Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beurs lokaal bestuurlijk talent Financiering

Beurs lokaal bestuurlijk talent

De toekomst is lokaal. Om die te vrijwaren moeten we het lokale bestuursniveau versterken en dat vereist een sterk management. Deze beurs financiert gedeeltelijk masteropleidingen in management voor lokale personeelsleden met managementtalent zodat zij voldoende kansen krijgen om door te groeien binnen hun lokale of provinciale bestuur.

Doelgroep/vereniging
Lokaal bestuur
Domein
Binnenlands bestuur
Type subsidie
Projectsubsidie
Looptijd
tot en met 28.06.2024

De Vlaamse minister van binnenlands bestuur startte in 2023 een beurssysteem op dat een deel van de kosten van een managementopleiding op masterniveau financiert. Hierdoor konden 15 personeelsleden van 14 besturen met behulp van deze subsidies een masteropleiding volgen. Dit systeem wordt ook verder gezet in 2024.

Om de kwaliteit van de opleidingen en de bijhorende diploma’s te garanderen richt de beurs zich enkel op Nederlandstalige masteropleidingen van 60 studiepunten uit het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2024, die gericht zijn op publiek management, overheidsmanagement, bestuurskunde en/of leiderschapskwaliteiten voor professionals die werken in lokale besturen.

Nieuw is dat nu ook personeelsleden van AGB’s, APB’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en welzijnsverenigingen kunnen worden voorgedragen. Bovendien komen ook personeelsleden in aanmerking die eerst een voorbereidings- of schakelprogramma moeten volgen.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking? De doelgroep van de oproep zijn gemeente-, OCMW- en provinciebesturen, autonome gemeente- en provinciebedrijven (AGB’s en APB’s), intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en welzijnsverenigingen.

De aanvraag moet voldoen aan deze criteria:

 • de aanvrager is een gemeente-, OCMW- of provinciebestuur, AGB, APB, intergemeentelijk samenwerkingsverband of welzijnsvereniging
 • het bestuur draagt 1, 2 of 3 personeelsleden voor die een opleiding willen volgen die kadert binnen de doelstelling van de oproep volgens onderstaande verdeelsleutel:
  • maximaal 1 personeelslid voor besturen met minder dan 50.000 inwoners
  • maximaal 2 personeelsleden voor besturen die minimaal 50.000 en maximaal 100.000 inwoners hebben
  • maximaal 3 personeelsleden voor besturen met meer dan 100.000 inwoners en provinciebesturen
  • voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en welzijnsverenigingen wordt het inwonersaantal bepaald door het inwonersaantal van de gemeente waar het bestuur zijn hoofdzetel heeft gevestigd
 • per personeelslid dient het bestuur een aparte aanvraag in
 • het bestuur motiveert de voordracht en schetst daarbij kort het potentieel van de kandidaat
 • enkel masteropleidingen van 60 studiepunten die door de Vlaamse Regering vastgelegd zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2024 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2024-2025
 • de opleiding is gericht op publiek management, overheidsmanagement, bestuurskunde en/of leiderschapskwaliteiten voor professionals werkzaam in lokale en provinciale besturen
 • als een voorbereidings- of schakelprogramma moet gevolgd worden, moet het bestuur aangeven hoeveel extra studiepunten dat zijn en in hoeveel jaar de kandidaat de studie zal afronden. Er moeten minstens 25 studiepunten per jaar worden opgenomen (het laatste jaar uitgezonderd)
 • het voorgedragen personeelslid heeft minstens drie jaar relevante werkervaring

Om het ambitieniveau van deze oproep kracht bij te zetten, wordt minstens 3 jaar relevante professionele ervaring gevraagd. Zo verzekeren we dat de professionals tijdens hun opleiding de brug kunnen maken tussen theorie en praktische ervaring. Dat versnelt de leercurve en vergroot de impact op de organisatie van het lokale bestuur.

In 1ste instantie is de oproep gericht op het volgen van 1 van deze 4 opleidingen:

 • Master in het publiek management en beleid aan de KU Leuven
 • Master in de bestuurskunde en het publiek management aan de Universiteit van Gent
 • Executive Master in Public Governance & Leadership aan de Antwerp Management School
 • Master in de politieke wetenschappen: democratie en leiderschap aan de VUB.

Ook andere masteropleidingen van 60 punten uit het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2024 komen in aanmerking als ze kaderen binnen deze projectoproep en het bestuur grondig kan motiveren waarom het die nuttig vindt en hoe het denkt die in de praktijk te kunnen inzetten.

Maar aanvragen voor de 4 opgesomde opleidingen krijgen wel voorrang.

