Je school staat er niet alleen voor bij het nemen van de Digisprong. Schakel, indien je dat wenst of nodig vindt, de pedagogische begeleidingsdienst, de Digisprong-coördinator van een CVO of een andere externe expert in. Dit kan reeds voor de afname van Digisnap, maar is ook mogelijk vanaf elke volgende stap in het proces.

Hebben je leerkrachten Digisnap ingevuld? Neem dan de volgende stappen om effectief met de resultaten uit het directierapport aan de slag te gaan.

1. Interpreteer en communiceer de resultaten

Een juiste interpretatie van de Digisnap-resultaten is belangrijk om optimaal te werken aan de ICT-competenties van je leerkrachten. In dit hoofdstuk geven we een aantal adviezen mee om het directierapport van Digisnap zo goed mogelijk in te zetten.

Interpreteer:

Om goed (ICT-)onderwijs te waarborgen op je school, raden we aan dat alle leerkrachten op termijn minstens niveau B halen. We zien dit als een streven, maar zijn er ons van bewust dat dit misschien niet voor alle leerkrachten zal lukken.

Bovendien heeft elke school nood aan een aantal leerkrachten die zich in niveau C bevinden. Dit zijn meestal de collega’s met een bovengemiddelde interesse voor ICT. Zij geven het ICT-beleid mee vorm, ondersteunen collega’s, experimenteren met nieuwe technologieën …

Heb je nog geen ICT-team? Raadpleeg dan onze wegwijzer ‘stel je ICT-team samen’(PDF bestand opent in nieuw venster).

Bovenstaande grafiek laat duidelijk zien dat de leerkrachten op niveau A in de meerderheid zijn. Zet in op deze grote groep; dat kan je ook doen door te investeren in groep B en C. Hoe kunnen zij hun collega’s meenemen en coachen … Hou er rekening mee dat ook mensen uit niveau B en C verder kunnen en willen groeien.

Communiceer:

Wees open en durf pijnpunten aanhalen zonder collega’s persoonlijk met de vinger te wijzen. Zie deze werkpunten als groeikansen en maak dat ook zo duidelijk aan het team. Grijp ook de kans om personen die initiatief nemen een blijk van waardering te geven.

Beperk niet tot het meedelen van de resultaten, maar zorg voor duiding en uitleg bij de behaalde resultaten. Licht bijvoorbeeld enkele opvallende resultaten toe. Koppel hieraan alvast enkele acties uit het directierapport. Zet dit instrument indien nodig in als een manier om toe te werken naar een positieve ICT-cultuur op je school.

2. Bepaal de prioriteiten voor de school

DigCompEdu en dus ook Digisnap brengen heel wat competenties in kaart. Het is belangrijk dat je als school prioriteiten stelt in het aanpakken van eventuele tekortkomingen en blijft investeren in sterktes die uit de bevraging naar voren komen. Bekijk daarvoor, liefst met het ICT-team, het directierapport.

Houd rekening met:

  • de gemiddelde scores op niveau van de domeinen en de competenties. Opvallende tekortkomingen en sterktes verdienen het meeste aandacht.
  • de schooleigen (ICT-)visie. Die speelt een belangrijke rol in het bepalen van de competenties die je eerst aanpakt. Zet je als school bijvoorbeeld sterk in op evaluatie, dan bestaat de behoefte om tekortkomingen in de bijhorende competenties eerst aan te pakken.
  • de gedragenheid door het hele schoolteam. Je bereikt de beste resultaten als je met je team in dialoog gaat en iedereen op eenzelfde lijn zit.
  • de soorten professionaliseringsinitiatieven die je kan of wenst in te zetten. Afhankelijk van het doel, vormingen die reeds gevolgd werden, het professionaliseringsplan van de school, de beschikbare tijd en de (financiële) mogelijkheden waarover je beschikt, zijn er heel wat verschillende manieren waarop je de ICT-competenties van je team kan versterken. We gaan hier verder in de tekst op in.

3. Breng de nodige info tot bij de leerkrachten

Ondersteun de leerkrachten na het invullen van Digisnap:

  • Bespreek met hen hoe ze de eigen resultaten van de bevraging moeten aflezen.
  • Voorzie momenten om in dialoog te gaan met leerkrachten die hieraan behoefte hebben.
  • Maak afspraken rond de mogelijkheden om individuele nascholingen te volgen. Ga in op de manier waarop de leerkrachten een nascholing kiezen in functie van de persoonlijke noden, de schoolvisie … Laat de leerkrachten weten hoe en aan welke voorwaarden ze persoonlijke nascholingen kunnen aanvragen.
  • Communiceer duidelijk en op regelmatige basis over initiatieven die de school of scholengemeenschap neemt om de leerkrachten te professionaliseren op ICT-gebied. Doe dit vanuit een positief standpunt en stimuleer levenslang leren. In onze professionaliseringsfiches vind je binnenkort heel wat ideeën om op schoolniveau te werken aan de ICT-competenties van leerkrachten.
  • Volg op hoe het gesteld is met de professionalisering van je team. Plan regelmatig momenten in, bijvoorbeeld op een personeelsvergadering, om het gebruik van ICT te bespreken. Laat de betrokken leerkrachten bijvoorbeeld zelf vertellen en probeer het verhaal zoveel mogelijk te onderbouwen met goede klaspraktijkvoorbeelden.

4. Professionaliseringsinitiatieven

Als school moet je een professionaliseringsplan hebben. Breng de kennis die aanwezig is binnen je schoolteam echter ook in beeld op een laagdrempelige manier. Doe dit bijvoorbeeld door in de leraarskamer een overzichtslijst(PDF bestand opent in nieuw venster) op te hangen waarop leerkrachten vrijwillig aangeven waarin ze goed scoorden op Digisnap. Op die manier weten de collega’s bij wie ze, naast de vaste ICT-werkgroep, terecht kunnen voor hulp.

Via onze databank vind je snel opleidingen op maat van je schoolteam. Vind je niet onmiddellijk wat je zoekt? De zoek- en filtermogelijkheden van de databank staan toe dat je gericht kan zoeken. De optie ‘op aanvraag’ is bijvoorbeeld ideaal als je op school een pedagogische studiedag of personeelsvergadering wil inrichten.

Enkel het volgen van nascholingen bij externe organisaties volstaat niet om duurzaam te werken aan de ICT-competenties van de leerkrachten. Je kan de aanwezige kennis en de kennis opgedaan op recente nascholingen verduurzamen door binnen je school kleine initiatieven te ondernemen. Je hoeft je daarbij niet te beperken tot de klassieke nascholingen, een pedagogische studiedag of een personeelsvergadering. Tracht met verschillende kleine acties het doel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een ICT-paspoort, Appy Hour, kennisbank … Wissel verschillende initiatieven af en besef dat niet elk teamlid op dezelfde manier leert.

Onderzoek de mogelijkheden om te werken aan ICT-vaardigheden op niveau van individuele leerkrachten, graad, vakwerkgroep, school, scholengroep … Houd steeds de noden van alle leerkrachten voor ogen en verlies differentiatie niet uit het oog.

5. Neem Digisnap opnieuw af

Een van de sterktes van Digisnap is dat de tool de evolutie van ICT-competenties in kaart kan brengen. Het loont dus om Digisnap op een later moment opnieuw te laten invullen, maar laat de vragenlijst echter niet te snel opnieuw invullen. Kijk naar het afgelegde traject en de schoolsituatie om te bepalen of Digisnap opnieuw afnemen nuttig is.