Taalgebruik bij de notaris

Taalgebruik bij de notaris

Taal van de notariële akten

Je mag als partij vrij kiezen in welke taal je notaris de notariële akte opstelt. Dit volgt uit artikel 30 van de Grondwet dat bepaalt dat het taalgebruik in België in principe vrij is.

Dit betekent dat een notaris notariële akten kan verlijden in een niet-officiële taal van het taalgebied waarin hij zijn standplaats heeft. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

  • familiale akten: huwelijkscontracten, akten van erkenning van een natuurlijk kind, akten van adoptie;

  • zakenrechtelijke akten: koop, hypotheekstelling, verdeling, ruiling, schenkingen…);

  • andere overeenkomsten die persoonlijke verbintenissen scheppen: huur- of pachtcontracten, leningen…).

Let op: In sommige gevallen is er wel een beperking op het principe van de taalvrijheid. In bepaalde gevallen regelt de taalwetgeving toch de taal waarin de notaris een notariële akte moet opstellen. Dat volgt uit verschillende regelgeving.

Bestuurszaken

De notaris moet rekening houden met de voorgeschreven bestuurstaal van de overheid als de overheid partij is bij een notariële akte.

Lees meer over taalgebruik in bestuurszaken

Vennootschappen

Volgens de taalwetgeving in het bedrijfsleven bepaalt de ligging van de exploitatiezetel van een vennootschap de taal van de akte. Naargelang de ligging van haar exploitatiezetel moet een vennootschap de documenten die onder de taalregelgeving vallen, dus (laten) opstellen in het Nederlands, Frans of Duits.

Lees meer over taalgebruik in het bedrijfsleven

Gerechtszaken

De notaris moet in bepaalde gevallen rekening houden met de Taalwet Gerechtszaken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de notaris een akte opstelt in het kader van de tenuitvoerlegging van een vonnis of een arrest. In dat geval zal de notaris de notariële akte moeten opstellen in de taal van het vonnis of arrest.

Lees meer over taalgebruik in gerechtszaken

Formaliteiten na akte

Registratie van de akten

De notaris moet de akte na ondertekening in principe laten registreren bij de kantoren Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Is de akte in een andere taal dan één van de landstalen opgesteld? Dan kan de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid een voor echt verklaarde vertaling, opgesteld door een beëdigde vertaler, vragen. Dit volgt uit het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De registratie zelf gebeurt in principe wel in de taal waaraan de kantoren – overeenkomstig de Bestuurstaalwet – onderworpen zijn.

Wanneer je de akte moet neerleggen of indienen bij de overheid in het homogeen Nederlandse taalgebied, zoals bijvoorbeeld de gemeente of de stad, moet je bovendien rekening houden met het decreet 30 juni 1981. Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit het homogeen Nederlandse taalgebied moet documenten in het Nederlands indienen bij een overheid, waarvan de werkkring uitsluitend het homogeen Nederlandse taalgebied omvat.

Neerleggen van vennootschapsakten

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verplicht vennootschappen om bepaalde vennootschapsakten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Een vennootschap moet die stukken neerleggen in de taal (of in één van de officiële talen) van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd. Dit is dus het Nederlands, Frans of Duits afhankelijk van de ligging van de statutaire zetel.

 

Veelgestelde vragen