn administratieve gegevens die gecentraliseerd worden binnen het Departement Financiën en Begroting (data Vlaamse overheid) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (data lokale overheden).

Voor de lokale overheden zijn voor de volgende types besturen data beschikbaar:

 • gemeentebestuur
 • OCMW
 • provinciebestuur
 • autonoom gemeentebedrijf (AGB)
 • autonoom provinciebedrijf (APB)
 • welzijnsvereniging (OCMW-vereniging)
 • district (binnen stad Antwerpen).

Aangezien gemeentebesturen en OCMW’s op organisatorisch vlak nauw samenwerken, worden hun boekhoudingen als één geheel in de cijfers weergegeven. Ook de cijfers van de districten worden bij dat geheel gevoegd. De onderlinge stromen tussen de besturen worden van de cijfers afgetrokken om dubbeltellingen te voorkomen.

Andere lokale besturen, zoals politiezones, zijn dus niet opgenomen in de cijfers.

Het is mogelijk dat niet alle besturen hun definitieve jaarrekening hebben ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, waardoor de definitieve cijfers voor 2021 nog licht kunnen wijzigen. Van de gemeenten en OCMW’s zijn alle jaarrekeningen ingestuurd, hetzij definitief, hetzij voorlopig. Besturen die hun jaarrekening niet tijdig vastgesteld hebben, dienen namelijk een voorlopige jaarrekening in te dienen.

Referenties

Agentschap Binnenlands Bestuur: BBC - data en analyses(opent in nieuw venster)

Departement Financiën en Begroting: Vlaamse rekening(opent in nieuw venster)

Naar de statistiek