Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategie formuleren: belanghebbendenmanagement Stappenplan strategie formuleren

Strategie formuleren: belanghebbendenmanagement

Belanghebbendenmanagement is een ondersteunend proces doorheen het stappenplan voor strategieformulering, van begin tot einde. Op deze pagina vind je informatie over wat belanghebbendenmanagement inhoudt en op welke manier jouw organisatie dit kan aanpakken in het kader van strategisch management.

Wat?

Een belangrijk onderdeel van strategisch management is een gepaste relatie met belanghebbenden. Bij belanghebbendenmanagement identificeer je de belanghebbenden aan de start van het strategisch planningsproces. Daarnaast is het belangrijk om de relatie met belanghebbenden te bepalen, hen op regelmatige tijdstippen te betrekken en de aanpak bij te sturen wanneer nodig.

Belanghebbendenmanagement is dus geen eenmalige gebeurtenis, wel een ondersteunend proces.

Goed om te weten
De missie is een stabiele factor en wordt vastgelegd door de directie. Je zet vooral in op participatie bij het bepalen van de visie en de doelstellingen.

Belanghebbenden

Een belanghebbende (ook wel stakeholder genoemd) is een persoon, groep of actor die een invloed heeft op (het bereiken van) de strategische doelstellingen van een organisatie of daardoor beïnvloed wordt. Het zijn zowel diegenen die mee zorgen voor het succes of falen van de strategie als diegenen die invloed ondervinden van de strategie.

Belanghebbendenmanagement bij strategieformulering

Belanghebbendenmanagement is een proces waarbij je de belangen van de verschillende belanghebbenden afweegt in de strategieontwikkeling en -implementatie. Een effectieve en gedragen strategie valt of staat door het identificeren en betrekken van de juiste belanghebbenden, op de juiste manier en op het juiste moment.

Hoe?

Onderstaande stappen omvatten 4 vragen: wie, waarom, wanneer en hoeveel? Deze vragen kunnen richting geven aan belanghebbendenmanagement en je helpen om het sjabloon ‘Synthesematrix belanghebbendenmanagement’(Word bestand opent in nieuw venster) in te vullen.

 • Stap 1

  Belanghebbendenmanagement start doorgaans met een eerste belanghebbendenmapping. Je identificeert (mogelijke) belanghebbenden en brengt hun betrokkenheid bij de strategieformulering in kaart. Deze mapping vormt de basis voor de effectieve interactie met belanghebbenden.

  Identificeren

  Een belanghebbendenmapping start met het oplijsten van de belanghebbenden. De lijst van belanghebbenden in een beleidsdossier kan je maken op basis van:

  • eigen kennis en ervaring van het werkveld
  • brainstorming met collega’s of partners
  • een voorstudie
  • gesprekken met sleutelfiguren

  Selecteren

  Vanuit de identificatie van de belanghebbenden wordt al snel duidelijk dat niet alle belanghebbenden evenveel doorwegen. Het is daarom zinvol om hen in te delen en te selecteren naargelang hun mogelijke invloed op of belang bij het proces van strategieformulering. Je kan hierbij nadenken over de volgende leidende vragen:

  • Hoeveel invloed heeft de belanghebbende op de strategieformulering? In welke mate doet deze belanghebbende het project vallen of staan? Denk niet enkel in termen van besluitvorming of macht, maar ook aan:
   • Welke invalshoek/expertise mag niet ontbreken?
   • Wie dient de strategie waar te maken op het terrein? Wie hebben we nodig voor de implementatie?
   • Welke Vlaamsbrede kaders zijn bepalend voor de strategieformulering?
  • Hoeveel belang of betrokkenheid heeft de belanghebbende bij het project? Denk niet enkel aan actieve betrokkenheid, maar ook aan wie beïnvloed of getroffen wordt door de strategieformulering. Met andere woorden: aan wie dien je je te verantwoorden (bijvoorbeeld burgers, vakbonden, bedrijven en organisaties, sectoren, …)?

  Het is waarschijnlijk dat je door de indelingsoefening nog aan nieuwe belanghebbenden denkt of opgelijste belanghebbenden toch als minder belangrijk voor het proces beschouwt.

