De Ψe-waarde kunt u per lineaire als volgt bepalen:

  • via een gevalideerde numerieke berekening (waarmee u de exacte Ψe bekomt);
  • via de waarde bij ontstentenis per bouwknoop.

Waarde bij ontstentenis

Voor lineaire bouwknopen is de waarde bij ontstentenis bepaald door de Ψe,lim-waarde van het type bouwknoop en een vaste toeslag in functie van de aard van de doorverbinding waardoor de continuïteit van de isolatieschil ter plaatse van de bouwknoop is doorbroken.

Type doorverbinding Waarde bij ontstentenis in W/mKVoorbeeld
bouwknoop zonder thermische onderbreking met lineaire doorverbindingen in metaal of gewapend beton0.90 + Ψe,lim
  • betonlatei die tot tegen het buitenspouwblad is doorgestort
  • doorlopende vloerplaat op verdieping als balkon zonder thermische onderbreking
  • metalen profiel dat over de gehele lengte het binnenspouwblad met het buitenspouwblad verbindt
bouwknoop met thermische onderbreking met puntsgewijze doorverbindingen in metaal0.40 + Ψe,lim

balkonophanging met een geprefabriceerd wapeningssysteem dat puntsgewijs een isolatiemateriaal doorbreekt

andere0.15 + Ψe,lim

metselwerklaag tussen vloer- en spouwisolatie

De Ψ- waarden bij ontstentenis zijn bedoeld als rapporteringswaarde voor niet-EPB-aanvaarde bouwknopen waarvoor de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënten Ψe niet beschikbaar zijn omdat er geen numerieke waarde is bepaald of omdat de bouwknoop onmogelijk EPB-aanvaard gemaakt kan worden. De waarden bij ontstentenis zijn conservatieve en eerder negatieve waarden. Het systematisch toepassen van waarden bij ontstentenis op een volledig gebouw zal in de meeste gevallen leiden tot een behoorlijk zware toeslag (vermoedelijk vaak hoger dan de toeslag van optie C).

Speciale situaties

  • Gecombineerde bouwknoop: de totale waarde bij ontstentenis is gelijk aan de som van de waarden bij ontstentenis van de afzonderlijke typologieën die er in voorkomen.
  • Lineaire bouwknoop die zich op de grens bevindt van twee of meer beschermde volumes die al of niet tot hetzelfde bouwproject behoren: de waarde bij ontstentenis van het eigen aandeel is gelijk aan de getalwaarde uit de tabel, gedeeld door het aantal beschermde volumes, aantal EPB-eenheden en/of het aantal energiesectoren waarin de bouwknoop betrokken is.

Regelgeving