Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stappenplan strategie formuleren Dienstverlening missie, visie en strategie

Stappenplan strategie formuleren

Wat is het verschil tussen een missie en een visie? Waar haal je je inspiratie? Wie formuleert de doelstellingen? Onderstaand stappenplan voor strategieformulering biedt jou heel wat inspiratie om jouw strategisch management op goede voet te starten.

Voor wie?

Je bent als personeelslid van de Vlaamse overheid (mee) verantwoordelijk voor het organisatiebeleid en het doelstellingenmanagement van je departement of agentschap.

Wat?

Strategische planning is een cruciaal onderdeel van strategisch management. Het spitst zich toe op het opstellen, koppelen en opvolgen van strategische plandocumenten, met als doel de strategische beleidsvisie vast te leggen.

Strategie is 1 van de 5 bouwstenen van organisatieontwikkeling, naast structuur, cultuur, leiderschap en mensen. Strategie is steeds het startpunt en wijzigingen hieraan hebben meestal een effect op de andere bouwstenen.

De strategie omvat het bepalen van de missie, de visie en de (strategische en operationele) doelstellingen. In een proces van strategieformulering is het niet nodig om steeds elk onderdeel aan te passen: de missie en (in mindere mate) de visie zijn stabiele factoren.

  • De missie omvat de bestaansreden van de organisatie. Het beschrijft wat de organisatie doet en voor wie ze dit doet. De missie is het fundament van een organisatie die wordt vastgelegd door de directie. Het is stabiel en wijzigt niet vaak.
  • De visie vat samen wat de organisatie wil doen en is gericht op de toekomst. Het drukt uit waar de organisatie naartoe wil en dat de organisatie haar missie in een veranderende omgeving waarmaakt. Een visie wordt periodiek aangepast. Participatie is hierbij belangrijk in functie van gedragenheid bij de belanghebbenden.
  • De doelstelling is de beschrijving van de gewenste toestand waarin een organisatie wil terechtkomen in de toekomst. Het zorgt ervoor dat de visie gerealiseerd wordt. Doelstellingen worden frequenter aangepast (bijvoorbeeld in het jaarlijkse ondernemingsplan) en participatie van belanghebbenden is belangrijk.

In dit stappenplan lees je meer over de analyse en hoe je de missie, visie en doelstellingen formuleert. Strategisch management houdt echter niet op bij het formuleren van een strategie. Bij de laatste stap vind je heel wat informatie over opvolging, indicatoren en implementatie. Een strategie is pas echt geslaagd als die gerealiseerd is!

Goed om te weten
  • Strategische planning is een iteratief proces. De volgorde van de verschillende stappen kan per project verschillen en door elkaar lopen. Daarnaast kan elke volgende stap ertoe leiden dat je de vorige stap dient te verfijnen of bij te sturen. Een evaluatie van acties kan je terugwijzen naar de formulering van de actie, doelstelling of indicatoren.
  • De methodieken en sjablonen dienen als leidraad. Je kan de aanpak aanpassen aan de eigen situatie.
  • Het instrument is opgezet in functie van de strategie van een departement of agentschap. Je kan de aanpak aanpassen wanneer je een strategie opmaakt voor een beleidsveld, een thema of het onderdeel van een organisatie.