• Stap 1

  Klacht indienen

  Je kan een klacht indienen tegen de beslissingen van de organen en de personeelsleden die een beslissing kunnen nemen van:

  • een gemeente
  • een district
  • een autonoom gemeentebedrijf
  • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
  • een politiezone
  • een hulpverleningszone
  • een provincie
  • een autonoom provinciebedrijf
  • een welzijnsvereniging
  • autonome verzorgingsinstelling
  • een intergemeentelijke samenwerkingsverband.

  Je kan de klacht digitaal indienen via het klachtenformulier.

  Je kan een klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

  Agentschap Binnenlands Bestuur
  VAC Herman Teirlinck Brussel
  Havenlaan 88, bus 70
  1000 Brussel

 • Stap 2

  Ontvankelijkheid van de klacht

  Een klacht is enkel ontvankelijk als ze tijdig wordt ingediend en als de toezichthoudende overheid bevoegd is om de klacht te behandelen.

  De toezichthoudende overheid is niet bevoegd voor klachten tegen:

  • een goedkeuring van een (gemeentelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (G)RUP
  • een omgevingsvergunning of weigering van een omgevingsvergunning
  • bouwovertredingen
  • geluidshinder
  • onderhoud wegen.

  Als je een klacht niet tijdig indient, kan de toezichthoudende overheid je klacht niet in behandeling nemen omdat ze geen toezichtmaatregel meer kan nemen.

  Afhankelijk van de beslissing waartegen je klacht indient, moet je rekening houden met een termijn van 30 dagen of een termijn tot de goedkeuring van de volgende jaarrekening.

 • Stap 3

  Onderzoek toezichthouder

  Als je je klacht tijdig indiende en de toezichthoudende overheid bevoegd is, vraagt de provinciegouverneur of de minister de beslissing en het standpunt van het lokaal bestuur op.

  Het onderzoek van het dossier gebeurt verder van zodra het lokaal bestuur het besluit bezorgt.

  Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen en het bestuur daarvan op de hoogte brengen.

  Je ontvangt binnen de 3 maanden een definitief antwoord op je klacht.

 • Stap 4

  Beroep Raad van State

  Als tegen de beslissing ook een beroep mogelijk is bij de Raad van State, stuit de klacht bij de toezichthoudende overheid de termijn om beroep in te dienen bij de Raad van State.

  De voorwaarde is dat je de klacht tijdig indient bij de toezichthoudende overheid.

  De stuiting duurt tot de toezichthoudende overheid je op de hoogte brengt van het resultaat van het onderzoek. Dit wil zeggen dat vanaf dat moment een nieuwe termijn begint te lopen om beroep in te dienen bij de Raad van State.


Klachten tegen lokale besturen