  Tip: de belanghebbenden oplijsten via een brainstormoefening met post-its
  Organiseer een brainstormoefening waarbij je elke belanghebbende op een post-it schrijft. Sorteer daarna de post-its naar invloed en belang. Voeg toe of schrap waar nodig. Zoek je meer inspiratie? Ontdek hoe je ideeën en informatie verzamelt.(opent in nieuw venster)

 • Stap 2

  Wie wel?

  Vraag je af welke meerwaarde het heeft om bepaalde actoren te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan de inbreng van deskundigheid, het verruimen van het perspectief, het verruimen van het draagvlak voor de strategie, de strategie waarmaken in de praktijk, strategische knopen doorhakken, formele verplichtingen, …

  Wie niet?

  Ga ook na waarom je bepaalde belanghebbenden niet wil betrekken bij de strategieformulering of in bepaalde fasen van het proces. Denk bijvoorbeeld aan verwachtingen van meebeslissen die ze niet kunnen inlossen, gevoelige of vertrouwelijke thema’s, mogelijk eigenbelang van sommige belanghebbenden of praktische bezwaren (bijvoorbeeld de snelheid waarop een dossier tot stand dient te komen, gebrek aan middelen, …).

 • Stap 3

  Plan op welk tijdstip je belanghebbenden zal betrekken in het stappenplan van strategieformulering. Wie je consulteert hangt af van de stap.

  Tijdens de voorbereiding

  Je zal vooral met interne collega’s overleggen over de scope, de aanpak en de betrokkenheid van belanghebbenden. Op basis daarvan kan je al geïdentificeerde belanghebbenden (die het proces van strategieformulering in goede banen dienen te leiden) betrekken. Zo ga je best van start met een projectgroep en zorg je ervoor dat je een goed overzicht hebt van sleutelfiguren voor de strategieformulering.

  Tijdens het verzamelen van input

  Je gaat interne belanghebbenden en externe actoren inzetten en analyseren als deel van de omgevingsanalyse. Om die input te verzamelen, contacteer je best veel belanghebbenden. Vaak staan de belanghebbenden dichter bij de doelgroepen en identificeren zij nog scherper de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Ook hebben deskundigen vaak een belangrijke rol om data en informatie aan te brengen. Wat betreft externe actoren wil je inzicht krijgen in de rol die zij kunnen spelen in de strategieformulering, hoe zij staan tegenover jouw organisatie en welke resultaten zij verwachten van jouw organisatie.

  Tijdens het formuleren van de missie en visie

  Je streeft consensus na. Daarom is er nood aan aandacht voor representativiteit en betrokkenheid van belanghebbenden. Om deze fase in goede banen te leiden zijn werkgroepen (die de perspectieven van belanghebbendengroepen kunnen vertegenwoordigen) zinvol. Voor het maken van effectieve keuzes betrek je best een gerichte groep van belanghebbenden.

  Tijdens het bepalen van de doelstellingen

  Je betrekt best een gerichte groep van belanghebbenden die in staat is om strategische knopen door te hakken. Focus dus op keuzes maken en vermijd te veel belanghebbenden.

  Tijdens het implementeren en opvolgen

  Je betrekt de verschillende partners die de uitvoering kunnen waarmaken op het terrein. Neem hen al mee bij aanvang van het traject, zodat je hen niet confronteert met een extern tot stand gekomen visie en aanpak. Zo voelen ze zich mee eigenaar.

 • Stap 4

  Bepaal hoeveel inspraak je voorziet voor de verschillende belanghebbenden(groepen). Deze mate van inspraak kan je rangschikken op de participatieladder. Die varieert van weinig participatie (informeren) naar veel participatie (meebeslissen):

  participatieniveau

  rol participant

  meebeslissen

  bestuurder

  coproduceren

  partner, meedenken, meemaken

  adviseren

  adviseur, meedenken

  consulteren

  geconsulteerde, inbreng wordt gevraagd

  informeren

  passief, ontvanger

  Communiceer tijdig en transparant naar belanghebbenden om hun rol te duiden en aan te geven welke mate van inspraak je van hen wanneer verwacht. Soms houdt dat ook transparantie in over welke rol de belanghebbenden niet zullen opnemen of wanneer ze geen inspraak hebben op het proces. Zo ontstaan er geen valse verwachtingen.