Gedaan met laden. U bevindt zich op: Medisch pensioen Loopbaan en ontwikkeling

Medisch pensioen

Ben je door omstandigheden veel ziek waardoor je ‘ziektecontingent’ is uitgeput? Dan kan een medisch pensioen ter sprake komen. Dit is een vervroegd pensioen om medische redenen voor statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid.  

Voor wie?

 • Je bent statutair bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je ‘ziektecontingent’ van 666 werkdagen is uitgeput. Dit wil zeggen dat je meer dan 666 werkdagen ziekteverlof hebt opgenomen.
 • Of je bent 63 jaar en je ‘ziektecontingent’ van 365 kalenderdagen is uitgeput. Dit wil zeggen dat je sinds je 63ste meer dan 365 kalenderdagen ziekteverlof hebt opgenomen.

Wat is medisch pensioen?

Als je ziektecontingent is uitgeput, kan je lijnmanager Medex vragen om je situatie te beoordelen. Na een onderzoek van een zogenaamde ‘pensioencommissie’ kan Medex je definitief arbeidsongeschikt verklaren. Als dit gebeurt, kom je in ‘medisch pensioen’. Dit is een soort vervroegd pensioen om medische reden.

Goed om weten: als er zicht is op re-integratie kan je lijnmanager beslissen om dit niet te doen. Contact met je leidinggevende is dan ook belangrijk om een mogelijk perspectief op re-integratie te bespreken. Lees meer op de webpagina ‘Re-integratie’.

Onderzoek door pensioencommissie

Is je ziektecontingent van 666 werkdagen uitgeput en heeft je lijnmanager je aangemeld bij Medex? Dan start een onderzoek bij de pensioencommissie. Die bestaat uit een arts van Medex en een onafhankelijke arts. Zij bestuderen je situatie. Een medische kwaliteitsmanager 'Pensioenen' (of afgevaardigde) neemt de uiteindelijke beslissing (meer informatie onder ‘beslissingen van de pensioencommissie’). Dit duurt soms enkele maanden.

Uitzondering: ben je 63 jaar en is je ziektecontingent van 365 kalenderdagen uitgeput? Dan geldt deze procedure niet en verloopt de pensionering automatisch op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin dit contingent werd overschreden.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Stap 1

  Als het saldo van je ziektecontingent van 666 werkdagen 0 bedraagt, kan je lijnmanager je aanmelden bij Medex. Het DCPA informeert je per brief over de doorverwijzing naar Medex.

  Goed om weten: enkel je werkgever kan het initiatief nemen. Als personeelslid kun je zelf geen medisch pensioen aanvragen.

 • Stap 2

  Medex roept je op voor een medisch onderzoek in het medisch centrum van de regio waar je woont.

 • Stap 3

  Je gaat naar het medisch onderzoek, vult een medische vragenlijst in en neemt een kopie mee van de meest recente medische verslagen van je behandelende arts(en).

  De ‘pensioencommissie’ onderzoekt je situatie. Die bestaat uit een arts van Medex en een onafhankelijke arts. Een medische kwaliteitsmanager Pensioenen (of afgevaardigde) neemt de uiteindelijke beslissing.

 • Stap 4

  Medex informeert je per brief over de beslissing. Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing.

  Medex verwittigt ook het DCPA:

  • nadat je akkoord ging met de beslissing
  • na afloop van de beroepstermijn
  • of na afloop van de beroepsprocedure.

  Het DCPA brengt je leidinggevende en HR-businesspartner op de hoogte.

Beslissingen van de pensioencommissie

De pensioencommissie neemt 1 van onderstaande beslissingen:

Informatie voor HR-verantwoordelijken

Als werkgever kun je de ziektetellers opvolgen en eventueel een beoordeling over medisch pensioen aanvragen:

 • Stap 1

  Je kunt dossiers opvolgen via het rapport ‘opvolging ziekteteller’(opent in nieuw venster). In dit rapport krijg je informatie over:

  • tellers van 666 werkdagen ziekte tijdens de volledige statutaire loopbaan
  • tellers van 365 kalenderdagen voltijdse ziekte vanaf 63 jaar
  • status van dossiers bij de pensioencommissie
  • huidige afwezigheden
 • Stap 2

  Wacht niet tot de uitputting van het ziektecontingent van 666 werkdagen om actie te ondernemen. Ga vooraf na of re-integratie mogelijk is.

 • Stap 3

  Als het saldo van het ziektecontingent van 666 werkdagen 0 bedraagt, kan je het personeelslid aanmelden bij Medex. Dit gebeurt niet automatisch, maar het DCPA zal contact met je opnemen. In de klantenfiche van je organisatie staan alle details over de afspraken met het Agentschap Overheidspersoneel.

  Als lijnmanager bezorg je via het Vlimpers-contactformulier een verslag over het functioneren en de pogingen tot re-integratie van het personeelslid aan Medex. Hierdoor kan de pensioencommissie zich een duidelijker beeld vormen van de medische (on)geschiktheid van het personeelslid.

  Hou het verslag beknopt en overzichtelijk, al dan niet met meer details in bijlage. Medex verwacht geen evaluatieverslag, maar elementen die nuttig kunnen zijn voor de artsen van de pensioencommissie, bijvoorbeeld:

  • Welke acties ondernam je als werkgever om het personeelslid opnieuw aan het werk te krijgen?
  • Welke pogingen ondernam het personeelslid?
  • Is het re-integratietraject mislukt? Hoe komt dit?
  • Indien van toepassing: de beslissing van de adviseurs re-integratie en mobiliteit dat herplaatsing niet mogelijk is.
 • Stap 4

  Zodra het ziektecontingent 666 uitgeput is en het DCPA over het verslag beschikt, stuurt zij het dossier door naar Medex. Het DCPA informeert het personeelslid over de doorverwijzing. Als werkgever kan je het personeelslid ook vooraf informeren over de doorverwijzing.

  Medex oordeelt of het personeelslid op medisch vlak al dan niet aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot het definitief vroegtijdig pensioen. Deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen.

 • Stap 5

  Het DCPA informeert de leidinggevende en HR-businesspartner over de beslissing van de pensioencommissie. Het personeelslid ontvangt de beslissing van Medex zelf.