CRAB WS-T

Met de CRAB WS-T service kunnen alle alfanumerieke entiteiten en de geografische entiteiten uit Full CRAB bevraagd worden. Een aantal entiteiten kunnen beheerd worden door de bevoegde gemeente. De geografische entiteiten hebben alle een attribuut wkt waarin de betreffende geometrie als Well Known Text wordt aangeboden.

De service biedt zes operaties aan:

 • GetCapabilities: oplijsting van de entiteittypes en codelijsten;
 • GetCRABObjectDescription: bevragen entiteitspecifieke attributen en entiteitrelaties;
 • GetCRABObjects: bevragen van CRAB objecten met behulp van zelf te definiëren criteria;
 • GetCRABSpatialObjects: bevragen van geografische CRAB entiteiten met behulp van zelf te definiëren (ruimtelijke) criteria;
 • GetCRABObjectHistory: bevragen van de recordhistoriek van een enkel CRAB object;
 • GetCRABDeletedObjects: bevragen van de verwijderde CRAB exemplaren met behulp van zelf te defineëren criteria;
 • ProcessTransaction: bewerken van CRAB objecten.

CRAB Read

De CRAB Read service biedt raadpleegfunctionaliteit aan op de Lite CRAB entiteiten. De volgende operaties zijn beschikbaar:

 • List: oplijsten van entiteiten op basis van nul of één parameter; oplijsten van domeinwaardes;
 • Find: opzoeken van entiteiten via vaste parameters;
 • Query: opzoeken van entiteiten via samenstel van predicaten;
 • Get: opvragen van details van een enkel exemplaar.

CRAB OGC

De Lite CRAB entiteiten met geometrische compenent (adres, gebouw, wegverbinding) worden in deze service ontsloten via standaard de OGC interfaces voor gebruik in bijvoorbeeld een GIS omgeving. Bovendien worden naast die drie entiteiten ook afwijkingen, straatnaamlabels en gemeentegrenzen aangeboden (laatste twee enkel WMS).

De WMS volgt de aanbeveling GDI-Vlaanderen voor zoek- en raadpleegdiensten:

 • is versie 1.3.0;
 • biedt INSPIRE specifieke metadata aan;
 • ondersteunt de operaties GetMap en GetFeatureInfo;
 • kan de coördinaatsystemen Lambert-72, Lambert-08, ETRS-89, WGS84 en UTM31N aan.

De WFS is versie 1.1.0 en biedt de operaties DescribeFeatureType en GetFeature aan.

CRAB Edit

De CRAB Edit service biedt transactionele operaties aan op de Lite CRAB entiteiten. De transacties gebeuren rechtstreeks op de beheerdatabank. De gebruiker is uiteraard beperkt tot het eigen grondgebied. Voor elke editeerbare entiteit zijn volgende operaties beschikbaar:

 • Add: toevoegen van nieuwe exemplaren;
 • Update: corrigeren van bestaande exemplaren;
 • Delete: verwijderen van foutieve exemplaren;
 • End: beëindigen van afgeschafte exemplaren.

Bij add en update gaat het om zogeheten samengestelde requests wat betekent dat niet enkel de entiteit zelf, maar ook de gekoppelde entiteiten worden meegegeven. Dus bij toevoeging van een huisnummer bijvoorbeeld worden ook de percelen, gebouwen, het rijksregisteradres en de subadressen meegegeven.

Naast de vier genoemde types operaties is er nog de volgende transactionele operatie:

 • PerformRenumbering: een operatie waarmee in één beweging meerdere adressen in een straat kunnen overgebracht worden naar een andere straat.

Er is ook een operatie die de gemeentegeometrie ontsluit die intern gebruikt wordt voor validatie van transacties op geometrische data:

 • GetGemeenteOmtrek: deze operatie retourneert de gemeentegrens in Well-Known Text formaat.

De CRAB Edit service biedt ook nog een API om met zogeheten verdachte gevallen om te gaan. Dit zijn gegevens waarvoor de datakwaliteitscontrole geen groen licht geeft en die moeten bekeken, dan wel opgelost worden door de gemeentelijke beheerder. Voorbeelden zijn ‘huisnummers zonder postcode’ en ‘huisnummers die niet gekoppeld zijn aan een perceel of gebouw’. De betreffende operaties zijn:

 • ListVerdachteGevallenQueries: het oplijsten van de soorten verdachte gevallen; • CountVerdachteGevallenByQueryId: het aantal verdachte gevallen van een bepaalde soort in de gemeente van de gebruiker;
 • ListVerdachteGevallenByQueryId: een oplijsting van de verdachte gevallen van een bepaalde soort in de gemeente van de gebruiker;
 • MaskVerdachteGevallen: een operatie om verdachte gevallen van de categorie ‘verdacht’ af te vinken.

Een derde onderdeel van de CRAB Edit API betreft de rapportering over transacties. Daartoe zijn volgende operaties voorzien:

 • ListBeheerdersByGemeente: het oplijsten van de beheerders van de gemeente waartoe de gebruiker behoort;
 • ListTransacties: het oplijsten van transacties die door de gemeente zijn gebeurd;
 • ListTransactiesPaged: idem als vorige maar dan met paging;
 • ListTransactieAggregaten: het oplijsten van kengetallen gegroepeerd per type transactie en entiteittype.

CRAB Melding

De CRAB Melding service laat toe om afwijkingen te melden op Lite CRAB. Dit kunnen bijvoorbeeld fouten of onvolledigheden zijn. Een melding komt automatisch bij de gemeente terecht die de melding dient te behandelen.

De CRAB Melding service biedt volgende operaties:

 • AfwijkingXXXYYYIndienen: indienen van een melding m.i.v. een omschrijving en bijlagen; XXX staat voor het type entiteit (adres, straat, gebouw of wegverbinding); YYY staat voor het type afwijking (ontbrekend, foutief, te verwijderen);
 • LijstOpvragen: het oplijsten van meldingen; het betreft ofwel de eigen meldingen (degene die de gebruiker heeft ingediend) ofwel de te behandelen meldingen (enkel voor de verantwoordelijke gemeente);
 • OpvragenAfwijkingXXX: details van een afwijking van het type XXX (adres, straat, gebouw of wegverbinding);
 • OpvragenBijlage: bijlages van een melding opvragen;
 • StatusVeranderen: het wijzigen van de status van een melding m.i.v. een verduidelijking.