Hoe moedig je topprofielen en high potentials aan om managementtaken op te nemen voor een lokaal of provinciaal bestuur? Vlaams minister Somers wil daartoe een beurssysteem opstarten dat een deel van de kosten van een managementopleiding op masterniveau financiert.

Voor het zover is, test de minister de interesse hiervoor uit tijdens een pilootproject. Dat is het kader van deze projectoproep ‘Beurs lokaal bestuurlijk talent’.

Om de kwaliteit van de opleidingen en de bijhorende diploma’s te garanderen richt de beurs zich enkel op Nederlandstalige masteropleidingen van 60 studiepunten uit het besluit van de VR van 10 februari 2023, die gericht zijn op publiek management, overheidsmanagement, bestuurskunde en/of leiderschapskwaliteiten voor professionals die werken in lokale besturen.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking voor het pilootproject? De doelgroep van de oproep zijn gemeente-, OCMW- en provinciebesturen.

De aanvraag moet voldoen aan deze criteria:

 • de aanvrager is een gemeente-, OCMW- of provinciebestuur
 • het bestuur draagt 1, 2 of 3 personeelsleden voor die een opleiding willen volgen die kadert binnen de doelstelling van de oproep volgens onderstaande verdeelsleutel:
  • maximaal 1 personeelslid voor besturen met minder dan 50.000 inwoners
  • maximaal 2 personeelsleden voor besturen die minimaal 50.000 en maximaal 100.000 inwoners hebben
  • maximaal 3 personeelsleden voor besturen met meer dan 100.000 inwoners
  • per personeelslid dient het bestuur een aparte aanvraag in
  • het bestuur motiveert de voordracht en schetst daarbij kort het potentieel van de kandidaat

Om het ambitieniveau van deze oproep kracht bij te zetten, wordt minstens 3 jaar relevante professionele ervaring gevraagd. Zo verzekeren we dat de professionals tijdens hun opleiding de brug kunnen maken tussen theorie en praktische ervaring. Dat versnelt de leercurve en vergroot de impact op de organisatie van het lokale bestuur.

In 1ste instantie is de oproep gericht op het volgen van 1 van deze 4 opleidingen:

 • Master in het overheidsmanagement en -beleid aan de KU Leuven
 • Master in de bestuurskunde en het publiek management aan de Universiteit van Gent
 • Executive Master in Public Governance & Leadership aan de Antwerp Management School
 • Master in de politieke wetenschappen: democratie en leiderschap aan de VUB.

Ook andere masteropleidingen van 60 punten uit het besluit van de VR van 10 februari 2023 komen in aanmerking als ze kaderen binnen deze projectoproep en het bestuur grondig kan motiveren waarom het die nuttig vindt en hoe het denkt die in de praktijk te kunnen inzetten.

Maar aanvragen voor de 4 opgesomde opleidingen krijgen wel voorrang.

De opleiding moet starten in het academiejaar 2023-2024. Het personeelslid schrijft ten laatste op 30 september 2023 in om voor de uitbetaling in aanmerking te komen.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in(opent in nieuw venster). Per personeelslid vul je een apart formulier in.

Vragen over deze projectoproep kan je stellen aan personeelsbeleid_besturen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

De subsidieaanvragen dien je ten laatste op vrijdag 30 juni 2023 ​​​​in met het digitale formulier.

De aanvragen behandelen we in volgorde van ontvangst, met voorrang voor de 4 vermelde opleidingen.

Ten laatste op vrijdag 4 augustus 2023 ​​​​​​brengen we de indieners op de hoogte van de beslissing van de minister.

