Voorwaarden

Om de competitiviteit van de elektriciteitsprijzen te bewaken, kunnen de meest elektro-intensieve ondernemingen beroep doen op een steunregeling waarbij hun toegangshouder vrijgesteld wordt van de kosten ten gevolge van de quotumplicht voor groenestroomcertificaten en quotumplicht voor kwalitatieve warmte-krachtkoppeling. In ruil hiervoor storten de steunaanvragende ondernemingen 0,5 of 4 procent (afhankelijk van bepaalde voorwaarden) van hun bruto toegevoegde waarde in het Energiefonds. In die zin wordt de kost van de quotumplicht geplafonneerd tot een percentage van de bruto toegevoegde waarde.

Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden in titel VI, hoofdstuk VI van het Energiebesluit(opent in nieuw venster) en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 van het Energiebesluit(opent in nieuw venster), komen in aanmerking voor deze steunmaatregel (verder supercap-regeling genoemd).

Volgende 2 regelingen zijn mogelijk:

  1. Ondernemingen die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en behoren tot sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering komen in aanmerking tot een beperking van 4% van de bruto toegevoegde waarde
  2. Ondernemingen die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, behoren tot sectoren vermeld in bijlage IV/1 (deel 1 en deel 2) en bijkomend een elektriciteitsintensiteit hebben van ten minste 20%, komen in aanmerking tot een beperking van 0,5% van hun bruto toegevoegde waarde.

Na goedkeuring van het dossier ontvangt de steunaanvragende onderneming een steuntoekenning. De VREG staat in voor de correcte toepassing van de steunregeling bij het bepalen van de hoogte van de quotumplicht voor de inleverronde van 31 maart 2023.

Sinds 2018 kunnen energie-intensieve ondernemingen gebruik maken van de steunregeling:

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor de supercap-regeling 2022 (steunjaar 2023) moesten uiterlijk op 15 juli 2022 ingediend worden.
In 2023 wordt een nieuwe oproep gelanceerd voor de supercapregeling 2023 (steunjaar 2024). Momenteel is een aanpassing van de regelgeving in voorbereiding overeenkomstig de nieuwe Europese Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 (2022/C 80/01)(PDF bestand opent in nieuw venster)

Nodige documenten

Om in aanmerking te komen voor een supercap-regeling, dienen ondernemingen volgende documenten in:

  1. elektronisch aanvraagformulier
  2. Indien niet toegetreden tot een EBO: een geldend energieplan of een lijst van energie-efficiëntie maatregelen genomen in het jaar voorafgaand aan de aanvraag (2021);
  3. gedetailleerde toelichting bij de berekening van de bruto toegevoegde waarde, conform artikel 6.6.1, § 5 van Titel VI, Hoofdstuk VI van het Energiebesluit (opent in nieuw venster), geattesteerd door de bedrijfsrevisor.

Procedure

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) coördineert de aanvragen, en doet hierbij beroep op het Verificatiebureau en de VREG voor een verificatieadvies. Hiervoor werd een nieuwe non-disclosure agreement afgesloten tussen het VEKA en het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen.

Indien een aanvraag onvolledig is, wordt de onderneming daarvan ten laatste een maand na ontvangst via aangetekende brief op de hoogte gebracht. Daarbij worden de redenen vermeld waarom het aanvraagdossier niet volledig werd bevonden en de termijn waarin de onderneming het dossier kan vervolledigen. Deze termijn bedraagt minstens 15 dagen.

Indien de aanvraag volledig is, de aanvrager voldoet aan de opgelegde voorwaarden, en het VEKA een positief advies heeft ontvangen van het Verificatiebureau en de VREG, neemt het VEKA uiterlijk op 15 oktober 2022 een beslissing over volgende 2 zaken:

  1. of de steunaanvragende onderneming voldoet aan de opgelegde voorwaarden en bijgevolg in aanmerking komt voor de steunregeling
  2. de hoogte van de verschuldigde bijdrage in het Energiefonds.

De onderneming dient vervolgens het verschuldigde bedrag vóór 15 november 2022 in het Energiefonds te storten. Het VEKA brengt de onderneming in kwestie op de hoogte van de te storten bijdrage en de betalingsmodaliteiten van het Energiefonds.

Berekeningsmethodologie

Regeling op federaal niveau

Art. 6.6.2. §1. lid 1, art. 6.6.2. §3 en art. 6.6.3. van Titel VI, Hoofdstuk VI van het Energiebesluit van 19 november 2010 zijn bepalingen die gelden in het geval dat er door de federale overheid een gelijkaardige steunregeling ontwikkeld wordt.

Aangezien er nog geen dergelijke federale regeling bestaat, zijn deze artikels voorlopig niet van toepassing en hoeft de onderneming in haar aanvraag hier geen gegevens over op te nemen, in tegenstelling tot de bepalingen in Art. 6.6.2. § 1.