Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlof voor deeltijdse prestaties Verloven en afwezigheden

Verlof voor deeltijdse prestaties

Wil je even minder werken? Ben je op zoek naar meer evenwicht tussen werk en privé? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid verlof voor deeltijdse prestaties nemen. Dat laat je toe om deeltijds te werken. Je kunt kiezen om 50, 60, 70, 80 of 90% te werken.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst? Dan moet je 2 jaar ononderbroken in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid. Dit is een recht. Als die periode onderbroken is, dan is dit verlof een gunst.

Duur

 • Je hebt het recht om gedurende 60 maanden verlof voor deeltijdse prestaties te nemen, en tijdens die 60 maanden 50, 60, 70, 80 of 90% te werken. Nadat je die 60 maanden als recht hebt opgebruikt, kun je dit verlof verderzetten als gunst. Die volgorde moet je respecteren: opname van dit verlof als gunst kan pas als je het verlof helemaal als recht hebt opgenomen.
 • Verlof voor deeltijdse prestaties dat je voor 1 januari 2018 hebt opgenomen, wordt niet op die 60 maanden aangerekend.
 • Vanaf de leeftijd van 55 jaar heb je altijd recht op verlof voor deeltijdse prestaties, ook al zijn je 60 maanden als recht opgebruikt.
 • Je moet een verlof voor deeltijdse prestaties altijd voor minstens 3 en maximaal 12 maanden aanvragen. Dit geldt ook als je het verlof aaneensluitend wilt verlengen. Je moet het verlof altijd met volledige maanden opnemen.
 • Mogelijke werkregimes zijn 50, 60, 70, 80 of 90%. Je kunt dus niet minder dan 50% werken.

Opname en beëindiging

Volgende bepalingen gelden ook als je, na het uitputten van je recht, opnieuw verlof voor deeltijdse prestaties krijgt als gunst.

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Je lijnmanager of gemachtigde kan beslissen om dit verlof 3 maanden uit te stellen als het de goede werking van de dienst in het gedrang brengt. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof start altijd op de 1ste dag van de maand.

Uitzondering: je kunt van die startdatum afwijken, als je dit verlof onmiddellijk volgend op moederschapsrust, vaderschaps- of meemoederschapsverlof, geboorteverlof, (voltijds en deeltijds) ziekteverlof of een (voltijds en deeltijds) federaal zorgverlof wilt opnemen. Maar vraag het verlof wel tijdig aan. Want ook in die gevallen moet je rekening houden met de aanvraagtermijnen die zijn opgenomen in je arbeidsreglement.

 • Wijzigen en verlengen: je kunt het gekozen werkregime, vrije dagen en andere opnamemodaliteiten gedurende 3 maanden niet wijzigen. Het is dus niet mogelijk om maandelijks van vrije dag te wisselen.
  • Na 3 maanden kun je mits akkoord van je lijnmanager of gemachtigde je werkrooster wijzigen, maar je moet je nieuwe rooster wel gedurende 3 maanden (of minder als de einddatum sneller valt) behouden.
  • Een wijziging in het werkrooster tijdens een lopend verlof vraag je minstens 1 maand vooraf aan en start altijd op de 1ste van de maand. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.
 • Opschorten: bevallings-, opvang- en voltijds ouderschapsverlof schort het verlof op.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator(opent in nieuw venster).

Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Overgangsregeling oud stelsel

Als je verlof voor deeltijdse prestaties voor 1 januari 2018 effectief gestart is, dan val je onder de oude verlofregeling.

Hoe aanvragen?

Verlof voor deeltijdse prestaties aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

 • Stap 1

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘verlof deeltijdse prestaties’ en vul alle velden in. Je geeft hierbij aan of je al dan niet recht hebt op de salarisbonus en je bezorgt hiervoor de nodige bewijzen aan het DCPA:

  • eenoudergezin: attest van gezinssamenstelling
  • kind ten last dat recht geeft op bijkomende kinderbijslag omwille van zijn/haar aandoening of handicap: attest van FOD Sociale Zekerheid
  • mantelzorg: attest van je ziekenfonds en gezinssamenstelling
  • 60 jaar of ouder: geen bijkomend bewijs nodig

  Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier ‘aanvraag verlof voor deeltijdse prestaties’(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

 • Stap 2

  Het DCPA kijkt na of je recht hebt op de salarisbonus. Zodra de dossierbehandelaar je verlof goed- of afkeurt, ontvang je een mail met een overzicht van je aanvraag.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Verlof voor deeltijdse prestaties wijzigen en/of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier voor het opzeggen van een verlof(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.