Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voldoen aan de EPB-eisen EPB - Controles en boetes

Voldoen aan de EPB-eisen

Geldig voor alle bouwaanvragen

De EPB-eisen hebben tot doel om het energieverbruik van gebouwen te beperken en het binnenklimaat comfortabel te houden. In de ingediende EPB-aangifte worden de eisen afgetoetst op basis van de werkelijke toestand op dat moment. Als niet voldaan wordt, is er een boete van toepassing.

Vaststelling

De dient, namens de , een EPB-aangifte in op de . In de EPB-aangifte rapporteert de verslaggever of het gebouw al dan niet voldoet aan de EPB-eisen. Op het hoofdformulier kan de aangifteplichtige bij het overzicht van de resultaten ook zelf nakijken of hij aan de eisen voldoet.

In de software kan de verslaggever de hoogte van de indicatieve boete raadplegen. Dat bedrag wordt echter niet afgedrukt op de formulieren. Een boete wordt pas opgelegd als ze groter of gelijk is aan 250 euro.

Aanmaning

Het VEKA verstuurt geen aanmaning. De ingediende EPB-aangifte dient als basis van de vaststellingen. De aangifteplichtige vraagt dus best aan de verslaggever de resultaten op, voordat die de EPB-aangifte definitief indient. De verslaggever kan een voorlopige EPB-aangifte indienen en de bijhorende proefformulieren bezorgen aan de aangifteplichtige ter nazicht.

Eenmaal de EPB-aangifte is ingediend, is ze definitief. U kunt dan geen aanpassingen meer aanbrengen om alsnog aan de EPB-eisen te voldoen. Aanpassingswerken na het indienen van de EPB-aangifte hebben dus geen invloed meer op de berekende boete (zie ook verder).

Termijn tot vaststelling niet-voldoen aan de eisen

Als een EPB-aangifte waarin niet wordt voldaan aan de EPB-eisen in de energieprestatiedatabank, wordt ingediend, dan komt die automatisch in een lijst. Die lijst, gerangschikt volgens indiendatum van de EPB-aangifte, wordt systematisch door het VEKA verwerkt, meestal per 250 dossiers.

Een dossier wordt binnen het jaar verwerkt. Daarbij stuurt het VEKA de aangifteplichtige een schriftelijke hoorzitting met daarin de intentie tot het opleggen van de boete. Daarbij krijgt de aangifteplichtige, voor het nemen van de beslissing, nog de kans om argumenten voor te leggen.

Te ondernemen actie na boete

Het betalen van de boete is eenmalig en stelt de aangifteplichtige vrij van de verplichting om aan de EPB-eisen te voldoen. Het is dus niet nodig om achteraf nog aanpassingen aan te brengen, waardoor aan de eisen wordt voldaan. Dat is uiteraard wel toegestaan, maar heeft geen effect meer op de berekende boete.

Aanpassingswerken leiden evenmin tot het herrekenen van de resultaten in een . Na het betalen van de boete wordt het dossier afgesloten.