Het aanvraagdossier bevat deze stukken om volledig te zijn:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • de beslissing van het bevoegde orgaan om het personeelslid voor te dragen, met vermelding van motivering en werkervaring van het personeelslid
 • het bewijs van de kostprijs van het inschrijvingsgeld van de opleiding, met alle informatie over de vorming, zoals behandelde onderwerpen, aantal lesuren en spreiding van de vorming

De projectoproep verloopt in 7 stappen:

 1. we verspreiden de oproep breed met medewerking van enkele partners, waaronder VVSG, VVP, Excello.net en Vlofin
 2. gemeente-, OCMW- en provinciebesturen kunnen zich kandidaat stellen met het aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website van ABB. Per voorgedragen personeelslid moeten ze een aparte aanvraag indienen
 3. de aanvragen behandelen we in volgorde van datum en uur van ontvangst, met voorrang voor de 4 vermelde opleidingen en de aanvragen die tijdens de oorspronkelijke indieningstermijn (voor 31 mei) werden ingediend.
 4. de aanvragen worden getoetst aan de criteria van de oproep
 5. in een 1ste ronde kennen we subsidies toe aan de aanvragen die aan de criteria voldoen totdat het totale maximumbedrag van 200.000 euro bereikt wordt
 6. besturen waaraan een subsidie toegekend werd in de 1ste ronde, bezorgen het bewijs van inschrijving aan ABB vóór 15 oktober 2023 of vóór 30 november als de subsidie werd toegekend in de 2de ronde. Het vastgelegde bedrag wordt weer vrijgemaakt als dat niet gebeurt
 7. zo er met toepassing van punt 6. vastgelegde bedragen vrijgemaakt worden, kunnen we in een 2de ronde een nieuwe subsidie toekennen aan 1 of meer van de overblijvende aanvragers zoals vermeld in punt 6.5

Als een personeelslid om medische redenen de opleiding vroegtijdig moet onderbreken, betaalt ABB toch een subsidie uit op basis van de al gemaakte onkosten. Een doktersattest staaft de medische redenen.

Het ministerieel besluit stelt dat de besturen die in de 1ste ronde een subsidie toegekend kregen, het bewijs van inschrijving voor 15 oktober 2023 aan ABB moeten bezorgen. Doen ze dat niet of ziet het personeelslid af van de opleiding, dan komt het vastgelegde bedrag opnieuw vrij voor de resterende aanvragers in een 2de ronde. Die krijgen dan tijd tot 15 november 2023 om zich alsnog in te schrijven en het bewijs van inschrijving voor 30 november aan ABB te bezorgen.

Bewijsstukken

Na afloop van de vorming, bezorgt het bestuur een verantwoordingsdossier aan ABB met het digitaal loket. De uitbetaling volgt als het dossier volledig is. Als er stukken ontbreken, brengt ABB het bestuur daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Het verantwoordingsdossier moet deze stukken bevatten:

 • het bewijs van inschrijving op een datum vóór 30 september 2023 voor de besturen waaraan we de subsidies toekennen in de 1ste ronde en vóór 15 november in de 2de ronde
 • het bewijs van betaling van het lesgeld
 • het diploma van de gevolgde opleiding

Op basis van het verantwoordingsdossier wordt het effectieve subsidiebedrag berekend en gaat ABB over tot de uitbetaling van de subsidie, binnen de grenzen van het vastgelegde bedrag.

50% van het lesgeld met een maximum van 9.500 euro per aanvraag

Vlaams minister Somers trekt in totaal 200.000 euro uit op de budgetplanning van 2023. Per aanvraag die in aanmerking komt, subsidieert ze 50% van het lesgeld met een maximum van 9.500 euro per aanvraag.

Met de term ‘lesgeld’ bedoelt de regering het inschrijvingsgeld voor de opleiding. De kosten voor het lesmateriaal en andere verbruiks- of ICT-kosten zoals notablokken, mappen, schrijfgerei, laptop, printer, software of internetkosten vallen niet onder de regeling. Ook verblijfs- of verplaatsingsonkosten worden niet gesubsidieerd.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na de afronding van de gevolgde opleiding. Om zeker te zijn dat het subsidiebedrag ook zijn doel bereikt, moet het voorgedragen personeelslid na afloop van de opleiding een diploma kunnen voorleggen.