Kandidaten die niet beschikken over het vereiste diploma om toegang te krijgen tot één van de masteropleidingen, kunnen een voorbereidings- of een schakelprogramma volgen. Bij de aanvraag geeft het bestuur aan of een dergelijk traject moet worden gevolgd. Daarbij geeft het aan hoeveel studiepunten dit traject is en in hoeveel jaren de kandidaat de volledige studie zal afronden. Het aantal jaren is niet zonder beperking: een kandidaat moet (het laatste jaar uitgezonderd) minstens 25 studiepunten per jaar opnemen. Op basis daarvan wordt de totale kostprijs berekend, uitgaand van de huidige tarieven.

Omwille van de langere doorlooptijd van een dergelijk traject, zal er bij de beoordeling van de aanvragen wel voorrang worden gegeven aan de kandidaten die geen voorbereidings- of schakelprogramma moeten volgen, maar meteen kunnen starten aan de masteropleiding.

De opleiding moet starten in het academiejaar 2024-2025. Het personeelslid schrijft ten laatste op 30 september 2024 in om voor de uitbetaling in aanmerking te komen.

Procedure

Update: de termijn om de aanvraag in te dienen is verlengd!

Vanaf maandag 15/04/2024 kan er ingeschreven worden via het Loket voor Lokale Besturen. Kies hiervoor subsidiebeheer en vervolgens vraag nieuwe subsidie aan. Per personeelslid vul je een apart formulier in.

Vragen over deze projectoproep kan je stellen aan personeelsbeleid_besturen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

De subsidieaanvragen dien je ten laatste op vrijdag 28 juni 2024 ​​​​in via het digitaal loket.

De aanvragen behandelen we in volgorde van ontvangst, met voorrang voor de 4 vermelde opleidingen en voor de aanvragen die tijdens de eerste termijn (voor 31 mei 2024) werden ingediend.

We ​​​​​​brengen de indieners in de loop van de maand juni of juli op de hoogte van de beslissing van de minister.

Het aanvraagdossier bevat deze stukken om volledig te zijn:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • de beslissing van het bevoegde orgaan om het personeelslid voor te dragen, met vermelding van motivering en werkervaring van het personeelslid
 • de URL naar de webpagina van de opleiding, met alle informatie over de vorming, zoals behandelde onderwerpen, aantal lesuren, eventueel noodzakelijk voortraject en spreiding van de vorming.

De projectoproep verloopt in 5 stappen:

 1. gemeente-, OCMW- en provinciebesturen, AGB’s, APB’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en welzijnsverenigingen kunnen zich kandidaat stellen met het aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website van het ABB. Per voorgedragen personeelslid moeten ze een aparte aanvraag indienen
 2. de aanvragen behandelen we in volgorde van datum en uur van ontvangst, met voorrang voor de 4 vermelde opleidingen en de aanvragen die uiterlijk op 31 mei werden ingediend
 3. de aanvragen worden getoetst aan de criteria van de oproep
 4. in de loop van de maand juni wordt iedereen op de hoogte gebracht van het resultaat van zijn aanvraag
 5. besturen waaraan een subsidie toegekend werd, bezorgen het bewijs van inschrijving aan het ABB vóór 15 oktober 2024

Als een personeelslid om medische redenen de opleiding vroegtijdig moet onderbreken, betaalt het ABB toch een subsidie uit op basis van de al gemaakte onkosten. Een doktersattest staaft de medische redenen.

De subsidie wordt uitbetaald aan het bestuur, na voorlegging van het behaalde masterdiploma, en niet aan het personeelslid. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van het bestuur om met het personeelslid afspraken te maken voor het geval het personeelslid het bestuur verlaat vooraleer de opleiding is voltooid.

Bewijsstukken

Na afloop van de vorming, bezorgt het bestuur een verantwoordingsdossier aan het ABB via e-mail. De uitbetaling volgt als het dossier volledig is. Als er stukken ontbreken, brengt het ABB het bestuur daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Het verantwoordingsdossier moet deze stukken bevatten:

 • het bewijs van inschrijving op een datum vóór 30 september 2024
 • het bewijs van betaling van het lesgeld
 • het masterdiploma van de gevolgde opleiding

Op basis van het verantwoordingsdossier wordt het effectieve subsidiebedrag berekend en gaat het ABB over tot de uitbetaling van de subsidie, binnen de grenzen van het vastgelegde bedrag.

De Vlaamse minister van binnenlands bestuur trekt in totaal 150.000 euro uit op de budgetplanning van 2024. Per aanvraag die in aanmerking komt, subsidieert ze 50% van het lesgeld met een maximum van 9.500 euro per aanvraag.

Met de term ‘lesgeld’ bedoelt de regering het inschrijvingsgeld voor de opleiding. De kosten voor het lesmateriaal en andere verbruiks- of ICT-kosten zoals notablokken, mappen, schrijfgerei, laptop, printer, software of internetkosten vallen niet onder de regeling. Ook verblijfs- of verplaatsingsonkosten worden niet gesubsidieerd.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na de afronding van de gevolgde opleiding. Om zeker te zijn dat het subsidiebedrag ook zijn doel bereikt, moet het voorgedragen personeelslid na afloop van de opleiding een masterdiploma kunnen voorleggen.