Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kohieren vaststellen, aanslagbiljetten verzenden en bezwaren ontvangen Nieuwsberichten

Kohieren vaststellen, aanslagbiljetten verzenden en bezwaren ontvangen

Nieuwsbericht
13 mei 2024

In de eerste helft van 2024 leggen veel gemeenten en provincies de laatste hand aan de vaststelling en uitvoerbaarheidsverklaring van hun kohieren en de verzending van hun aanslagbiljetten voor het aanslagjaar 2023. Belastingschuldigen kunnen binnen een termijn van 3 maanden een bezwaar tegen het aanslagbiljet indienen bij het bestuur. 

Gemeenten en provincies hebben voor hun kohierbelastingen tot 30 juni van dit jaar de tijd om de kohieren voor aanslagjaar 2023 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. Op basis van die kohieren verzenden de financieel directeurs van de gemeenten en de financieel beheerders van de provincies de aanslagbiljetten naar de belastingplichtigen.

Belastingschuldigen beschikken over een termijn van 3 maanden om tegen de aanslag of tegen een belastingverhoging of administratieve geldboete bezwaar in te dienen bij respectievelijk het college van burgemeester en schepenen of de deputatie. De indiening van zo’n bezwaarschrift vormt het startpunt van de geschillenprocedure.

Lees meer over het verloop van de geschillenprocedure en ontdek handige modelbrieven en -besluiten.