Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategie formuleren: missie en visie formuleren Stappenplan strategie formuleren

Strategie formuleren: missie en visie formuleren

In deze stap van de strategieformulering ga je (verder) aan de slag met de huidige positie en het toekomstbeeld van de organisatie. Je maakt strategische keuzes over waar je voor staat als organisatie (missie) en waar je naartoe wil (visie).

Wat?

De missie vertolkt de bestaansreden van de organisatie. Het beschrijft wat de organisatie doet en voor wie. Zonder een missie weet een organisatie niet wat zij wel of niet moet doen. Een goede missie biedt vanuit een strategische benadering een essentieel kader om keuzes te maken. Vanuit een culturele benadering is een missie een middel tot coördinatie en motivatie van medewerkers en andere belanghebbenden.

De visie vat samen wat de organisatie wil doen. In tegenstelling tot de missie, is de visie gericht op de toekomst: het drukt uit waar de organisatie naartoe wil en dat de organisatie haar missie in een veranderende omgeving waarmaakt. Zonder een visie heeft een organisatie geen wervend project waarmee zij medewerkers en andere belanghebbenden kan inspireren en mobiliseren. Een goede visie geeft mensen dus zin en energie om mee te bouwen aan het verhaal.

Tip: het bestaande materiaal benutten

Verlies al het voorgaande werk van het stappenplan niet uit het oog. Benut de conclusies uit de omgevingsanalyse en SWO-ART (zie stap 2: input verzamelen), zoals informatie over de positie van de organisatie in de interne en externe omgeving, verwachtingen van belangrijke actoren, en de Vlaamse kaders en strategische ruimte waarin de organisatie fungeert.

Hoe?

 • Stap 1

  Voordat je strategische keuzes maakt en formuleert, is het een goed idee om even een stapje terug te zetten. Waar de vorige stap (zie: input verzamelen) de nadruk legt op een veelheid aan gegevens verzamelen, start je in deze stap met dromen over de toekomst.

  Verken als organisatie waar je voor wil gaan en welk verschil je wil maken in de wereld. Begin daarvoor met een open, creatieve brainstorm. Maak daarna de terugkoppeling naar de mogelijkheden in de omgeving. Op basis daarvan kan je keuzes maken over hoe de organisatie zich zal onderscheiden en op een innovatieve wijze inspelen op de huidige en toekomstige omgeving.

  Tip: draagvlak en consensus creëren
  In deze stap is het zinvol om medewerkers of belanghebbenden te betrekken. Een belangrijk doel is dat er door het delen van ideeën draagvlak en consensus ontstaat. Een divers samengesteld team zal een onderwerp van alle kanten bekijken. Meer informatie vind je op de webpagina ‘Belanghebbendenmanagement’.

 • Stap 2

  De missie vat samen wat de organisatie doet en waar die voor staat. Ze is in de eerste plaats gericht op het hier en nu. De missie komt voort uit de reflectie over 4 onderdelen:

  • Doelgroepen: welke doelgroepen hebben we voor ogen? Wat willen we voor hen betekenen?
  • Activiteitsdomein: op welke domeinen zijn we actief?
  • Waarden: hoe willen we met onze omgeving omgaan? Hoe willen we met elkaar omgaan? Maak hier zeker de terugkoppeling met eerder gedefinieerde, gemeenschappelijke normen en waarden in de organisatie.
  • Strategie/focus: hoe onderscheiden we ons van andere organisaties?

  Deze 4 onderdelen van de missie vind je terug in het bijhorend sjabloon ‘Formuleren van de missie’(Word bestand opent in nieuw venster).

  Aan de slag

  • De directie van je organisatie legt de missie vast. Daarin bepalen ze de bestaansreden. Bij het bepalen van de missie is er geen participatie nodig. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie de missie kent, begrijpt en uitdraagt.
  • Vertrek vanuit de identiteit van je organisatie: een missie is geënt op de kernwaarden van de organisatie. Die waarden bepalen vanuit welke overtuiging een organisatie haar taken wil waarmaken. De waarden van de organisatie vormen de verbinding tussen strategie en cultuur en dienen de organisatie te ondersteunen in het realiseren van haar doelstellingen. Dien je de waarden van de organisatie bij te werken? Raadpleeg het stappenplan ‘Waarden/organisatiecultuur’(opent in nieuw venster). Ook de waarden van de Vlaamse overheid kunnen inspiratie of een startpunt bieden voor een vertaling naar of invulling binnen de eigen organisatie.
  • Ontwerp de missie: op basis van het materiaal uit de vorige stap (zie: input verzamelen) kan je een eerste ontwerp maken van de missie voor de organisatie. Bespreek de 4 onderdelen van de missie en formuleer het ontwerp met behulp van het sjabloon ‘Formuleren van de missie’(Word bestand opent in nieuw venster). Maak het ontwerp in interactie met je directie en bereik consensus over de onderdelen van de missie en de toon voor de tekst. De finale redactie van de tekst kan best na de werksessie gebeuren.
  • Doe een kwaliteitscheck: het sjabloon ‘Evalueren van de missie’(Word bestand opent in nieuw venster) biedt een kwaliteitstoets voor de missie en een basis om gericht bij te sturen waar nodig. Gebruik het sjabloon als leidraad bij het formuleren van de missie of vul het in eenmaal je de missie hebt uitgeschreven. Het ingevulde sjabloon kan bovendien fungeren als gesprekstof met de belanghebbenden die meebeslissen, meedenken of advies verlenen in deze stap van het strategische planningsproces.

  Tip: laat je inspireren door de gouden cirkel van Simon Sinek
  Veel organisaties gebruiken de gouden cirkel van Simon Sinek om de missie van hun organisatie te verwoorden. De gouden cirkel bestaat uit 3 delen: ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’. Je start met de ‘waarom’. Hiermee kom je meteen bij de kern en het hogere doel van de organisatie. Waarom heeft jouw organisatie bestaansrecht? Met andere woorden: wat is de reden dat jouw organisatie bestaat en waarom doet dit ertoe voor anderen. In organisatietaal staat dit voor een menselijk beschreven missie waarin de waaromvraag een duidelijk antwoord krijgt. Waar geloof je in, wat is je drijfveer?

 • Stap 3

  De visie voor een organisatie kan je omschrijven als een realistische dagdroom en geeft een antwoord op de vraag: waar willen we naar toe? De visie drukt uit dat de organisatie de missie in een veranderende omgeving waarmaakt.

  De visie beantwoordt 4 vragen:

  • Wat zijn onze idealen?
  • Waar willen we binnen 5 of 10 jaar staan?
  • Waarin blinken we uit?
  • Welke kernkwaliteiten zetten we in?

  In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie schrijf je voor een bepaalde periode. Je evalueert en stelt bij als dit nodig is: je kijkt na wat je organisatie doet en of dit nog in lijn is met de missie.

  Het sjabloon ‘Formuleren van de visie’(Word bestand opent in nieuw venster) ondersteunt je hierin.

  Aan de slag

  • Gebruik veel informatie: de visie is in zekere zin een dagdroom, maar wel een realistische dagdroom. Zorg dus dat je visie haalbaar is en geënt is op meerdere bronnen. Ook hier zijn de conclusies uit de omgevingsanalyse en SWO-ART erg belangrijk (zie: input verzamelen). Denk bijvoorbeeld aan belangrijke kansen in de omgeving en aspiraties of resultaten die de organisatie beoogt voor de toekomst, maar ook de beperkingen en verwachtingen ten aanzien van haar toekomstige rol. Daarnaast kan het extra bevragen van belanghebbenden (zowel intern als extern) over de gewenste toestand of het toekomstbeeld waardevolle input aanleveren.
  • Ontwerp de visie in interactie: net zoals bij de missie is het belangrijk om in deze stap tot consensus te komen over de onderdelen en toon van de visie. Een (reeks) interactieve werksessie(s) met interne medewerkers kan helpen om draagvlak te creëren en de creativiteit in de organisatie te benutten. In het stappenplan ‘Werkvormen’(opent in nieuw venster) vind je allerlei participatieve technieken. Gebruik het sjabloon ‘Formuleren van de visie’(Word bestand opent in nieuw venster) om de tekst gaandeweg vorm te geven en te verfijnen.

  Tip: heldere en overtuigende visie formuleren

  • Vermijd onnodige overlappingen; een ambitie kan meervoudig zijn. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zowel een economische doelstelling hebben, als een sociaal-maatschappelijke.
  • Zeg wat je bedoelt en maak het concreet. Door een concreet streefgetal toe te voegen, maak je de visie helder (bijvoorbeeld: een 100% biologische en toekomstbestendige landbouw). Vermijd containerbegrippen (zoals draagvlak en globalisering) en lege begrippen (zoals optimale en effectieve).
  • Focus op de eindbestemming. Een goede visie geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel zal bereiken. Dat is werk voor de volgende stappen (doelstellingen bepalen en implementeren en opvolgen).
 • Stap 4
  • Redactie: zorg voor verdere verfijning van de missie- en visieontwerpen, op basis van de interactieve en creatieve input en met behulp van de sjablonen. Voor de tekstredactie van de missie en visie doe je het beste een beroep op iemand met communicatie-expertise of taalgevoel om de tekst op punt te stellen. Pas wel op dat er bij de redactiefase geen aanpassingen gebeuren aan zaken die erg gevoelig liggen. Ga bij de finale redactie zeker ook nog eens na of het resultaat (of onderdelen ervan) in lijn ligt met de analyses en uitgangspunten uit de inputverzameling.
  • Validatie: leg het eindresultaat voor aan de belanghebbenden met beslissingsbevoegdheid voor de strategieformulering, zoals de stuurgroep en het directieteam.
  • Communicatie en sensibilisering: deel de geformuleerde missie en visie met de medewerkers in de organisatie en eventuele andere relevante belanghebbenden, en maak duidelijk waarom deze missie belangrijk is voor de organisatie. Let wel: het is niet altijd aangewezen om pas aan het einde van deze stap te communiceren. Als de missie- en visieformulering een langer proces omvat, kan het beter zijn om ook tussendoor (bijvoorbeeld na het ontwerp van de missie) te communiceren naar de belanghebbenden. Als je een belanghebbendenmapping en communicatieplan hebt opgesteld bij de voorbereiding van het strategisch planningsproces (zie: voorbereiden), gebruik die dan zeker als leidraad en om na te gaan of je aan iedereen gedacht hebt.

  Tip: cyclisch proces doorlopen
  Een traject van strategieformulering is niet altijd een rechtlijnig proces. Na de volgende stap (doelstellingen bepalen) is het mogelijk dat er toch nog kleine wijzigingen nodig zijn aan de visie. Sta daar voor open, maar vermijd eindeloos over en weer te blijven gaan.

Nuttige documenten

Neem ook eens een kijkje op de webpagina’s van andere departementen en agentschappen. Daar vind je mooie voorbeelden van en inspiratie voor missies en visies.